Voor de uitvoering van de geplande activiteiten is het noodzakelijk dat je onderstaande punten goed doorneemt en opvolgt.

Bij de bouw- of sloopactiviteiten kan de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Besluit bouwwerken leefomgeving
 • Besluit Activiteiten leefomgeving
 • Wet Kwaliteitsborging
 • Asbestverwijderingsbesluit 2005
 • Productenbesluit asbest
 • Arbeidsomstandighedenwet, -besluit en -regeling.

Veel voorschriften uit deze regelingen gelden rechtstreeks. Dit betekent dat je hieraan moet voldoen.

In genoemde regelingen is onder andere het onderstaande geregeld.

Uitzetten van de bouw (Nieuwbouw)

Met bouwen mag pas worden begonnen als door de gemeente het straatpeil is aangegeven en de rooilijnen en/of de bebouwingsgrenzen zijn aangegeven (Artikel 22.5 Omgevingsplan). Voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen met het Team Ontwerp Openbare Ruimte.

Informatieplicht start en beëindiging van onderdelen van bouwwerkzaamheden

Je leest hier meer over op de pagina Informatieplicht start en beëindiging van onderdelen van bouwwerkzaamheden

Voorkom onveilige situaties en hinder tijdens het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

Hoofdstuk 7 van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving is van toepassing op werkzaamheden aan bouwwwerken. Deze regels vind je in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving(externe link) vinden.

Scheiden bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval als bedoeld in artikel 7.25 en 7.26 van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving wordt ten minste gescheiden in de volgende fracties:

Het scheiden van gevaarlijk bouw- en sloopafval:              

Ongeacht de hoeveelheid wordt gevaarlijk bouw- en sloopafval in ieder geval gescheiden in de volgende fracties:

 • als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst van de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover deze stoffen niet onder b tot en met d van dit lid zijn opgenomen;
 • teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
 • teerhoudend asfalt; en
 • gasontladingslampen.

Een gevaarlijke stof wordt niet gemengd of gescheiden. 

De fracties worden op het bouw- en sloopterrein gescheiden gehouden en gescheiden afgevoerd.

Het scheiden van overig bouw- en sloopafval:

Overig bouw- en sloopafval wordt in ieder geval gescheiden in de volgende fracties:

 • bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
 • niet-teerhoudend asfalt;
 • vlakglas, al dan niet met kozijn;
 • gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
 • dakgrind; en
 • armaturen.

De fracties worden op het bouw- of sloopterrein gescheiden gehouden en gescheiden afgevoerd. Tenzij de hoeveelheid van die fractie minder dan 1 m³ bedraagt.

Wat als je het afval niet kunt scheiden?

Uitgangspunt hierbij is het scheiden bij de bron, dus daar waar het afval ontstaat. Indien je van mening bent dat dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dien je hierover vooraf contact op te nemen met het team Leefbaarheid, Toezicht & Handhaving. Indien ons college van oordeel is dat scheiding bij de bron inderdaad niet mogelijk is, kunnen de fracties op een andere locatie worden gescheiden.

Waar kun je het vuil brengen?

Voor particulieren bestaat de mogelijkheid het gescheiden afval in te leveren bij gemeentelijke inzamelplaatsen. Bedrijven kunnen hiervoor terecht bij de vuilstort ”de Spinder” in Tilburg.  In beide gevallen wordt het gescheiden afval doorgesluisd naar een verwerkingsbedrijf dat er een herbruikbaar product van maakt of het afval vernietigt. Het onbewerkt storten wordt hiermee tot een minimum beperkt.

Afwijkend bouwen

Hoewel doorgaans voor de aanvraag van een omgevingsvergunning door de aanvrager zeer gedegen onderzoek is gedaan naar zijn wensen, uitvoering en materiaalkeuze ten aanzien van het te bouwen bouwwerk, komt het regelmatig voor dat tijdens de bouw die wensen worden bijgesteld. Hierdoor kan het bouwwerk wijzigen. Omdat het, ten opzichte van de vergunning, gewijzigd uitvoeren van een bouwwerk niet is toegestaan adviseren wij dan ook dringend om in deze gevallen contact op te nemen met het Team Vergunningverlening & Belastingen. 
Dit kan via fobwl@waalwijk.nl of telefonisch op maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 12:30  uur op 0416-683456. 
Dit team beoordeelt dan of voor de wijziging een nieuwe vergunning moet worden gevraagd of niet. Indien uit een bouwcontrole blijkt dat je in afwijking van de vergunning bouwt, kan er namens de gemeente handhavend worden opgetreden (stillegging, last onder dwangsom of bestuursdwang).

Uitrit aanleggen of veranderen

Uitritten worden door of namens de gemeente aangelegd, veranderd of verwijderd. Pas na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning en de overlegging van het betalingsbewijs bij het team Beheer Openbare Ruimte & Vastgoed, zullen de werkzaamheden voor het aanleggen, veranderen of verwijderen van een uitrit in de uitvoeringsplanning worden opgenomen.

Je dient er rekening mee te houden dat het na opname in de uitvoeringsplanning nog minimaal 15 werkdagen duurt voordat met de uitvoeringswerkzaamheden wordt begonnen.

De uitvoeringswerkzaamheden mogen op geen enkele wijze stagneren. Daarom dienen de aan te leggen, te wijzigen of op te heffen uitritten en de ruimten in de onmiddellijke nabijheid daarvan, vrij te zijn van bouwmaterialen, keten, hekken e.d. ondanks een eventuele toestemming namens de gemeente Waalwijk om het onderhavige gebied in gebruik te nemen.

Aanleggen, afgraven, diepwoelen, slopen en heien

In het tijdelijk omgevingsplan is het op bepaalde plaatsen verboden, met name in het buitengebied, om zonder een omgevingsvergunning o.a. de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren:

 • het aanleggen van oppervlakte verhardingen;
 • het afgraven, verlagen vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem;
 • het diepwoelen of diepploegen van de bodem;
 • het beplanten van de gronden met houtopstanden;
 • slopen dan wel het gedeeltelijk slopen van panden welke een beschermde status hebben, bijvoorbeeld beschermde straatwanden;
 • Het uitvoeren van heiwerkzaamheden of op andere wijze indrijven van voorwerpen in de grond;
 • Het aanleggen van kabels en leidingen.

Een omgevingsvergunning voor deze werkzaamheden is met name bedoeld om te voorkomen dat de waarden van de gronden worden aangetast. Ook kan het voorkomen dat een vergunning nodig is om een belangrijke waterkering, bijvoorbeeld een dijk, te beschermen.

Het is daarom raadzaam om bij één van de bovengenoemde geplande werkzaamheden, contact op te nemen met het team Vergunningverlening & Belastingen.

Bomen kappen

Als je een of meerdere bomen  moet kappen, snoeien, verplanten of rooien, (deze activiteiten vallen allemaal onder het begrip vellen),  kan het zijn dat je daar mogelijk een omgevingsvergunning voor nodig hebt. Kijk voor meer informatie op  de webpagina Boom kappen.

Sloopmelding

Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding te slopen indien daarbij asbest wordt verwijderd of als de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m3 zal bedragen.

Je kunt via het Omgevingsloket(externe link)  een vergunningcheck doen. Je ziet dan of je een sloopmelding moet indienen.

Heb je vragen over de sloopmelding, neem dan contact op met het team Vergunningverlening & Belastingen.

Rioolaansluiting

Rioolaansluitingen op het gemeentelijk rioolstelsel worden in het openbaar gebied door of namens de gemeente aangelegd. Rioolaansluitingen kun je door middel van een aanvraagformulier aanvragen. Pas na de overlegging van het betalingsbewijs bij het team beheer Openbare Ruimte & Vastgoed worden de werkzaamheden betreffende het aansluiten van de riolering in de uitvoeringsplanning opgenomen. Je dient rekening te houden met een periode van tenminste 15 werkbare dagen tussen overlegging van het betalingsbewijs en de aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden.

Meer informatie hierover kun je vinden op de pagina Rioolaansluiting vinden.

De uitvoeringswerkzaamheden mogen op geen enkele wijze stagneren. Derhalve dienen de aan te leggen tracés en de ruimten in de onmiddellijke nabijheid daarvan, vrij te zijn van bouwmaterialen, keten, hekken e.d. ondanks een eventuele toestemming namens de gemeente Waalwijk om het onderhavige gebied in gebruik te nemen.

Bronnering Bouwputten

Vergunning voor het onttrekken en lozen van grondwater uit bijvoorbeeld een bouwput kun je aanvragen via het Omgevingsloket(externe link). Je vraagt daarmee toestemming aan Provincie Noord-Brabant en Waterschap Brabantse Delta. Indien bovenstaande instanties niet ingelicht worden over het onttrekken en lozen van grondwater kan een bouwstop worden opgelegd. 
Je dient er rekening mee te houden dat er heffingen en leges worden opgelegd. De hoogte van de heffingen wordt separaat per instantie bepaald door de hoeveelheid grondwater die je onttrekt en loost.

Natuur

Heb je een omgevingsvergunning gekregen om bepaalde werkzaamheden uit te voeren? Dan heb je misschien te maken met beschermde planten en dieren. 

Gaat het om een kleinschalig project rondom huis en tuin? Dan kun je met behulp van de Beschermde Soorten Indicator(externe link) kijken of er beschermde planten of dieren op je locatie zijn en wat je kunt doen om deze te beschermen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het uitstellen van je geplande werkzaamheden, zodat je de dieren niet verstoort in het broedseizoen. 

Gaat het om werkzaamheden voor een groter project of in een natuurgebied? Dan kan onderzoek door een deskundige nodig zijn, bijvoorbeeld een ecoloog of iemand met kennis van soorten.

Nu je in het bezit bent van een omgevingsvergunning of geaccepteerde melding, kun je voorbereidingen gaan treffen om met de bouw of sloop te gaan starten.

De geplande activiteiten kunnen van invloed zijn op het gebruik, beheer en/of de kwaliteit van de gemeentegrond. Het team Beheer Openbare Ruimte en Vastgoed draagt zorg voor deze gemeentegrond.

Om de activiteiten in het openbaar gebied goed te kunnen coördineren en om ervoor te zorgen dat je tijdig toestemming krijgt om het openbaar gebied te gebruiken, is het noodzakelijk om voor de start van de sloop en/of bouwactiviteiten contact op te nemen met de gemeente Waalwijk. Dit doe je als er sprake is van de hieronder aangegeven zaken:

Precariobelasting  
Ga je bouwen en ga je gebruik maken van grond van de gemeente om bouwmaterialen, steigers, containers, zand e.d. op te plaatsen? Je bent dan de gemeente een vergoeding verschuldigd.

Geef voordat je gaat bouwen door hoeveel vierkante meter gemeentegrond je gaat gebruiken en hoe lang dit gaat duren. Ga hiervoor naar deze pagina.

Ingebruikname gemeentegrond
Uitgangspunt is dat alle activiteiten, opslag materiaal/materieel, plaatsen hekken/container/schaftkeet e.d., op eigen terrein plaatsvinden. Indien op eigen terrein onvoldoende ruimte is kan in overleg met de gemeente bekeken worden of de mogelijkheid bestaat om gemeentegrond in gebruik te nemen. Ingebruikname zal onder nader vast te stellen voorwaarden plaatsvinden. Je dient hiervoor zelf met team Leefbaarheid, Toezicht & Handhaving contact op te nemen. 

Schouwen openbaar gebied
Het openbaar gebied dat binnen het vlak ligt van de genoemde activiteiten zal voor aanvang geschouwd moeten worden. Schades aan het openbaar gebied, ontstaan door genoemde activiteiten, dienen direct gemeld te worden en op eerste aanzegging te worden hersteld. Indien je hier niet aan voldoet zullen de herstellingen op jouw kosten worden uitgevoerd. Je dienst hiervoor contact op te nemen met Team Beheer Openbare Ruimte en Vastgoed.

Openbare weg openbreken
De openbare weg mag zonder toestemming van B&W niet worden opgebroken. Dit betekent dat, indien je een woning of bedrijf aan moet sluiten op het openbaar riool, je contact op dient te nemen met de Team Beheer Openbare Ruimte en Vastgoed van de gemeente. De aanleg op openbaar gebied en aansluiting op het gemeentelijk stelsel gebeurt door of namens de gemeente.    

Wegafsluitingen/ wegafzettingen
Indien t.b.v. de bouwwerkzaamheden de rijbaan geheel of gedeeltelijk voor korte of langere periode afgesloten moet worden, dien je tenminste vier weken tevoren de gemeente om een verzoek tot afsluiting aan te vragen. Afsluiting moet onder nader vast te stellen voorwaarden plaatsvinden. Een verzoek voor afsluiting kun je per mail indienen via info@waalwijk.nl

Aanvoerroutes
Als er veelvuldig zwaar transport plaatsvindt richting bouw- en/of sloopplaats zullen in overleg met de gemeente Waalwijk aan- en afvoerroutes moeten worden vastgesteld. Het een en ander vergt overleg, onder andere om te voorkomen dat de landschappelijke waarden van de gronden worden aangetast. Idealiter is dit tijdens de aanvraag om omgevingsvergunning al afgestemd. 

Als dit niet is afgestemd tijdens de aanvraag, dan is het raadzaam om bij een van de bovengenoemde geplande werkzaamheden, contact op te nemen via info@waalwijk.nl. Vermeld daarbij indien mogelijk het kenmerk of zaaknummer van de vergunning (dit begint vaak met WWK-20)

Informatie
Voor meer informatie over bovenstaande punten kun je contact opnemen met front-Office Bouwen, Woon & Leefomgeving van de gemeente Waalwijk door te mailen naar fobwl@waalwijk.nl of telefonisch via 0416-683456.