Tussen Waalwijk en Waspik ligt een bijzonder natuurgebied: Westelijke Langstraat. Een beschermd Natura-2000 gebied en waardevol landschap met veel natuur en cultuurhistorie. De ligging met verschillende bodemlagen maken de Westelijke Langstraat een uniek en nat gebied.

Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur in de Westelijke Langstraat aan. Deze achteruitgang gaan we stoppen door de komende jaren nieuwe natuur te ontwikkelen en bestaande natuur en landschap te behouden en te herstellen. Eén van de maatregelen is een hogere en stabiele waterstand, waardoor er meer schoon kwelwater in het gebied blijft.

De provincie Noord-Brabant heeft het initiatief genomen om samen met waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk de komende jaren natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat te realiseren.

Project Westelijke Langstraat

In de Westelijke Langstraat wordt de komende jaren geïnvesteerd in de natuur. Naast de bestaande natuurgebieden komt er natuur bij. In totaal krijgt ongeveer 650 ha op den duur de bestemming natuur.

Om de bestaande natuur te behouden en nieuwe te ontwikkelen zijn o.a. aanpassingen aan de waterhuishouding en herstelmaatregelen in het gebied nodig. De eerste fase van de noodzakelijke maatregelen is dit jaar uitgevoerd. Naast de natuurdoelstellingen is voldoende ruimte en aandacht voor wonen, werken en recreëren. Ook is er oog voor bijzondere cultuurhistorie in het gebied, zoals het slagenlandschap.

Participatie en samenwerken

De partijen die dit project uitvoeren (waterschap Brabantse Delta, gemeente Waalwijk, Staatsbosbeheer en de provincie) doen dit samen met de omgeving. Met belangenorganisaties en bewoners uit het gebied wordt gesproken over hun wensen voor natuur, wonen, werken en recreëren. Hiermee wordt rekening gehouden als dit past binnen de uitgangspunten van het project. Kijk voor meer informatie op:

https://www.brabantsedelta.nl/westelijkelangstraat