De gemeente Waalwijk en wooncorporatie Casade willen aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle 6 Skaeve Huse en 1 beheerdersunit realiseren. Daarnaast gaan de gemeente en Casade voor deze locatie de mogelijkheid onderzoeken om flexwoningen te realiseren. Met dit bouwproject, genaamd Weide-Akker, zien de gemeente Waalwijk en wooncorporatie Casade mogelijkheden om samen een bijdrage te leveren aan de oplossing van een groot maatschappelijk probleem: het tekort aan woningen. Iedere inwoner van gemeente Waalwijk heeft recht op een dak boven zijn hoofd. 

Locatie Weide-Akker

Aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle ligt een terrein van circa 8.000 m2 dat geschikt is als locatie voor Skaeve Huse en mogelijk ook voor flexwoningen. De locatie ligt aan de rand van een woonwijk in Sprang-Capelle en grenst aan Kaatsheuvel. 

Luchtfoto met daarop aangegeven de 2 locaties van het project Weide-Akker

Het project Weide-Akker bestaat uit 2 fasen.

Fase 1: Skaeve Huse

Fase 1 van het project Weide-Akker bestaat uit de realisatie van 6 Skaeve Huse en 1 beheerdersunit. 

We kennen in Waalwijk verschillende woonvormen voor verschillende doelgroepen. Hiermee is er ‘voor ieder wat wils'. Toch merken we dat voor een kleine groep inwoners het aanbod binnen de woningmarkt niet volstaat. Het wonen in een wijk past niet bij hen. Voor deze groep inwoners ontstaat daardoor vaak een geschiedenis van overlast en huisuitzettingen. Deze mensen doorlopen in veel gevallen een cyclus: van uit huis geplaatst worden, naar de opvang gaan, een woning toegewezen krijgen, een situatie die uit de hand loopt, uit huis geplaatst worden, weer naar de opvang, een woning toegewezen krijgen. Een vicieuze cirkel dus. Het concept Skaeve Huse kan deze cyclus doorbreken en rust brengen in de woonsituatie. Skaeve Huse zijn een bijzondere woonvorm bedoeld voor bewoners van de stad die behofte hebben aan een prikkelarme woonomgeving. Wonen in Skaeve Huse is onder begeleiding wonen, in een rustige omgeving, met weinig prikkels van buitenaf. Hiermee leveren we een bijdrage aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. Niet alleen voor deze mensen, maar ook in de buurt waar deze mensen wonen of weer komen te wonen. Met Skaeve Huse komen ze in een woonsituatie die ze aan kunnen. In alle rust kunnen zij daar onder begeleiding wonen, zonder andere mensen tot last te zijn. Dit concept is onder meer in Tilburg, Nijmegen en Eindhoven een succes gebleken.  

Voorbeeld van Skaeve Huse
Voorbeeld van Skaeve Huse

Wethouder Dilek Odabasi: ‘Met Skaeve Huse willen we woonoverlast terugdringen. Willen we dakloosheid, kosten van ontruimingen en onnodige begeleidingskosten voorkomen. Dit doen we door een efficiëntere en beter passende begeleiding van deze mensen. Met Skaeve Huse willen we een belangrijke bijdrage leveren aan de bestaanszekerheid en het welzijn van de doelgroep. We willen al met al rust brengen in een situatie die voor niemand goed is. Voor een doelgroep die een andere vorm van wonen nodig heeft. Voor de verschillende instanties die maar inzet moeten blijven plegen. En voor de buurtbewoners die overlast ervaren’. 

Voor de Skaeve Huse wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor 15 jaar. 

We starten met fase 1 als het managementteam van Casade en de raad van gemeente Waalwijk met het plan hebben ingestemd.

Globale planning

 • Medio 2024 - eind 2024: Uitwerken plannen (ruimtelijk en woningen), met vervolgens voorbereiden bouwrijp maken. 
  Starten voortraject planologische procedure.
 • Eind 2024: Starten planologische en gunningsprocedure.
 • Tweede kwartaal 2025: Bouwrijp maken.
 • Derde kwartaal 2025: Plaatsen woningen.

Fase 2: Flexwoningen

De locatie aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle biedt mogelijk ook de kans om flexwoningen te realiseren. Die mogelijkheid gaan de gemeente Waalwijk en wooncorporatie Casade onderzoeken. Meer informatie hierover volgt later.

In heel Nederland is een tekort aan woningen. Ook in de gemeente Waalwijk. Om aan de behoefte aan woningen te voldoen, plaatsen we flexwoningen. Flexwoningen zijn een modern antwoord op de vraag naar snel beschikbare, verplaatsbare en aanpasbare woningen. Met het plaatsen van flexwoningen dragen we bij aan de oplossing van het woningtekort in Waalwijk. We willen met deze flexwoningen een woonplek bieden aan met name starters (jongeren) en zogeheten spoedzoekers. De flexwoningen zijn een tijdelijke voorziening. Het is de bedoeling dat ze na vergunningverlening 30 jaar jaar blijven staan. 

Voorbeeld van flexwoningen
Voorbeeld van flexwoningen

Raadsvoorstel

Dit voorstel wordt op 16 mei 2024 besproken met de raad. De raad wordt op 30 mei 2024 gevraagd in te stemmen met de aankoop van de grond, de financiën en de samenwerkingsovereenkomst.

Drukbezochte inloopavond project Weide-Akker

Op 14 mei organiseerden we samen met Casade een inloopavond over project Weide-Akker. Op deze locatie willen we samen met de Casade 6 Skaeve Huse en een beheerderswoning realiseren. In de samenwerkingsovereenkomst over deze locatie hebben we afgesproken te onderzoeken of we hier ook flexwoningen kunnen toevoegen.

Er waren ruim 150 mensen, waarmee we aan verschillende thematafels in gesprek gingen. Over de locatie en het proces, over het bouwprogramma en over de doelgroep. Ook konden mensen zich aanmelden voor de klankbordgroep die zich gaat bezighouden met de inrichting van het terrein. We hebben veel signalen opgehaald en sommige mensen waren best kritisch op de plannen.

Met die signalen gaan we nu aan de slag, en we zorgen voor een terugkoppeling naar de aanwezigen van de avond en omwonenden van de locatie. Op 30 mei neemt de gemeenteraad een besluit over aankoop van de locatie. Als de gemeenteraad akkoord gaat, is de planning dat de woningen er eind 2025 staan.
 

Vragen en antwoorden over Skaeve Huse

Hieronder vind je vragen die je misschien hebt over Skaeve Huse, samen met onze antwoorden. De vragen en antwoorden zijn ingedeeld in verschillende thema's.

Thema’s:

 • Locatie
 • Bouwplan en terreininrichting
 • Doelgroep
 • De buurt
 • Huurprijs en in aanmerking komen
 • Verkeer en parkeren
 • Klankbordgroep en meepraten
 • Tijdspad
 • Regels en procedure

Locatie

Waarom willen de gemeente Waalwijk en Casade, Skaeve Huse bouwen?

In de gemeente Waalwijk kennen we verschillende woonvormen voor verschillende doelgroepen. Hiermee is er over het algemeen ‘voor elk wat wils’. Toch ontbreekt er voor een kleine groep inwoners van Waalwijk een woonvorm. Voor deze groep mensen biedt een reguliere woning geen oplossing. Een woonvorm genaamd Skaeve Huse kan voor hen de oplossing bieden. 

Skaeve Huse is een beproefd concept dat al meer dan 20 jaar bestaat. We hebben gekeken bij andere gemeenten en zien dat het daar goed gaat. Skaeve Huse is een woonvorm voor mensen die niet in een reguliere wijk of opvang kunnen wonen of dakloos zijn, omdat zij daar overlast veroorzaken door hun persoonlijke problemen. Deze kwetsbare mensen verplaatsen steeds van woning naar opvang en omgekeerd en vinden geen plek in de maatschappij. 

In de gemeente Waalwijk willen we dit kleinschalige project realiseren op een locatie aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle. Er komen 6 kleine huizen op een afgebakend terrein. Maximaal 6 mensen (waarschijnlijk mannen) kunnen hier gebruik van maken. Er komt een beheerder. En een 24/7 bereikbaarheid in geval van overlast of problemen. Verdere invulling volgt. Er is in elk geval veel aandacht en oog voor de veiligheid. 

We leveren hierbij een bijdrage aan de oplossing van een maatschappelijk probleem en brengen meer rust in de wijken.

Waarom is deze locatie gekozen?

Gemeente Waalwijk en Casade hebben gezocht naar een geschikte en beschikbare locatie in de gemeente Waalwijk. Er zijn meerdere locaties onderzocht. De gekozen locatie, gelegen aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle is het meest geschikt bevonden. 

De locatie ligt ver genoeg af van bestaande bebouwing, toch zijn winkelvoorzieningen voor dagelijkse boodschappen te voet of per fiets bereikbaar. Het terrein is groot genoeg om te zorgen voor voldoende afstand tussen de woningen.  Voor deze locatie zijn geen milieutechnische belemmeringen. De aandachtspunten geluid, externe veiligheid en archeologie zijn oplosbaar doordat we maatregelen kunnen nemen. 

De gemeente heeft de mogelijkheid om deze grond aan te kopen.

Hoe zorgen we voor de veiligheid/leefbaarheid in de buurt?

Casade en gemeente sluiten een contract met een zorgpartij. Deze zorgpartij gaat de bewoners van Skaeve Huse begeleiden en zorgt voor een sociaal beheerder. De sociaal beheerder is dagelijks enkele uren aanwezig. Daarnaast is er vanuit Casade, enkele uren per week, een wijkbeheerder.  Ook richten we een Monitorgroep op.  De monitorgroep komt 2x per jaar bij elkaar om de situatie rondom Skaeve Huse te evalueren. We werken nauw samen met politie en andere partijen. Er is 24 uur per dag cameratoezicht en indien nodig komt beveiliging 's-avonds controleren. 

Eerste jaar (en zo lang nodig is daarna) houden we 1 woning vrij als beheerderswoning, waar vanuit een sociaal beheerder zijn werk kan doen.  

Er zijn helemaal geen voorzieningen in de buurt, hoe wordt dat geregeld? Komt er een busverbinding?'

Er zijn winkelvoorzieningen voor dagelijkse boodschappen te voet of per fiets bereikbaar. Er komt geen nieuwe busverbinding. 

Hoe lang blijven de woningen hier staan? 

De woningen blijven hier 15 jaar staan. 

Kun je ons als buurt de garantie geven dat de woningen na 15 jaar weg zijn?  

Nee. Casade en de gemeente sluiten nu een overeenkomst af voor het gebruik van de grond voor 15 jaar Ook de vergunning wordt verleend voor die periode. Dit betekent dat de Skaeve Huse na die periode, dus na 15 jaar weg moeten. Het kan zijn dat Gemeente en Casade besluiten Skaeve Huse voort te zetten. Dit is afhankelijk van hoe een en ander verloopt. Als daarvoor wordt gekozen, volgt er een aanpassing van het omgevingsplan. Omwonenden zullen dan in dit proces betrokken worden. 

Hoe wordt het terrein na 15 jaar achtergelaten?

Het terrein brengen we weer terug in de oorspronkelijke staat.  Op de locatie is nu gras aanwezig. Mogelijk dat de groenstrook (rondom de locatie waar de woningen stonden) in stand blijft. 

Het wandelpad en weiland worden nu intensief gebruikt door verenigingen/bewoners/recreanten. Waar moeten die nu heen?

Het wandelpad blijft bestaan. De komende tijd gaan we in gesprek met alle belanghebbenden. Als blijkt dat het terrein nu voor zaken gebruikt wordt die straks niet meer kunnen, bespreken we met die partijen welke mogelijkheden en alternatieven er zijn.

Bouwplan en terreininrichting

Hoeveel woningen komen hier?

De bedoeling is dat er 6 Skaeve Huse en een beheerderswoning komen. 

Wat is Skaeve Huse?

Skaeve Huse is een bijzondere woonvorm. De woonvorm bestaat uit woningen voor een kleine groep mensen voor welke een reguliere woning geen oplossing biedt, met als doel om hen een menswaardig thuis te bieden en tevens verward en overlast gevend woongedrag te voorkomen in reguliere woonwijken. Bewoners kunnen hier wonen zonder overlast te veroorzaken, indien nodig met begeleiding.

Hoeveel verdiepingen krijgen de woningen?

De Skaeve Huse worden gelijkvloerse, compacte woningen van circa 30 m2. 

Waar komen de woningen op het terrein? 

Dat is nog niet bekend. De precieze uitwerking gaan we in de periode hierna doen. Leden van de klankbordgroep mogen hierover meedenken.

Ik ben bang dat de nieuwe buren straks recht bij mij naar binnen kijken. Hoe borgen jullie onze privacy?

We letten er goed op dat iedereen voldoende privacy heeft, zowel de omwonenden als de nieuwe bewoners van de Skaeve Huse. Het huidige uitzicht zal uiteraard wel veranderen door de woningen. Daarom formeren we een klankbordgroep waar omwonenden/ belanghebbenden aan deel kunnen nemen, en mee kunnen praten over de inrichting van het terrein. 

Wordt het terrein afgesloten?

Het Skaeve Huse terrein wordt omsloten en krijgt een eigen toegang. Het terrein zit niet op slot.

Krijgen bewoners een eigen buitenruimte?

De Skaeve Huse krijgen ongeveer 2-4 m2 bij de woning, om een stoeltje buiten te kunnen zetten. De rest van het terrein bestaat uit gras en een toegangspad. 

Is de buitenruimte rond de woningen voor iedereen toegankelijk?

De buitenruimte wordt zo ingericht dat het terrein niet toegankelijk is voor onbevoegden. Het is dus niet de bedoeling dat andere mensen gebruik maken van die ruimte, voor onder meer honden uitlaten of fietsen. Dit wordt uitgewerkt in het inrichtingsplan, waarover omwonenden/ belanghebbenden kunnen meepraten in de klankbordgroep terreininrichting.

Mogen de bewoners gebruikmaken van het hele gebied?

Bewoners kunnen gebruik maken van het terrein rondom de Skaeve Huse. De ruimte rondom de woningen wordt ingericht met o.a. wadi’s en beplanting die een natuurlijke begrenzing vormen. 
Dit wordt uitgewerkt in het inrichtingsplan. Dat bespreken we ook met de klankbordgroep.

Wat gebeurt er met het onverharde wandelpad dat naast het terrein ligt? 

Dit wandelpad blijft hetzelfde. Hier verandert nu niets aan. 

Wat gebeurt er met de Skaeve Huse na 15 jaar?

Na de periode van de gebruiksovereenkomst worden de woningen hier weggehaald. De woningen zijn daarna nog bruikbaar/bewoonbaar en kunnen door Casade dan ergens anders, in of buiten gemeente Waalwijk, opnieuw worden gebruikt. 

Jullie zeggen dat je nog aan het begin staat. Maar er ligt al wel een schets, inclusief parkeerplaatsen en ontsluiting. Hoe zit dat?

Er is een stedenbouwkundige verkenning gemaakt. Dit geeft een indruk van de mogelijkheden, maar is nog geen uitgewerkt plan. We gaan het plan in de komende maanden uitwerken. We starten nu pas met de voorbereidingen voor het plan, dus nu is er ook echt iets om over te praten met elkaar.

Zijn de plannen al definitief?

Na besluit van de Gemeenteraad en Casade is het wel definitief dat op deze locatie aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle, Skaeve Huse komen.  De inrichting van het terrein is dan nog niet definitief.

Wat moet nog onderzocht of beslist worden?

 • Terreininrichting
 • Diverse onderzoeken  die betrekking hebben op de planologische procedure  
 • Besluit MT Casade (staat gepland op 22 mei)
 • Besluit gemeenteraad (staat gepland op 30 mei)
 • Aanvraag omgevingsvergunning door Casade 

Doelgroep

Voor wie zijn de Skaeve Huse bedoeld?

De Skaeve Huse bieden plek aan 6 alleenstaande mensen (waarschijnlijk mannen) uit de gemeente Waalwijk, plus een sociaal beheerder. Deze bewoners worden aangewezen door gemeente, Casade en zorgpartijen. Zij kunnen hier onder begeleiding wonen, in een rustige omgeving, met weinig prikkels van buitenaf.

Hoe worden mensen geselecteerd/gescreend voor de Skaeve Huse?

Casade en Gemeente selecteren gezamenlijk welke mensen hier komen te wonen. Hiervoor gebruiken we het overleg Acute Huisvesting en het meer integrale overleg MaSS. 

Hoe lang mogen mensen hier blijven wonen?

Zolang het project blijft lopen en zolang als nodig is. Dat kan de rest van hun leven zijn. 

Hoe is de begeleiding van Skaeve Huse bewoners? 

Gemeente en Casade huren gezamenlijk een zorgpartij in. Deze zorgpartij zorgt voor een sociaal beheerder, die er dagelijks enkele uren is. Daarnaast krijgen de bewoners van Skaeve Huse ambulante zorg. Per bewoner bekijken we wat er nodig is.  

De buurt

Hoe wordt de buurt erbij betrokken? 

We informeren de buurt over de voortgang van het project. Geïnteresseerde direct omwonenden kunnen zich aanmelden voor de klankbordgroep. Deze klankbordgroep denkt en praat mee over de inrichting van het terrein. 

Zodra de woningen zijn gerealiseerd, vragen wij 1 of 2 mensen uit de klankbordgroep of direct omwonende om deel te nemen aan de monitorgroep. 

Deze monitorgroep zal 2x per jaar evalueren hoe een en ander rondom de Skaeve Huse verloopt. 

Wie zorgt er voor de veiligheid in de buurt?

De Skaeve Huse krijgen een aparte sociaal beheerder vanuit een zorgpartij, die toezicht houdt en ook direct aanspreekpunt is voor de buurt. Uit ervaring op andere locaties in het land blijkt dat dit heel goed werkt. De sociaal beheerder stelt zich nog aan u voor. We vinden het belangrijk dat u hem goed weet te vinden. Ook komt er camerabewaking bij de ingang van het terrein. 

Daarnaast heeft Casade voor elke wijk waar ze woningen verhuurt een wijkbeheerder. 

Wat moet ik doen als er overlast is? 

In eerste instantie meldt u overlast bij de politie. Als dat nodig is zal deze frequenter surveilleren in de wijk. Er volgt nog een contactpersoon en telefoonnummer. Hierover later meer informatie. 

Waar kunnen inwoners terecht die zich zorgen maken?  

Inwoners kunnen voor vragen en informatie terecht bij de sociaal beheerder. Meer informatie en telefoonnummer volgt later.

Huurprijs en in aanmerking komen

Wat is de huurprijs van de Skaeve Huse?

De huurprijzen zijn nog niet bekend. We gaan uit van sociale huurwoningen.

Hoe kom ik in aanmerking voor de Skaeve Huse?

De bewoners van de Skaeve Huse worden door gemeente, zorgpartijen en Casade aangewezen.

Verkeer en parkeren 

Hoe is de ontsluiting geregeld?

De definitieve ontsluiting is nog niet vastgesteld. Dat volgt uit het inrichtingsplan. 

Hoeveel parkeerplaatsen worden er aangelegd?

Dit is afhankelijk van het definitieve aantal woningen. De gemeente hanteert de gemeentelijke parkeernorm.

Zijn de parkeerplaatsen voor iedereen toegankelijk?

Nee, de parkeerplaatsen zijn alleen bedoeld voor bezoekers en bewoners van de Skaeve Huse. 

Waar komen de parkeerplaatsen?

Dit wordt vastgelegd in het ontwerp.

Klankbordgroep en meepraten 

Waar kunnen we over meepraten?

U kunt meepraten over het inrichtingsplan van de Skaeve Huse. Denk aan:

 • Hoe de woningen gepositioneerd zijn op het terrein
 • Hoe parkeren en ontsluiting wordt geregeld
 • Inrichting van het terrein qua groen en voorzieningen
 • Afspraken over beheer, verkeer en veiligheid

Meepraten betekent dat we graag uw input horen en uw wensen meenemen waar mogelijk. Het betekent niet dat u mee mag beslissen. We proberen het natuurlijk wel voor iedereen zo goed mogelijk te doen dus uw input is zeker belangrijk.

Waar kunt u niet over meepraten?

 • De keuze voor de locatie
 • Het aantal woningen
 • Hoe de woningen eruit komen te zien
 • Het soort woningen of leverancier 
 • Het doelgroepen-, toewijzings- en verhuurbeleid

Hebben buurtbewoners instemmingsrecht?

Wij proberen in het ontwerp zoveel mogelijk rekening te houden met alle wensen. Er kan veel, maar niet alles is mogelijk. Als iets niet mogelijk is, leggen we ook graag uit waarom niet.
U heeft geen formeel instemmingsrecht; uiteindelijk beslissen Casade en de gemeente over het ontwerp.

Kan ik in de klankbordgroep bezwaar maken tegen de komst van Skaeve Huse hier?

Nee, de klankbordgroep is om met elkaar te praten over hóe de woningen worden gerealiseerd. Als u een bezwaar in wilt dienen tegen de plannen, kunt u dat doen als de vergunning is verleend. Of u kunt gebruik maken van uw recht om in te spreken in de raad.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de klankbordgroep?

U kunt hier uw naam en adres achterlaten of zich aanmelden via: weideakker@waalwijk.nl

Tijdspad

Wat is de planning?

De processtappen en de planning zien er globaal als volgt uit:

Medio 2024 - eind 2024
 • Uitwerken plannen (ruimtelijk en woningen), met vervolgens voorbereiden bouwrijp maken
 • Starten voortraject planologische procedure
Eind 2024Starten planologische en gunningsprocedure
2e kwartaal 2025Bouwrijp maken
3e en 4e kwartaal 2025Plaatsing woningen

Vanaf wanneer komen er mensen wonen? 

Naar verwachting komen de nieuwe huurders er vanaf  eind 2025 wonen. 

Regels en procedure 

Welke procedure wordt gehanteerd?

Om de Skaeve Huse mogelijk te maken, is een tijdelijke omgevingsvergunning nodig. Omdat het plan afwijkt van het omgevingsplan, volgen we hier een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) procedure.

Komt er een omgevingsplanwijziging?

Het omgevingsplan wordt niet gewijzigd.

Welke onderzoeken zijn/worden er gedaan?

Om de omgevingsvergunning voor tijdelijke afwijking van het omgevingsplan te kunnen verlenen, moet zijn aangetoond dat het plan niet strijdig is met een goede ruimtelijke ordening. Om dat te kunnen aantonen moet een ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld, die aantoont wat de gevolgen voor de omgeving zijn op diverse ruimtelijke aspecten. De omvang van de milieuonderzoeken hangt sterk af van de aard en de omvang van het project. Onder andere de volgend onderzoeken moeten uitgevoerd worden:

 • Waterhuishouding
 • Natuur (flora en fauna) en Stikstof
 • Archeologie/cultuurhistorie
 • Bodem
 • Geluid/wegverkeerslawaai
 • Externe veiligheid

Hoe is de inspraak geregeld?

 • U kunt in de klankbordgroep meepraten over het inrichtingsplan
 • U kunt een bezwaar indienen als de omgevingsvergunning is verleend. 

Mijn huis wordt minder waard, heb ik recht op planschade?

Planschade kan ontstaan als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een nieuwe ontwikkeling. Voor elke planontwikkeling geldt dat mensen planschade kunnen lijden. Ook bij een tijdelijke vergunning kunnen benadeelden een verzoek tegemoetkoming planschade indienen. Of een ontwikkeling daadwerkelijk/uiteindelijk leidt tot een toekenning van tegemoetkoming planschade is van veel factoren afhankelijk en op voorhand geen uitspraak over te doen. Het is zeker geen vanzelfsprekendheid. 
Om in aanmerking te kunnen komen voor schadevergoeding (recht op planschade) zijn sowieso 3 zaken van belang: 

 • U kon de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht. 
 • U heeft nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door onteigening);
 • De waardevermindering van uw huis is hoger dan het wettelijk normaal maatschappelijk risico.