Bijstand voor zelfstandigen

Wilt u een onderneming starten of bent u als ondernemer in financiële problemen terecht gekomen? U kunt dan onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Hiermee kunt u in uw eigen levensonderhoud blijven voorzien als zelfstandige of met uw bedrijf.

Wat moet ik doen?

 • U vraagt de bijstand aan bij Baanbrekers. Als ondernemer in de binnenvaart kunt u terecht bij de centrumgemeente waar u op het moment van aanvraag verblijft (Groningen, Amsterdam, Zwolle, Nijmegen, Nieuwegein, Rotterdam, Terneuzen, Geertruidenberg of Maasbracht (gemeente Maasgouw)).
 • U kunt de aanvraag zowel schriftelijk als mondeling indienen. Nadat u zich hebt gemeld voor informatie of een aanvraag bij Baanbrekers, kunt u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek.
 • Tijdens het oriënterende gesprek hoort u welke mogelijkheden er zijn in uw specifieke situatie voor een uitkering.
 • Als het gesprek leidt tot een aanvraag, krijgt u de aanvraag- en inlichtingenformulieren mee, inclusief een checklist voor de benodigde informatie.
 • Nadat u alle benodigde gegevens hebt ingeleverd, volgt een onderzoek.
 • Daarna beoordeelt Baanbrekers of u recht hebt op bijstand.

Hoe werkt het?

Eerst wordt gekeken of u Nederlander bent en rechtmatig in Nederland verblijft. Daarna wordt bepaald tot welke groep zelfstandigen u behoort. Vervolgens wordt uw aanvraag getoetst aan de voorwaarden die aan uw groep zijn gekoppeld. Het gaat om de volgende groepen:

 • beginnend zelfstandigen
 • gevestigd zelfstandigen
 • oudere zelfstandigen
 • stoppende zelfstandigen
 • zelfstandigen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn
 • personen met een WWB-uitkering die zelfstandige willen worden

De laatste 2 groepen worden hier niet verder behandeld. Denkt u dat u bij een van deze groepen hoort? Neem dan contact op met Baanbrekers. Per groep verschillen de voorwaarden:

De beginnend zelfstandige

 • U bent een beginnende zelfstandige als u tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd bent en vanuit een (dreigende) werkloosheidssituatie een eigen onderneming wilt starten.
 • U kunt van de gemeente een renteloze lening krijgen voor de extra kosten die u in het eerste jaar maakt. Zodra uw bedrijf daadwerkelijk van start gaat, wordt de lening omgezet in een rentedragende lening. In dit voorbereidingsjaar stelt u een ondernemingsplan op.
 • Misschien hebt u in de startfase begeleiding nodig van een externe deskundige. U kunt dan van Baanbrekers een financiële bijdrage krijgen voor de kosten van deze begeleiding.
 • Gaat u de onderneming daadwerkelijk starten en hebt u hiervoor niet voldoende middelen? U kunt dan bijstand aanvragen. Deze bijstand krijgt u als periodieke uitkering voor de kosten van levensonderhoud. Of als lening voor bedrijfskapitaal zodat u dit kunt investeren in de benodigde materialen.
 • De periodieke uitkering voor de kosten van levensonderhoud krijgt u voor een periode van 6 maanden. In bijzondere gevallen kan dit verlengd worden met nog eens 30 maanden. De hoogte van de uitkering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.
 • De lening voor bedrijfskapitaal krijgt u als geldlening of als borgstelling voor een bankkrediet. Het bedrag van de geldlening of borgstelling is maximaal € 34.816. Deze bijstand wordt in eerste instantie als krediet verstrekt. Op basis van de jaarcijfers (het daadwerkelijk behaalde bedrijfsresultaat) wordt achteraf vastgesteld welk deel u met rente moet terugbetalen en welk deel als renteloze lening wordt verstrekt. Voorwaarde hierbij is dat uw bedrijf levensvatbaar wordt geacht. Dit wil zeggen dat u met het bedrijfsresultaat in alle kosten van uw levensonderhoud kunt voorzien.

De gevestigde zelfstandige

 • U bent een gevestigde zelfstandige als u minimaal 18 maanden werkt als zelfstandig ondernemer en tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd bent. U bent ook afhankelijk van de inkomsten uit uw bedrijf of zelfstandig beroep.
 • U kunt bijstand krijgen van Baanbrekers. Deze bijstand krijgt u als periodieke uitkering voor de kosten van levensonderhoud of als lening of borgstelling voor bedrijfskapitaal.
 • De periodieke uitkering om de kosten van levensonderhoud te betalen, krijgt u voor een periode van 12 maanden. In bijzondere gevallen kan dit verlengd worden met nog eens 24 maanden. De hoogte van de uitkering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.
 • De lening voor een bedrijfskapitaal krijgt u als geldlening of als borgstelling voor een bankkrediet. Het bedrag van de geldlening of borgstelling is maximaal € 189.110. Deze bijstand wordt in eerste instantie als krediet verstrekt. Op basis van de jaarcijfers (het daadwerkelijk behaalde bedrijfsresultaat) wordt achteraf vastgesteld welk deel u met rente moet terugbetalen en welk deel u als ‘bijstand om niet’ krijgt.
 • Bijstand om niet betekent dat u dit bedrag niet terug hoeft te betalen. Dit geldt alleen als uw eigen vermogen maximaal € 182.000 bedraagt.
 • Ook als u eigen vermogen hebt, kunt u nog steeds recht hebben op een uitkering. Is uw vermogen hoger dan een bepaalde grens, dan krijgt u de uitkering als een lening. Vermogen verbonden aan het bedrijf wordt buiten beschouwing gelaten.

De oudere zelfstandige

 • U bent oudere zelfstandige als u tussen de 55 en de pensioengerechtigde leeftijd bent en in een aaneengesloten periode van 10 jaar het bedrijf of het zelfstandig beroep hebt uitgeoefend.
 • U kunt bijstand krijgen als het inkomen uit het bedrijf of zelfstandig beroep niet genoeg is om uw kosten van levensonderhoud te betalen.
 • U krijgt de bijstand als periodieke uitkering voor de kosten van levensonderhoud tot u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Uw bedrijfsresultaat moet wel hoger zijn dan € 7.511 per jaar.
 • Is het vermogen hoger dan € 127.400? Dan worden zowel de periodieke uitkering als het krediet verstrekt als renteloze lening.
 • De hoogte van de periodieke uitkering hangt af van het feit of u alleenstaand, alleenstaande ouder of gehuwd bent en van uw persoonlijke omstandigheden.
 • De bijstand wordt in eerste instantie als krediet verstrekt. Op basis van de jaarcijfers (het daadwerkelijk behaalde bedrijfsresultaat) wordt achteraf vastgesteld welk deel u moet terugbetalen en welk deel als ‘bijstand om niet’ wordt verstrekt.

De stoppende zelfstandige

 • Als stoppende zelfstandige ondernemer bent u tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U moet stoppen met uw bedrijf of zelfstandig beroep omdat dit niet langer meer levensvatbaar is. Vaak is er enige tijd nodig om het bedrijf of zelfstandig beroep te beëindigen. Daarom kunt u aanvullende periodieke bijstand ontvangen om de kosten van levensonderhoud te betalen tot de datum waarop uw bedrijf wordt beëindigd. Voorwaarde is wel dat u binnen 12 maanden stopt met uw bedrijf of zelfstandig beroep.
 • In bijzondere gevallen kan deze periode worden verlengd met nog eens 12 maanden. Hiervoor moet u tijdig en vooraf afspraken maken met Baanbrekers.

Wat moet ik meenemen?

Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Een aantal documenten hebt u in ieder geval nodig. Hieronder staat per situatie wat u nodig hebt.

Iedere zelfstandige

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
 • bewijs burgerservicenummer van u en eventueel uw partner en gezinsleden
 • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken
 • bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden

Beginnend zelfstandige

 • een ondernemersplan
 • eventuele bewijzen van afwijzingen op aanvragen voor financiering door banken

Gevestigd zelfstandige/Oudere zelfstandige

 • jaarcijfers van de laatste 3 jaar
 • de laatste aangifte Inkomstenbelasting
 • probleemanalyse en doelstelling veranderingen
 • een prognose voor de komende jaren
 • eventuele bewijzen van afwijzingen op aanvragen voor financiering door banken
 • een overzicht van debiteuren en crediteuren
 • eventueel bewijzen van een vestigingsvergunning en/of omgevingsvergunning

Stoppende zelfstandige

 • jaarcijfers van de laatste 3 jaar
 • een overzicht van debiteuren en crediteuren
 • eventueel bewijzen vestigingsvergunning en/of omgevingsvergunning

Aanvullende informatie

Nadat Baanbrekers uw aanvraag en alle gevraagde gegevens heeft ontvangen, krijgt u binnen 13 weken bericht. U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Tips

Ook al denkt u niet geheel aan de voorwaarden te voldoen, dan is het toch nuttig contact op te nemen met Baanbrekers. Baanbrekers kan uw mogelijkheden beter inschatten. 

Baanbrekers heeft een telefonisch spreekuur op werkdagen van 10 uur tot 12 uur. Zij zijn dan te bereiken op telefoonnummer 0416-671000. Zij hebben een informatie- en advies balie die van 9.00 uur tot 13.00 is geopend.