Voor bepaalde werkzaamheden of handelingen hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders wilt veranderen.

Via Omgevingsloket online (externe link)kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen.

Wanneer uw plan afwijkt van het bestemmingsplan, of als het nog niet zeker is of het plan voldoet aan het bestemmingsplan en/of voldoet aan de welstandscriteria, kunt u een conceptaanvraag indienen. Een conceptaanvraag houdt in dat u het college verzoekt om in principe medewerking te verlenen aan uw plan. U kunt online een conceptaanvraag doen. Let op, hier zijn kosten aan verbonden. 

Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl(externe link).

Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl(externe link). Verder dient u na het invullen van dit digitale formulier direct de digitale bijlage toe te voegen.

Conceptvergunning aanvragen

Wat moet ik doen?

Vergunningcheck

In het Omgevingsloket online(externe link) kunt u een vergunningcheck doen. U kunt hier controleren of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen. In de vergunningcheck kunt u een vraag tegenkomen of het plan in strijd is met het bestemmingsplan. Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft u bestemmingsplan gegevens nodig. Deze kunt u opvragen bij de gemeente of in de meeste gevallen inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Voor het digitaal versturen van uw aanvraag heeft u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl(externe link).

Conceptaanvraag (principeverzoek)

Wanneer uw bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan, of als het nog niet zeker is of dat het bouwplan in het bestemmingsplan past en/of aan de welstandscriteria voldoet, adviseren we om een conceptaanvraag in te dienen. Uw bouwplan wordt dan toebedeeld aan een vergunningverlener en getoetst aan alle van toepassing zijnde regelgeving. Er wordt beoordeeld of er medewerking kan worden verleend indien uw plan in strijd is met het bestemmingsplan. Tot slot ontvangt u van ons een schrijven waarin wij aangeven of we in principe akkoord gaan met uw plan of niet.

Voor een conceptaanvraag hoeft u minder gegevens aan te leveren dan bij een aanvraag omgevingsvergunning doordat hier namelijk geen officiële indieningsvereisten voor gelden. Dit heeft voor u als voordeel dat u in beginsel minder kosten hoeft te maken doordat u nog geen officiële bouwtechnische en constructieve tekeningen e.d. hoeft te laten maken. Wat de kosten zijn voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag leest u onder het tabje 'kosten'.
Op de eindbeoordeling van een conceptaanvraag is geen bezwaar mogelijk. Als de conceptaanvraag is goedgekeurd is de volgende stap dat u een omgevingsvergunning aan kunt vragen.

Wij streven er naar om een conceptaanvraag binnen 8 weken af te handelen. Dit is geen wettelijk vastgestelde termijn, maar een richtlijn..

Voor het digitaal versturen van uw conceptaanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl(externe link).

Wilt u voor uw bedrijf een conceptaanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl(externe link). Verder dient u na het invullen van dit digitale formulier direct de digitale bijlage toe te voegen.

Let op! Bij het aanvragen van een eHerkenningsmiddel kunt u kiezen voor een betrouwbaarheidsniveau 1, 2, 2+, 3 of 4. Voor het indienen van een conceptaanvraag bij de gemeente Waalwijk heeft kunt u volstaan met betrouwbaarheidsniveau 1. Indien u later via het omgevingsloket een formele aanvraag omgevingsvergunning wilt indienen heeft u minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig. Let er dus op dat u de juiste keuze maakt bij het aanvragen van een eHerkenningsmiddel.

Aanvraag omgevingsvergunning

Een aanvraag van een omgevingsvergunning kunt u via het omgevingsloket(externe link) indienen. Dit kan door een digitaal formulier in te vullen of het formulier te downloaden en op papier uit te printen.

Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl(externe link). Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl(externe link).

Let op! Bij het aanvragen van een eHerkenningsmiddel kunt u kiezen voor een betrouwbaarheidsniveau 1, 2, 2+, 3 of 4. Voor het indienen van een formele aanvraag omgevingsvergunning via het omgevingsloket heeft u minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig. Let er dus op dat u de juiste keuze maakt bij het aanvragen van een eHerkenningsmiddel.

Beslistermijn omgevingsvergunning

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Bezwaar en beroep omgevingsvergunning

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Voor complexe aanvragen geldt een afwijkende procedure. De gemeente legt het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Binnen 6 weken na terinzagelegging kan een ieder een zienswijze hierover indienen. In uw zienswijze moet u toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Nadat het definitieve besluit op de aanvraag is genomen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. U bent in ieder geval belanghebbende als u tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

Hoe werkt het?

Voor onder andere de volgende activiteiten kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben:

 • het bouwen, verbouwen of slopen van een bouwwerk (zoals een huis);
 • het wijzigen van het gebruik van een bouwwerk.
 • het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument;
 • het aanleggen van een weg;
 • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg;
 • het aanbrengen van een alarminstallatie aan een onroerende zaak (zoals een fabriek, kantoor of huis);
 • het maken en aanbrengen van handelsreclame (zoals een reclamebord) of dit als eigenaar toestaan;
 • het kappen van een boom of vellen van een houtopstand.

In de gemeentelijke (of provinciale) verordening zijn soms nog andere activiteiten genoemd, waarvoor u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Wat kost het?

Tarief 2023

Legesverordening en tarieventabel 2023

Tarief conceptaanvraag

Voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag worden leges in rekening gebracht (het tarief in 2023 is €500,00). Als de conceptaanvraag positief wordt beoordeeld en de nog in te dienen aanvraag omgevingsvergunning niet afwijkt van deze conceptaanvraag, worden deze legeskosten verrekend met de leges van de omgevingsvergunning.

Leges aanvraag omgevingsvergunning:

Indien de aanvraag inderdaad in strijd is met het bestemmingsplan dan dient u rekening te houden met een extra legespost van €673,30. 
Het totale bedrag aan leges hangt af van uw bouwplan.
 

Wat moet ik meenemen?

Conceptaanvraag

Bij het ingevulde formulier voegt u de volgende bijlagen toe:

 • Op de tekening(en) moet duidelijk de bestaande en nieuwe toestand worden aangegeven.
 • Omschrijving plan en motivatie waarom medewerking aan uw plan in afwijking van het bestemmingsplan volgens u noodzakelijk is.
 • plattegronden en doorsnede tekeningen.
 • aanduiding bestemming/gebruik.
 • afmetingen perceel en situering.
 • hoogte bouwwerk t.o.v. straatpeil en aantal bouwlagen.
 • inrichting parkeervoorziening.
 • geveltekeningen en belendende bebouwing Tekeningen dienen te worden voorzien van de juiste maatvoering en schaal (1:100), situatietekening schaal 1:500 of 1:1000.

Omgevingsvergunning

Op het moment dat u via het omgevingsloket(externe link) een formulier samenstelt, wordt aangegeven welke bijlagen u moet toevoegen aan de aanvraag. Dit is afhankelijk van welke activiteit(en) u aanvraagt.

Wilt u een afschrift ontvangen van een bouw- of milieuvergunning van een locatie in de Gemeente Waalwijk?

Vul in het formulier de gewenste gegevens in over de gevraagde locatie. Hiermee kunnen wij direct de juiste stukken voor u opzoeken. Aanvullende vragen kunt u in het opmerkingenveld ingeven. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen uw vragen te hebben beantwoord.

Wilt u een kopie van een bouwvergunning ontvangen die vóór 2001 is afgegeven?

Dan ligt deze vergunning bij het Streekarchief te Heusden. U kunt deze zonder afspraak inzien. Hiervoor verwijzen wij u vriendelijk naar www.salha.nl(externe link).

Het opvragen van een afschrift van een vergunning brengt kosten met zich mee. Zie hiervoor de tarieventabel.