Een nieuwe woonwijk met veel ruimte voor water en groen. Dat is Akkerlanen, een plan voor ruim 200 woningen aan de oostkant van Waalwijk, met twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen, patiowoningen en enkele kleine stadsvilla’s met appartementen. Maar er is ook ruimte voor de bouw van vrijstaande woningen door particulieren en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) door ouderen.

Bestemmingsplan

Op 5 april 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State eindelijk uitspraak gedaan in de beroepszaak tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Akkerlanen. De Afdeling constateert dat de gemeente tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak voldoende onderbouwd heeft dat Akkerlanen per saldo niet leidt tot een toename van de stikstofneerslag op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk en kan Akkerlanen definitief gerealiseerd worden.

Het bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (externe link) (zoeken op plannaam Akkerlanen). Het voorbereidingsbesluit kunt u vinden op de pagina met overige ruimtelijke plannen. Onderliggend  raadsvoorstel vindt u bij de agendastukken(externe link) van de raadsvergadering van 9 juni. 

Omgevingsvergunning

Omdat het bestemmingsplan al wel in werking getreden was kon de gemeente eerder al wel omgevingsvergunningen verlenen. Zodra de benodigde grond door de gemeente geleverd is aan Waalborgh, kunnen deze bouwplannen gerealiseerd worden.

Voor nog in te dienen vergunningaanvragen geldt dat deze moeten passen binnen het op 9 juni 2022 door de gemeenteraad genomen voorbereidingsbesluit. Aanleiding voor dit besluit is de constatering dat de regels van het bestemmingsplan meer bouwmogelijkheden boden voor het oprichten van bijbehorende bouwwerken bij woningen dan bedoeld. Dit kan met name aan de randen van het gebied leiden tot een mate van verstening die vanuit zowel stedenbouwkundig als vanuit klimaatadaptatief oogpunt onwenselijk is. Plannen die strijdig zijn met het voorbereidingsbesluit, zullen worden aangehouden.

Bij een aanvraag omgevingsvergunning hoeft u geen stikstofberekening aan te leveren. Recentelijk heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant ons meegedeeld dat dit niet nodig is, omdat eerder een vergunning Wet natuurbescherming verleend en onherroepelijk geworden is voor het gehele project. Kosten die u voordat de omgevingsdienst deze mededeling deed eventueel gemaakt heeft voor het opstellen van berekeningen, worden door de gemeente niet vergoed.

Bouwrijp maken 

Het zuidelijke gedeelte van Akkerlanen is geheel bouwrijp. Dit betekent dat het riool en de bouwstraten volledig zijn aangelegd. Ook het warmtenet is aangelegd.

De werkzaamheden zijn te volgen via debouw.app(externe link). Via deze website kunt u als u vragen of opmerkingen heeft ook contact opnemen met de aannemer. 

Beeldkwaliteitsplan

De gemeente Waalwijk wil dat de bebouwing in Akkerlanen een samenhangend geheel vormt dat bijdraagt aan het unieke karakter van Akkerlanen. Daarom heeft de gemeenteraad op 2 februari in meerderheid besloten om een ontwerp beeldkwaliteitsplan vast te stellen. Dit plan geeft uitgangspunten voor de architectuur van zowel de projectmatige woningbouw als de particuliere bouwkavels in Akkerlanen. Het dient als inspiratiebron voor architecten en toetsingskader voor de welstandscommissie.

Ook het beeldkwaliteitsplan is te vinden op de pagina overige ruimtelijke plannen, onder "diversen". 

Verkoop

Verkoop van woningen geschiedt door Van der Zande Makelaars  in opdracht van Waalborgh Bouwontwikkeling. Omdat de animo groot is en de gemeente er aan hecht dat eenieder een gelijke kans krijgt, vindt toewijzing plaats middels loting door de notaris.

Heeft u vragen over het actuele aanbod, koopovereenkomsten of lotingen? Neemt u dan contact op met de makelaar. Informatie en contactgegevens zijn te vinden op www.akkerlanen-waalwijk.nl(externe link). De gemeente kan u hierover geen informatie geven. 

Nieuwsbrief 

In onze nieuwsbrief zullen wij ook aandacht blijven besteden aan Akkerlanen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bouwkavels in Landgoed Driessen, zullen bouwkavels in Akkerlanen verkocht worden door de projectontwikkelaar. Inschrijven voor de nieuwsbrief betekent dus niet dat u ingeschreven staat voor een bouwkavel in Akkerlanen! Schrijf u in voor de nieuwsbrief via onderstaande knop. Kies dan voor de optie Nieuwsbrief Wonen.

Inschrijven nieuwsbrief(externe link)

Vragen?

Heeft u een vraag over Akkerlanen? Dan kunt u terecht bij Joost van der Heijden. 
E-mail jvanderheijden@waalwijk.nl of telefonisch via het KlantContactCentrum, 0416 683456.