Een nieuwe woonwijk met veel ruimte voor water en groen. Dat is Akkerlanen, een plan voor ruim 200 woningen aan de oostkant van Waalwijk, met twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen, patiowoningen en enkele kleine stadsvilla’s met appartementen. Maar er is ook ruimte voor de bouw van vrijstaande woningen door particulieren en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) door ouderen.

Bestemmingsplan

Eind augustus 2022 berichtte de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat er alles aan wordt gedaan zou worden om uiterlijk in november 2022 uitspraak te doen in de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan. Helaas liet men eind november toch weten dat dit niet gelukt is. De Afdeling is zich bewust van het belang dat spoedig uitspraak wordt gedaan, maar wil een goede en gedegen uitspraak doen. Daarvoor vindt men het nodig om de uitkomst van de discussie over de stikstofproblematiek af te wachten. De Afdeling heeft aangegeven er naar te streven om in het eerste kwartaal van 2023 uitspraak te doen.

Het bestemmingsplan Akkerlanen is op 2 juli 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (externe link) (zoeken op plannaam Akkerlanen). Omdat de beroepsprocedure nog loopt is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk. Maar omdat een verzoek om voorlopige voorziening is afgewezen, is het plan al wel in werking is getreden. Concreet betekent dit dat de gemeente op basis van het vastgestelde bestemmingplan vergunningen kan verlenen.

Voorbereidingsbesluit

Op 9 juni heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen. Aanleiding is de constatering dat de regels van het bestemmingsplan meer bouwmogelijkheden bieden voor het oprichten van bijbehorende bouwwerken bij woningen dan bedoeld. Dit kan met name aan de randen van het gebied leiden tot een mate van verstening die vanuit zowel stedenbouwkundig als vanuit klimaatadaptatief oogpunt onwenselijk is. Plannen die passen binnen het genomen besluit kunnen gewoon vergund kunnen worden. Plannen die hier strijdig mee zijn, zullen echter worden aangehouden.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina met overige ruimtelijke plannen en in het raadsvoorstel dat te vinden is bij de agendastukken(externe link) van de raadsvergadering van 9 juni. 

Bouwrijp maken 

Het zuidelijke gedeelte van Akkerlanen is geheel bouwrijp. Dit betekent dat het riool en de bouwstraten volledig zijn aangelegd. Ook het warmtenet is aangelegd.

De werkzaamheden zijn te volgen via debouw.app(externe link). Via deze website kunt u als u vragen of opmerkingen heeft ook contact opnemen met de aannemer. 

Beeldkwaliteitsplan

De gemeente Waalwijk wil dat de bebouwing in Akkerlanen een samenhangend geheel vormt dat bijdraagt aan het unieke karakter van Akkerlanen. Daarom heeft de gemeenteraad op 2 februari in meerderheid besloten om een ontwerp beeldkwaliteitsplan vast te stellen. Dit plan geeft uitgangspunten voor de architectuur van zowel de projectmatige woningbouw als de particuliere bouwkavels in Akkerlanen. Het dient als inspiratiebron voor architecten en toetsingskader voor de welstandscommissie.

Ook het beeldkwaliteitsplan is te vinden op de pagina overige ruimtelijke plannen, onder "diversen". 

Verkoop

Verkoop van woningen geschiedt door Van der Zande Makelaars  in opdracht van Waalborgh Bouwontwikkeling. Omdat de animo groot is en de gemeente er aan hecht dat eenieder een gelijke kans krijgt, vindt toewijzing plaats middels loting door de notaris.

Heeft u vragen over het actuele aanbod, koopovereenkomsten of lotingen? Neemt u dan contact op met de makelaar. Informatie en contactgegevens zijn te vinden op www.akkerlanen-waalwijk.nl(externe link). De gemeente kan u hierover geen informatie geven. 

Nieuwsbrief 

In onze nieuwsbrief zullen wij ook aandacht blijven besteden aan Akkerlanen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bouwkavels in Landgoed Driessen, zullen bouwkavels in Akkerlanen verkocht worden door de projectontwikkelaar. Inschrijven voor de nieuwsbrief betekent dus niet dat u ingeschreven staat voor een bouwkavel in Akkerlanen! Schrijf u in voor de nieuwsbrief via onderstaande knop. Kies dan voor de optie Nieuwsbrief Wonen.

Inschrijven nieuwsbrief(externe link)

Vragen?

Heeft u een vraag over Akkerlanen? Dan kunt terecht bij Joost van der Heijden. 
E-mail jvanderheijden@waalwijk.nl of telefonisch via het KlantContactCentrum, 0416 683456.