Om de kwaliteit van de omgeving rond de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) te verbeteren, is het programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) ontwikkeld.

In dit programma werken 20 partijen, waaronder de provincie Noord-Brabant de gemeenten Heusden, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat samen. De gebiedsgerichte aanpak verbetert niet alleen uw veiligheid rondom gevaarlijke op- en afritten en meer doorstroming van het verkeer op de A59, maar zorgt ook voor behoud van natuur, meer mogelijkheden voor recreatie en economische activiteiten en een betere leefbaarheid in de kernen.

Kijk hier voor meer informatie en hier voor de veelgestelde vragen.

Wat is de status?

Nieuwsbericht 27 maart 2024

Gedeputeerde Staten hebben de plannen voor de GOL aangepast naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State. Het gaat om relatief kleine aanpassingen van de plannen om de omgeving rond de A59 tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk te verbeteren.

Voor meer informatie, lees het nieuwsbericht.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbericht 14 februari 2024

De Raad van State heeft nog geen definitieve uitspraak gedaan over de GOL. Provincie, gemeenten Heusden, Waalwijk en ‘s-Hertogenbosch en Waterschap Aa en Maas vinden het jammer dat er hierdoor verdere vertraging optreedt, maar zien die wel als stap in de juiste richting.

Voor meer informatie, lees het nieuwsbericht.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbericht 12 juni 2023

De Raad van State buigt zich dinsdag 13 juni over de ingediende bezwaren tegen het plan. Minimaal zes weken later volgt de onherroepelijke uitspraak van de hoogste bestuursrechter. Een belangrijk moment. Reden om nog eens te kijken naar het waarom van de gebiedsontwikkeling en wat de plannen concreet zijn.

Voor meer informatie, lees het nieuwsbericht.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbericht 21 december 2022

De Raad van State heeft 21 december een tussenuitspraak gedaan in de beroepszaak die loopt tegen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). In deze, puur procedurele, uitspraak wordt een deeloordeel gegeven over de herstelbesluiten die zijn genomen over de provinciale inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat en de vergunning Wet Natuurbescherming (Wnb). Samengevat gaat het deeloordeel over het volgende: de provinciale inpassingsplannen GOL oost en west d.d. 3 juli 2020 zijn vernietigd en de verleende WnB-vergunning d.d. 2018 is vernietigd. Dit was beide ook nodig omdat er een herstelbesluit is genomen eerder dit jaar. De betrokkenheid van appellanten die geen beroepen hebben ingediend tegen deze twee herstelbesluiten is nu afgesloten.

Voor meer informatie, lees het nieuwsbericht.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbericht 12 oktober 2022

Het gewijzigde Provinciaal Inpassingsplannen (PIP) en de vergunning Wet Natuurbescherming (Wnb) hebben tot en met 20 september ter inzage gelegen. Op het PIP en de natuurvergunning hebben drie partijen bezwaar aangetekend. De provincie gaat een schriftelijke reactie op de beroepsschriften (verweerschrift) opstellen en aanbieden aan de Raad van State.

Voor meer informatie, lees het nieuwsbericht


Nieuwsbericht 26 juli 2022

De Omgevingsdienst Brabant-Noord heeft op 25 juli 2022 een vergunning Wnb (Wet natuurbescherming) verleend aan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). De vergunning was al eerder verleend, maar naar aanleiding van de tussenuitspraak door de Raad van State moet naast een wijziging van het Provinciaal Inpassingsplan, dat vorige week door Provinciale Staten is vastgesteld, ook de vergunning Wnb worden gewijzigd.

Voor meer informatie, lees het nieuwsbericht.


Nieuwsbericht 18 juli 2022

Provinciale Staten hebben op 15 juli 2022 het aangepast Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) vastgesteld. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet om de realisatie van het plan mogelijk te maken.

Voor meer informatie: lees het nieuwsbericht.


Nieuwsbericht 12 mei 2022

Het provinciebestuur legt een aangepast Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor aan Provinciale Staten. De aanpassingen in het PIP zijn nodig als gevolg van een tussenuitspraak over het PIP van de Raad van State.

Voor meer informatie: lees de nieuwsbrief.


Nieuwsbericht 24 november 2021

Woensdag 24 november deed de Raad van State een tussenuitspraak over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Die uitspraak gaf na lange tijd duidelijkheid. De Raad van State vraagt hoofdzakelijk meer tekst en uitleg aan de provincie Noord-Brabant over de compensatie van stikstofuitstoot in het plan. Op een enkel bezwaar na laat de uitspraak de rest van het plan overeind. Daarmee sluit de uitspraak langlopende discussies af.

Als rond de stikstofuitstoot gedaan is waar de Raad van State om vraagt, kunnen we door met de uitvoering van de GOL en de daarmee samenhangende ontwikkelingen in Waalwijk.

Voor meer informatie: lees de nieuwsbrief.


 

Vragen of opmerkingen?

De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeenten Heusden, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat. De provincie heeft de regie over het project en de werkzaamheden, en is het aanspreekpunt voor iedereen met vragen. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@oostelijkelangstraat.nl. U kunt ook een vraag stellen op de website.