Onherroepelijke bestemmingsplannen

Ga naar de aparte pagina met onherroepelijke bestemmingsplannen


Voorbereidingsbesluiten

Vooraankondiging herziening bestemmingsplan

 •  

Structuurvisie

 • Vastgestelde Structuurvisie Waalwijk 2025

Diversen

 • Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan “Sasweg 5, Sprang-Capelle” (vanaf 30 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage) (IDN: NL.IMRO.0867.bpwscsasweg5-VA01)
 • Nota Bodembeheer 2022-2032 (vanaf 3 februari 2022 gedurende zes weken ter inzage)
 • Kadernota grootschalige opwek duurzame energie
 • Beeldkwaliteitsplan Akkerlanen (vanaf 24 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage)
 • Omgevingsvergunning voor het bouwen van vier patiowoningen gelegen aan de Dye Sprancke 1, 3, 5 en 7 te Sprang-Capelle (vanaf 6 oktober 2016 6 weken ter inzage)
 • Geactualiseerd exploitatieplan Landgoed Driessen
 • Besluit hogere grenswaarden wet geluidhinder Heistraat naast nummer 198 in Sprang-Capelle
 • Coördinatieregeling ex art. 3.30 Wro bestemmingsplan Driessen

Beheersverordeningen

 • Vaststelling beheerverordeningenen Natte Natuurparel, Eerste Zeine, Woonwijken en Hoefsven

 
N.B. De informatie die op deze pagina's te vinden is over de concrete bestemmingsplannen is niet bindend. De Wro bepaalt dat de papieren versie van ruimtelijke plannen, die voor 1 juli 2009 ter inzage zijn gelegd, bindend is. Dit betekent dan ook dat de informatie op deze webpagina's niet gebruikt kan worden voor bouwplantoetsing.