Boom kappen

U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor het kappen, snoeien, verplanten of rooien van een boom. Deze activiteiten vallen allemaal onder het begrip vellen. Voor het vellen van een boom kan een omgevingsvergunning nodig zijn.

Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

De beleidsregels bomen 2024 vindt u online. Dit beleid is een uitbreiding van de regels in de Algemene Plaatselijke Verordening 2024

Wat moet ik doen?

Bepaal eerst of de boom, bomen of bos binnen of buiten bebouwingscontour houtkap ligt. Ligt deze erbuiten? Dan moet u dit melden bij de provincie. Dat kan via het Omgevingsloket.

Ligt de boom binnen de bebouwingscontour houtkap? Dan gelden onderstaande regels.

Wel of geen vergunning nodig? 

Wilt u binnen de bebouwde kom een houtopstand vellen, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Onderstaande activiteiten samen noemen we het vellen van een houtopstand.

 • Het rooien van een boom
 • Het kappen van een boom
 • Het snoeien van meer dan 20% van de kroon of wortelgestel
 • Het voorbereiden van een verplanting inclusief verplanten
 • Het voor de eerste keer knotten, kandelaren of kandelaberen van de boom
 • Handelen op een manier waardoor ernstig kan beschadigen of ontsieren.

We hebben een vragenboom gemaakt om zo makkelijker te kunnen bepalen of u een vergunning nodig heeft. Ook kunt u kijken op het Omgevingsloket

 

Vragenboom: heb ik een vergunning nodig?

Staat de boom op gemeentegrond? 

Antwoord ja. 

U kunt geen vergunning aanvragen voor het vellen van deze boom. Heeft u overlast van deze boom? Dan kunt u beste contact opnemen met onze groenbeheerder. Dat kan via info@waalwijk.nl of 0416-683456. 

Antwoord nee. 

Doorloop de rest van de vragen om te kijken of u mogelijk een vergunning nodig heeft. 

Is de boom dood?

Het vaststellen van de dood van de boom moet gebeuren door een boomdeskundige. Onder boomdeskundige wordt in dit geval verstaan: persoon in het bezit van een European Tree Worker (ETW) certificaat of een boomveiligheidscontroleur (BVC) certificaat

Antwoord ja. 

Als u een verklaring heeft van een boomdeskundige in het bezit van een ETW of BVC certificaat, dan mag u zonder vergunning de boom vellen. Bewaar de verklaring, de gemeente kan hierom vragen.

Antwoord nee. 

Doorloop de rest van de vragen om te kijken of u mogelijk een vergunning nodig heeft.

Staat de boom op onze waardevolle bomenkaart genoemd als waardevolle boom?

Interactieve kaart waardevolle bomen (omgevingsvergunning nodig)

Antwoord ja. 

U heeft een vergunning nodig om deze boom te vellen.

Antwoord nee. 

Doorloop de rest van de vragen om te kijken of u mogelijk een vergunning nodig heeft.

Staat de boom op onze waardevolle bomenkaart in een waardevol bomenvlak?

Interactieve kaart waardevolle bomen (omgevingsvergunning nodig)

Antwoord ja. 

U heeft een vergunning nodig om deze boom te vellen als de boom een dwarsdoorsnede van de stam heeft van minimaal 15 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. Is dat niet het geval? Dan kunt u de boom zonder vergunning vellen.

Antwoord nee. 

Doorloop de rest van de vragen om te kijken of u mogelijk een vergunning nodig heeft.

Is de boom geplant in het kader van bomencompensatie op grond van de door het college vast te stellen beleidsregels?

Antwoord ja. 

Dan heeft u een vergunning nodig voor het vellen van de boom.

Antwoord nee. 

Als u alle vragen heeft doorlopen en beantwoord met Nee dan heeft u geen vergunning nodig. Twijfelt u ergens over, neem dan contact op met de gemeente via 0416-683456 of fobwl@waalwijk.nl

Compensatieplicht na het vellen van een boom.

Om te zorgen dat er niet teveel bomen verdwijnen heeft de gemeente hier regels voor opgesteld. Deze regels staan beschreven in Hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Bomen 2024

Bent u een particulier en wilt u 1 of 2 bomen vellen? Dan gelden voor u de regels de Beleidsregels Bomen 2024 in artikel 7.5 Bomencompensatieplicht voor de kap van maximaal 2 bomen op particuliere grond. 

Bent u geen particulier of wilt u meer dan 2 bomen vellen? Dan gelden voor bomencompensatie de regels zoals opgenomen de Beleidsregels Bomen 2024, artikel 7.2, 7.3 en 7.4.

Heeft u vragen hierover? Dan kunt u contact met ons opnemen via fobwl@waalwijk.nl

Hoe werkt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. In uitzonderlijke situaties geldt er een andere termijn. Na de aanvraag krijgt u altijd een bericht over welke termijn er aan uw aanvraag verbonden is.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kunt u rechtstreeks tegen een besluit in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Omgevingsvergunning aanvragen

 • Vul het aanvraagformulier volledig in op het Omgevingsloket en voeg de gevraagde documenten toe. Wat u moet toevoegen ziet u ook bij Wat moet ik meenemen?
 • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente;
 • Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.

Wat moet ik meenemen?

Afhankelijk van de situatie vragen we u om bepaalde documenten aan te leveren bij uw aanvraag. Klik hier de situatie open die op u van toepassing is.

Ik wil maximaal 2 bomen vellen op particuliere grond.

 • Het aantal te vellen bomen en de soort bomen die u wilt vellen.
 • De plek waar deze bomen staan, op een situatietekening.
 • Waarom u de bomen wilt vellen.
 • Eventueel een foto van de bomen.
 • Indien relevant, de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de bomen.
 • Een kaart van het perceel waarbij (schematisch) wordt aangegeven:
  • De locaties van de te herplanten boom/bomen. De te herplanten boom/bomen moet(en) minimaal even goed zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte als de te vellen boom/bomen.
  • De plantmaat van de te herplanten boom/bomen. De plantmaat moet minimaal 20-25 centimeter stamomtrek bedragen, gemeten op 1 meter hoogte.
  • De wetenschappelijke soortnamen van de te herplanten boom/bomen.

Ik wil meer dan 2 bomen vellen op particuliere grond, een boom vellen op een bedrijfskavel of ik ben een projectontwikkelaar.

De indieningsvereisten voor de vergunning vindt u in de beleidsregels op pagina 5 onder artikel 3.2.

Wat kost het?

Tarief 2024:

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning met de activiteit kappen van bomen of vellen van houtopstanden betaalt u € 108,75.

Tip

Vraagt u een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom aan, dan kunnen derden bezwaar maken tegen de eventuele vergunningverlening. Overleg eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van een boom.