De locatie

Waarom deze locatie?

In de Veiligheidsregio Midden West Brabant is er behoefte aan extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders. Het hotelgebouw aan de Bevrijdingsweg 1 staat momenteel leeg en kan zonder al te veel verbouwing worden ingezet om deze mensen op te vangen. Dankzij de inzet van deze locatie is er het komende jaar voldoende betaalbare capaciteit om de opgave te vervullen vanuit het Rijk om vluchtelingen en statushouders te huisvesten. Door de inzet van deze extra capaciteit groeit door de opvang het woningtekort niet en kunnen ook andere inwoners met een urgente woonvraag zo goed mogelijk worden bediend.

Waarom geen spreiding?

De gemeente huisvest al langere tijd statushouders, verspreid door de stad. Dit is een wettelijke opgave. Deze spreiding heeft ook absoluut de voorkeur. De grote instroom van dit moment veroorzaakt een opvangcrisis en vraagt echter om aanvullende oplossingen die wordt gevonden door het inzetten van dit hotelgebouw. De bewoning is tijdelijk. De herhuisvestig van de statushouders die hier tijdelijk wonen zal verspreid zijn via de reguliere processen bij de woningbouwcorporaties van de gemeenten die deel uitmaken van de Veiligheidsregio Midden West Brabant.  

Als het voormalig hotel niet vol komt wat dan?

Wij hebben afspraken gemaakt over maximaal 238 Oekraïense vluchtelingen en statushouders. De bezetting in het hotelgebouw kan dus wisselen.  

Kunnen ook andere woonurgenten (mensen die door omstandigheden met spoed een huis nodig hebben, zoals bij een scheiding of huiselijk geweld) zich hier ook vestigen?

Nee, dit hotelgebouw wordt tijdelijk alleen gebruikt voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders.

Wat wordt er gedaan aan de veiligheid en leefbaarheid?

Er is dag en nacht beveiliging aanwezig in en rondom het hotelgebouw. Daarnaast is er een locatiemanager en ondersteuning van de locatiemanager.

Er zijn helemaal geen voorzieningen in de buurt, hoe wordt dat geregeld? Komt er een busverbinding?

De bewoners van het hotelgebouw kunnen gebruik maken van de busverbinding in de buurt. Daarnaast zorgen we ervoor dat er fietsen beschikbaar zijn.

Moeten de mensen die tijdelijk verblijven in het hotelgebouw zich inschrijven bij de gemeente?  

Ja, de Oekraïense vluchtelingen moeten zich inschrijven bij de gemeente. Dat geldt ook voor de aan onze gemeente toegewezen statushouders.

Het tijdspad

Op welke manier heeft de gemeente de directe omgeving betrokken bij de uitwerking van dit besluit?

Wij hebben de buurt op de hoogte gebracht van dit besluit door middel van een bewonersbrief. Daarnaast organiseren wij een inloopavond op maandag 5 september. Via een artikel in Weekblad Waalwijk en de Duinkoerier worden buurtbewoners hiervoor uitgenodigd. Wij realiseren ons terdege dat er in de buurt bezorgdheid kan ontstaan over de gevolgen voor deze keuze. Locatiekeuze voor de huisvesting van vluchtelingen en  statushouders is altijd moeilijk. We realiseren ons dat we nooit iedereen tevreden kunnen stellen. Toch wil het college haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Om onnodige onrust te voorkomen bij buurtbewoners is voor deze weg gekozen. Een beslissing als deze vraagt een goede en gedegen voorbereiding. In deze voorbereiding hebben we veel zaken uitgezocht en diverse aspecten meegewogen.

Vanaf wanneer komen er mensen?

Naar verwachting start de opvang in  het hotelgebouw  vanaf maandag 12 september.

Hoe verloopt de instroom? Hoeveel komen er tegelijkertijd en binnen hoeveel tijd?

De inwoners zullen gefaseerd instromen vanaf 12 september. Hoe groot de groepen zijn is nog niet bekend.

Hoe verloopt de uitstroom naar definitieve woningen van de statushouders?

Dit proces loopt via het reguliere systeem via de gemeenten in de regio in samenwerking met de woningbouwcorporaties. Momenteel huisvesten de corporaties ook al statushouders in reguliere sociale huurwoningen.

Wat gebeurt er als er na 1 jaar nog steeds oorlog is en de mensen niet terug kunnen naar Oekraïne?

Dat weten we niet. Wij hebben afspraken gemaakt met de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant voor de periode van 1 jaar.

Wat gebeurt er als de statushouders na 4 maanden nog geen huis hebben?

Na maximaal 4 maanden worden de statushouders gehuisvest in de gemeente waaraan zij gekoppeld zijn. Wij maken afspraken met de gemeenten in de regio dat zij de aan hen toegewezen statushouders een woning toewijzen in de eigen gemeente.

De opvang

Hoeveel mensen komen er ?

De samenstelling van de mensen die opgevangen worden is niet steeds hetzelfde. In totaal komen er maximaal 238 mensen. Wat de verdeling is tussen de Oekraïense vluchtelingen en de statushouders weten we nog niet. Wel weten we dat een statushouder maximaal 4 maanden in deze opvang zal verblijven.

Komen er alleenstaanden of 2 of 3 persoons huishoudens?

Hoe de samenstelling van de groep er uit ziet is nog onbekend.  Voor Oekraïense vluchtelingen weten wij pas op het laatste moment hoe de samenstelling van de groep is. Over de statushouders hebben wij nog geen gegevens ontvangen van het COA.

Mogen statushouders werken?

Ja, statushouders mogen werken.

Mogen Oekraïense vluchtelingen werken?

Ja, Oekraïense vluchtelingen mogen werken.

Hoe weten we zeker dat hier geen economische vluchtelingen of gelukszoekers komen wonen?

Deze statushouders hebben al een verblijfsvergunning gekregen en zijn dus gescreend door het COA. Economische migranten krijgen deze vergunning niet. Wij gaan er vanuit dat de screening bij het COA zorgvuldig gebeurt en dat mensen met een verkregen status echte politieke- of oorlogsvluchtelingen zijn.  De vluchtelingen uit Oekraïne vluchten uiteraard voor de oorlog die nog steeds gaande is.

Kunnen er ook vluchtelingen komen zonder status als de instroom te groot blijft?

Nee, als we gevraagd of gedwongen worden door het COA om asielzoekers op te vangen, zullen we daarvoor noodlocaties inrichten. De eigenaar van dit hotelgebouw heeft overigens aangegeven deze locatie bij voorkeur voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders te willen inzetten.

Krijgen alle vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders hotelservice?

Nee, alle bewoners van het hotelgebouw krijgen 3 maal per dag een eenvoudige maaltijd. Wassen en schoonmaken moeten de bewoners zelf doen.

Krijgen statushouders net als Oekraïense vluchtelingen leefgeld?

Ja, statushouders krijgen ook leefgeld. Zolang de statushouders in het hotelgebouw gehuisvest zijn, is het COA verantwoordelijk voor het verstrekken van dit leefgeld.

Worden de kosten voor de maaltijden in mindering gebracht op het leefgeld?

Ja, leefgeld voor eten wordt niet verstrekt omdat er dagelijks in 3 eenvoudige maaltijden wordt voorzien.

Begeleiding van de bewoners

Wanneer starten de statushouders met het inburgeringstraject?

De statushouders starten binnen 2 weken na huisvesting met het inburgeringstraject.

Hoe is de begeleiding van de vluchtelingen en statushouders?

De gemeente start de inburgering al op terwijl de statushouders in het hotelgebouw verblijven. We willen namelijk dat de statushouders zo snel mogelijk kennismaken met de gemeenschap. Op locatie worden de mensen begeleid door organisaties als het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk.

Waar gaan de kinderen van de statushouders naar school? 

De kinderen van statushouders gaan naar school in de gemeente waar ze uiteindelijk gehuisvest worden.

Komt er een huismeester die de gang van zaken regelt en een vast aanspreekpunt is?

Ja, er komt een locatiemanager. Deze wordt ook ondersteund. Deze persoon stelt zich binnenkort voor. Dan kunt u ook hier meer informatie vinden.

De omgeving

Hoe wordt de buurt er bij betrokken?

We betrekken omwonenden actief bij het bespreken van de consequenties voor de buurt in relatie tot leefbaarheid en veiligheid, maar ook met name op welke wijze de buurt en verenigingen kunnen bijdragen aan het integratievraagstuk. Dan kun je denken aan het organiseren van buurtgesprekken, inloopmiddagen en – avonden en het organiseren van verbindende activiteiten.

Wat moet ik doen als er overlast is?

In eerste instantie meldt u overlast bij de politie. Als dat nodig is zal deze frequenter surveilleren in de wijk. Daarnaast komt er een locatiemanager die als vast aanspreekpunt in en rondom het hotelgebouw aanwezig zal zijn. Er wordt ook een speciaal telefoonnummer beschikbaar gesteld voor mondelinge vragen. En er is een mailadres dat u altijd kan mailen: opvangvluchtelingen@waalwijk.nl.

Waar kunnen inwoners terecht die zich zorgen maken?

Inwoners kunnen voor vragen en informatie terecht bij de locatiemanager die binnenkort ook via deze weg voorgesteld zal worden. Er komt ook een telefoonnummer voor mondelinge vragen en u kunt altijd mailen naar: opvangvluchtelingen@waalwijk.nl.

Hoe is de veiligheid voor de bewoners maar ook voor de omwonenden geregeld?

Er is 24 uur bewaking in het hotelgebouw en er is een locatiemanager als vast aanspreekpunt. Deze manager is zowel telefonisch als per mail bereikbaar voor het geval er vragen of zorgen zijn bij zowel de inwoners als de omgeving. Het telefoonnummer wordt binnenkort bekend gemaakt. Mailen kunt naar: opvangvluchtelingen@waalwijk.nl

Ik wil iets doen, waar geef ik me op als vrijwilliger om hen te helpen integreren?

Op dit moment kunnen vrijwilligers zich melden bij Vluchtelingenwerk. Maar u kunt zich ook aanmelden als vrijwilliger op de inloopavond op maandag 5 september of via het volgende mailadres: opvangvluchtelingen@waalwijk.nl.

Woonplaats statushouders

Mogen statushouders zelf beslissen waar ze gaan wonen?

Nee, statushouders mogen niet zelf beslissen waar ze gaan wonen. Zij krijgen een woonplaats en woning toegewezen.

Mogen statushouders een woning weigeren of snel verhuizen?

De statushouder is verplicht de woning te accepteren. Met het krijgen van een verblijfsvergunning vervalt het recht op opvang. Als een statushouder een woning weigert, vervalt de voorrang. Verhuizen mag. Op de woningmarkt hebben statushouders dezelfde rechten en plichten als andere burgers.

Definities

Wat is het verschil tussen asielzoekers, vergunninghouders of statushouders?

Een asielzoeker is iemand die politiek asiel vraagt. Dit kan iemand zijn die gevlucht is of iemand die zijn land is ontvlucht vanwege de armoede. Asielzoekers vragen asiel aan in een land waarin zij denken veiliger of beter te kunnen leven. Vergunninghouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Vergunninghouders worden ook wel statushouders genoemd. Zij krijgen een vergunning om de komende vijf jaar in Nederland te blijven. Na 5 jaar kan besloten worden tot een vergunning voor onbepaalde tijd. Dit kan alleen als terugkeer naar land van herkomst uitgesloten is, iemand is ingeburgerd en geen strafblad heeft.

Waar staat HBW voor?

Hotelbeheer Waalwijk, dat is de eigenaar van het hotel aan de Bevrijdingsweg 1

Waar staat COA voor?

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Zij regelen de opvang van Asielzoekers die in Nederland arriveren. 

Waar staat VRMWB voor?

Veiligheidsregio West Midden Brabant. Zij coördineren de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Wat is een woonurgent?

Een woonurgent is iemand die door omstandigheden met spoed een woning nodig heeft. Dat kan zijn door een scheiding of bijvoorbeeld een onveilige woonsituatie.

Wie doet wat?

Wat doet de gemeenten nog meer op statushouders op te vangen?

Als gemeente krijgen we ieder half jaar een taakstelling om statushouders te huisvesten. Onze gemeente voldoet ieder jaar aan deze taakstelling. We streven ernaar dit ook in de toekomst te blijven doen. Al hebben we de opdracht gekregen om statushouders versneld te huisvesten en verwachten we een hogere taakstelling voor 2023 te krijgen. Ook Oekraïense vluchtelingen vangen we op in onze gemeente. Hiervoor hebben we panden gereed gemaakt. Deze zijn tijdelijk en inmiddels grotendeels bezet.

Wie is verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouder?

Het huisvesten van statushouders is een taak van de gemeenten. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar het aantal statushouders dat gemeenten moeten huisvesten. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) geeft aan de gemeente door dat er woonruimte nodig is voor de vergunninghouder. Woningcorporaties zorgen voor de woonruimte. Daarover zijn afspraken tussen gemeenten en corporaties gemaakt.

Wie betaalt dit alles?

De gemeente Waalwijk krijgt financiering van het Rijk om deze opvang te kunnen organiseren.