De privacywetgeving geeft u een aantal rechten waarmee u grip kunt houden op uw eigen persoonsgegevens. Deze rechten leggen wij hieronder aan u uit.

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek om uitoefening van uw privacyrechten doen.

1. Recht op inzage

U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. U ontvangt een overzicht met:

  • de categorieën van persoonsgegevens
  • de ontvangers van die gegevens
  • het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt
  • de herkomst van de gegevens.

Dit recht heeft uiteraard alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon.

Aanvraag indienen

Voordat u een verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens doet kunt u eerst kijken op de Mijn Waalwijk pagina. U moet dan inloggen met Digid. U ziet dan welke gegevens van u in de  Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd, welke zaken van u bij ons bekend zijn en welke gegevens met betrekking tot lokale belastingen over u bij ons zijn geregistreerd. U kunt ook inloggen op https://mijn.overheid.nl.(externe link) Dan ziet u welke overheidsinstanties allemaal gebruikmaken van uw BRP-gegevens.

Als u een verzoek om inzage wilt doen, neemt u contact op met de gemeente via dit formulier. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij u zich te legitimeren. Dit kunt u doen door gebruik te maken van DigiD of op afspraak met uw identiteitsbewijs langs te komen op het stadhuis. U mag ook een brief sturen, vermeld dan duidelijk dat het gaat om een verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens. Als u een verzoek om inzage doet vragen wij u aan te geven van welke dienst of taakveld van de gemeente u de gegevens wilt inzien.

Overzicht persoonsgegevens

Binnen 1 maand ontvangt u bericht over de door u opgevraagde gegevens. Zo kunt u controleren of de gegevens kloppen en of ze op een juiste manier zijn gebruikt. Als u het niet eens bent met de inhoud van het overzicht of u meent dat de gemeente ten onrechte heeft geweigerd u inzage te geven, dan kunt u bezwaar maken. Onder het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen. Meer informatie over bezwaar maken.

Geen inzage in uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente u weigeren om inzage te verstrekken in uw gegevens. Dit kan alleen als daar een goede reden voor is in verband met:

  •  de veiligheid van de staat
  •  het voorkomen, opsporen en/of vervolgen van strafbare feiten
  •  gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen
  •  het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder b en c, of
  •  de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen

Wij kunnen een inzageverzoek gedeeltelijk weigeren als dit bijvoorbeeld nodig is voor de afscherming van de gegevens van iemand anders. Als u deze gegevens wilt inzien, dan wordt de andere persoon eerst in staat gesteld zijn mening te geven over uw verzoek.

2. Recht op correctie, verwijdering, vergetelheid en bezwaar

Wanneer u onjuistheden hebt gevonden in de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt, kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Hetzelfde kunt u doen als gegevens onvolledig zijn, u van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld of op een andere manier door de gemeente in strijd met de wet worden gebruikt. Wanneer er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt u dit ook aangeven. Beschrijft u dan wel duidelijk wat die bijzondere omstandigheden zijn.

U kunt geen gebruik maken van deze rechten als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de basisregistratie personen (BRP). Voor correcties in de BRP neemt u contact op met Burgerzaken.

Ook kunt u geen gebruik maken van het recht van verwijdering indien wij de gegevens op basis van wettelijke bepalingen moeten bewaren. Bijvoorbeeld bij aanvragen om uitkering of subsidie.

Als u een verzoek om correctie, verwijdering vergetelheid of bezwaar wilt doen kunt u contact opnemen met de gemeente. In uw verzoek geeft u aan welke correcties of aanvullingen u wenst of welke gegevens volgens u moeten worden afgeschermd of verwijderd. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij om legitimatie. Dit kan door met uw identiteitsbewijs op afspraak langs te komen op het stadhuis.

3. Klacht indienen

Als u vindt dat de gemeente onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy of ten onrechte uw persoonsgegevens heeft verwerkt, dan kunt u online een klacht indienen. Wij proberen uw klacht binnen 6 weken af te handelen. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens(externe link).