Wilt u bezwaar maken tegen een belastingaanslag, klik dan hier.

Wilt u bezwaar maken tegen een parkeerboete/naheffing parkeerbelastingen, klik dan hier.

Wilt u bezwaar maken tegen een ander besluit van de gemeente? Lees dan hieronder verder.

De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning heeft gevraagd, maar niet heeft gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Of uw vereniging krijgt geen subsidie van de gemeente. 

Vaak kunt u tegen een besluit bezwaar maken bij de gemeente. Dit houdt in dat u duidelijk opschrijft waarom u het niet eens bent met het besluit (bezwaarschrift)

U kunt bezwaar maken met een brief. Die brief moet u richten aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad). Welk bestuursorgaan dat is, kunt u vinden op de brief of het formulier (het besluit) dat u heeft ontvangen. Of in de publicatie waarin u over het besluit heeft gelezen.

U kunt uw brief per post of per e-mail versturen, of afgeven bij het stadhuis. U stuurt uw brief altijd naar:

Gemeente Waalwijk
T.a.v. …(het bestuursorgaan invullen dat het besluit heeft genomen)….
Postbus 10150
5140 GB Waalwijk.

Afgeven mag ook. Geef de brief in dit geval zelf af bij de balie in het stadhuis. Vraag daarbij om een ontvangstbevestiging. Gooi uw bezwaar niet in de brievenbus van het stadhuis: u heeft dan geen bewijs van ontvangst.

Kiest u voor e-mail? Stuur uw bezwaarschrift dan naar info@waalwijk.nl. Lees wel eerst op onze website waar uw e-mail aan moet voldoen.

Ook kunt u online bezwaar maken:

Bezwaar maken

De commissie Bezwaarschriften vergadert één keer in de twee weken (meestal op donderdagavond) in het stadhuis te Waalwijk. Belangstellenden kunnen bij openbare zaken als toehoorder aanwezig zijn.

Agenda hoorzittingen commissie Bezwaarschriften

Wat zijn de voorwaarden voor het maken van bezwaar? 

Om bezwaar te kunnen maken moet u volgens de wet een belanghebbende zijn. Als u zelf een besluit krijgt van de gemeente, dan bent u meestal een belanghebbende. U kunt dan bezwaar maken.

U kunt ook belanghebbende zijn als het besluit niet aan u is gericht, maar wel concrete gevolgen voor u heeft. Of dat zo is hangt van de feiten en omstandigheden van het geval. Twijfelt u aan uw belang? Schrijf dan in uw bezwaar waarom u vindt dat u belanghebbende bent.

U kunt ook iemand anders vragen om namens u bezwaar te maken. Degene die namens u een bezwaarschrift opstuurt, moet dan een schriftelijke volmacht meesturen met uw handtekening. Onder het kopje downloads onder aan deze pagina staan formulieren die u hiervoor kunt gebruiken. Een schriftelijke volmacht is niet nodig als u wordt bijgestaan door een advocaat. 

Wat is de termijn voor het maken van bezwaar? 

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken. Die termijn gaat vaak in op de dag nadat het besluit is verstuurd. Soms is dat een andere datum. Dat staat in het besluit. Weet u het niet zeker? Vraag het dan op tijd na bij de gemeente!

U kunt tot en met de laatste dag van de termijn bezwaar maken. Zorg ervoor dat u op tijd bent. Wacht dus niet tot de laatste dag. Als u te laat bent, kan het zijn dat uw bezwaar niet wordt behandeld. 

Wilt u bezwaar maken, maar heeft u langer dan zes weken nodig om alle stukken compleet te maken of om uw bezwaarschrift te onderbouwen, dan kunt u binnen 6 weken een ‘pro-formabezwaarschrift’ indienen. In een pro-formabezwaarschrift geeft u aan dat u bezwaar maakt, maar dat u de redenen van het bezwaar later wilt geven. Wij geven u dan nog 14 dagen de tijd om uw bezwaar aan te vullen. U krijgt daarover van ons een brief.

Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 

Voor het schrijven van een bezwaarschrift heeft u meestal geen juridische kennis nodig. Toch is het goed om hierover advies te vragen. Dit kunt u doen bij het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekering of een advocaat.

In het bezwaarschrift moet in elk geval staan:

• uw naam en adres;
• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
• het besluit waarom het gaat. Stuur, als het kan, een kopie van het besluit mee;
• een duidelijke omschrijving waarom u het niet eens bent met het besluit (de bezwaren of gronden);
• uw handtekening, tenzij u online bezwaar maakt met uw DigiD.


Voldoet uw bezwaar niet aan de eisen? Dan laten wij dit schriftelijk aan u weten. U kunt er dan toch nog voor zorgen dat uw bezwaar aan de eisen voldoet. Doet u dat niet, dan wordt uw bezwaar niet in behandeling genomen (niet-ontvankelijk verklaard).
Belanghebbenden bij het bezwaar krijgen standaard een kopie van het bezwaar. Denk hierbij aan de degene die de vergunning heeft gekregen, waar u bezwaar tegen maakt.

Wat kost het?

Voor het behandelen van een bezwaar betaalt u de gemeente niets.

Ik heb bezwaar gemaakt. Hoe nu verder?

Als u bezwaar heeft gemaakt, krijgt u eerst een ontvangstbevestiging. Daarin staat informatie over hoe uw bezwaar wordt behandeld. 

De meeste bezwaren worden behandeld door de onafhankelijke commissie Bezwaarschriften. Deze mensen werken niet voor de gemeente. Zij adviseren de gemeente over de beslissing die zij op uw bezwaar moet nemen. Het kan zijn dat de secretaris van de commissie contact met u opneemt. De secretaris zal samen met u bespreken wat er aan de hand is. U kijkt samen of er een oplossing kan komen buiten de procedure om.

Als dat niet lukt, krijgt u meestal een uitnodiging voor een hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie.

Wanneer u bent uitgenodigd voor een hoorzitting, is het verstandig om te komen. U kunt dan persoonlijk vertellen en uitleggen waarom u bezwaar heeft gemaakt. Ook de gemeente krijgt een uitnodiging voor de hoorzitting. Zijn er voor de commissieleden nog onduidelijkheden? Dan zullen zij daarover vragen stellen.
  
Naar de hoorzitting mag u een advocaat of een andere vertegenwoordiger meenemen. Vraag in dat geval wel naar de kosten. Die moet u namelijk gedeeltelijk of helemaal zelf betalen. De bezwaarschriftencommissie kan ook andere mensen uitnodigen die gehoord moeten worden. Dus niet alleen u als bezwaarmaker en de gemeente.

Tijdens de hoorzitting kan blijken dat de bezwaarschriftencommissie extra informatie nodig heeft. Als dat zo is, dan wordt dat tijdens de zitting besproken. De bezwaarschriftencommissie geeft dan ook aan wat zij met die informatie zullen doen.  

Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Daarvan krijgt u een kopie bij het besluit op uw bezwaar. Ook van het advies van de bezwaarschriftencommissie krijgt u dan een kopie.

De commissie probeert om binnen drie tot vier weken na de hoorzitting een advies uit te brengen. Dit advies gaat naar de afdeling bij de gemeente die het besluit heeft genomen waartegen u bezwaar heeft gemaakt. De gemeente neemt dan een beslissing. De gemeente kan het advies van de bezwaarschriftencommissie overnemen, maar mag ook daarvan afwijken. In dat geval moet de gemeente in het besluit op bezwaar uitleggen waarom wordt afgeweken.  

Wanneer kan ik een besluit op mijn bezwaar verwachten? 

Binnen achttien weken nadat het besluit bekend is gemaakt, moet de gemeente besluiten over uw bezwaar. Vaak krijgt u al eerder iets te horen. Soms kan het langer duren. Bijvoorbeeld als uw bezwaar niet compleet was. Ook als er meer onderzoek nodig is, kan de termijn om op uw bezwaar te beslissen worden verlengd. Als dat zo is dan krijgt u daarover een brief. 

Wilt u uw bezwaar intrekken?

Heeft u een bezwaarschrift ingediend, maar wilt u uw bezwaar intrekken? Bijvoorbeeld omdat u van gedachten bent veranderd of omdat de reden voor uw bezwaar niet langer bestaat? Dan kunt u het intrekkingsformulier onderaan deze pagina invullen en opsturen naar de gemeente.
 

Tips

• Stuur met uw bezwaarschrift een kopie mee van het besluit waarmee u het niet eens bent. Zo is voor iedereen duidelijk om welk besluit het gaat.
• Noemt u in uw bezwaarschrift meerdere bezwaren? Geef dan elk bezwaar een nummer (1., 2., 3., enzovoort). Dat is voor u en voor de gemeente wel zo overzichtelijk.
• Weet u niet zeker hoeveel tijd u nog hebt om een bezwaarschrift in te dienen? Neem dan contact op met de gemeente.
• Wacht nooit tot de laatste dag met indienen van een bezwaarschrift. Als er dan iets fout gaat, loopt u het risico dat uw bezwaarschrift niet meer wordt behandeld.
• Bent u te laat met uw bezwaarschrift? Geef dan aan waarom u te laat bent.
• Maak altijd een kopie van uw bezwaarschrift. Bewaar alle brieven die met het bezwaar te maken hebben in een map. U kunt dan alles altijd makkelijk terugvinden.
 

Ik ben het niet eens met de beslissing op mijn bezwaar. Wat nu? 

Bent u het niet eens met een beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u vaak beroep instellen bij de rechtbank. U moet in het beroepschrift vermelden:
• uw naam en adres;
• de datum waarop u het beroepschrift schrijft;
• de beslissing op bezwaar waar u het niet mee eens bent; u moet een kopie van deze beslissing meesturen;
• een duidelijke omschrijving waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar (de gronden);
• uw handtekening.

U kunt per post beroep instellen, maar ook digitaal. Als u per post beroep instelt, dan stuurt u het beroepschrift naar:

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 
Cluster Bestuursrecht 
Postbus 90006
4800 PA Breda 

Digitaal beroep instellen gaat met uw DigiD, via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger. 

Voor het behandelen van een beroepschrift brengt de rechtbank kosten in rekening; dit heet griffierecht. 

Meer informatie over het indienen van beroep en de gang van zaken vindt u op www.rechtspraak.nl en www.overheid.nl.
 

Wetgeving 

Algemene wet bestuursrecht

Contact

Tel: 0416-683456
WhatsApp: 06-27349254
E-mail: info@waalwijk.nl

Openingstijden