Tot openbaar groen rekent men openbare tuinen, parken en openbare groenstroken. Lees meer over ons Groenstructuurplan, Groenbeleidsvisie ‘Groen Leeft!’, Richtlijn Groenbeleidsvisie 2022 en Bomenbeleidsplan ‘Bomen laten Waalwijk leven!'.

Groenstructuurplan

In dit plan staat de groene hoofdstructuur beschreven en ambities om deze te versterken. De groene hoofdstructuur is het belangrijkste en meest waardevolle openbare groen. Het zijn groenelementen die op dorps-, stads- of zelfs gemeentelijk niveau van belang zijn.

Cultuurhistorie en het landschap zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de groene hoofdstructuur, omdat deze elementen bijdragen aan de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de ontstaansgeschiedenis van de gemeente. Daarnaast betreft het structuren die de stedenbouwkundige opbouw en verkeersstructuur van de verschillende woonkernen weergeven, zoals bomenrijen en -lanen langs gebiedsontsluitingswegen.

Het groenstructuurplan vormt één van de vertrekpunten voor reconstructies van straten en wegen. Ook wordt het gebruikt voor de totstandkoming van bestemmingsplannen, toetsing van bouwplannen en het beoordelen van aanvragen voor de aankoop van snippergroen.

Groenbeleidsvisie ‘Groen Leeft!’ + Richtlijn Groenbeleidsvisie 2022

De groenbeleidsvisie ‘Groen Leeft!' is op 14 november 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit beleidsstuk bevat een langetermijnvisie voor het groen. Het vormt de basis voor al het andere beleid en regels over het groen in de gemeente Waalwijk. In het beleid is een groennorm opgenomen. Deze schrijft voor dat in nieuwe woonwijken, dorpen en bedrijventerreinen de openbare ruimte tenminste voor 10% uit groen moet bestaan. En daarbovenop moet in de woonwijken minimaal 5% groen worden gerealiseerd dat wordt gecombineerd met andere functies zoals parkeren, spelen en het opvangen van water. Bij bestaande woongebieden en bedrijventerreinen dient bij reconstructies of herontwikkeling 10% méér openbaar groen dan dat er voor de ontwikkeling aanwezig was te worden aangelegd. Naast de hoeveelheid aan groen, wordt er ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van het openbare groen.

De groennorm vormt een vertrekpunt voor het ontwerpen van de openbare ruimte. Met als doel te zorgen voor een gezonde, klimaat- en toekomstbestendige leefomgeving.

In de groenbeleidsvisie wordt ingegaan op de thema’s biodiversiteit, toekomstbestendigheid, beleving en participatie.

De richtlijn is een (praktische) vertaling van de groennorm uit de Groenbeleidsvisie ‘Groen Leeft!’ en bevat eisen voor de hoeveelheid en kwaliteit van het openbare groen. Er zijn verschillende type gebieden (woongebieden, centrumzone Waalwijk en bedrijventerreinen) benoemd, waar met de groennorm op ingespeeld wordt. Op 20 december  2022 is de Richtlijn Groenbeleidsvisie 2022 door het college vastgesteld.

Bomenbeleidsplan ‘Bomen laten Waalwijk leven!’

Het doel van het bomenbeleidsplan ‘Bomen laten Waalwijk leven!’ is het zorgen voor een toekomstbestendig bomenbestand. Dit betekent aan de ene kant dat de bomen gezond oud kunnen worden waardoor ze jarenlang bijdragen aan een kwalitatieve woon- en werkomgeving, biodiversiteit en klimaatdoelstellingen. Aan de andere kant houdt dit in dat ervoor bomen die gekapt worden, nieuwe bomen worden geplant. Te kappen bomen worden vervangen door één of meerdere nieuwe bomen. Hoeveel nieuwe bomen dat zijn, hangt af van de waarden van de boom die wordt gekapt, zoals de hoeveelheid CO2 die een boom jaarlijks uit de lucht haalt. De waarden worden berekend volgens een speciaal voor bomen ontwikkeld rekenmodel. 

Ook biedt het bomenbeleid handvatten voor de keuzes die met betrekking tot bomen gemaakt worden bij de inrichting van de openbare ruimte aan de hand van de thema’s klimaatadaptatie, cultuurhistorie en ecologie. En door het toepassen van duidelijke richtlijnen voor het werken rondom bomen, het aanplanten van bomen en het maken van goede groeiplaatsen voor bomen.