Hoofd van de gemeente

De raad staat aan het hoofd van de gemeente. De raad van Waalwijk bestaat op dit moment uit 29 raadsleden van 10 fracties. De raad wordt eens in de vier jaar gekozen door de bevolking van Waalwijk en is daardoor het volksvertegenwoordigend orgaan van de gemeente. Raadsleden vinden het daarom belangrijk om te weten wat er leeft in de gemeenschap van Waalwijk.

Kaderstellende rol

De raad stelt de kaders voor het beleid vast en neemt de belangrijkste beslissingen, bijvoorbeeld de vaststelling van de begroting en jaarrekening, het vaststellen van diverse beleidsnota's etc. De raad stelt ook de tarieven en belastingen, zoals de onroerende zaakbelasting vast. In feite bepaalt het door de raad vastgestelde beleid het speelveld, waarbinnen het college zijn bestuursbevoegdheden kan uitoefenen.

Controlerende rol

De raad controleert vervolgens of het college het door de raad vastgestelde beleid goed uitvoert. De raad heeft een aantal instrumenten om het college te controleren. Bijvoorbeeld het recht om vragen te stellen of te interpelleren (om opheldering en/of inlichtingen vragen). Daarnaast heeft de raad het 'recht van onderzoek', als de raad vermoedt dat op een bepaald gebied iets is mis gegaan. De raad heeft ter ondersteuning van zijn controlerende taak een rekenkamercommissie ingesteld.
Voor het uitoefenen van zijn taken kan de raad gebruik maken van de hulp van ambtenaren, daarvoor heeft de raad zelfs een eigen afdeling; de griffie.

Volg de raad