De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning, de griffie. De griffie ondersteunt en adviseert de raad bij zijn werk. Zij voert het secretariaat van de raad, diverse raadsbijeenkomsten en rekenkamercommissie; zorgt voor de informatievoorziening en is vraagbaak voor de raadsleden. Verder verzorgt de raadsgriffie de communicatie vanuit de raad over de besluitvorming en het werk van de raad. Het doel is om de inwoners van de stad te informeren over en te betrekken bij het werk van de raad. Samen met de burgemeester, de voorzitter van de raad, zorgt de griffier voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de raadsvergadering.

Hebt u een vraag over een raadsbijeenkomst, wilt u meer informatie over de raad of gebruik maken van het inspreekrecht? Neem gerust contact op met de griffie:
 

Emailadres: griffie@waalwijk.nl

Telefoonnummer: 0416-683 456 

Via de griffie kunt u contact opnemen met een raadslid. Natuurlijk kunt u ook een raadslid of fractie zelf benaderen.

U kunt ook schriftelijk met de raad communiceren.
U kunt uw brief richten aan:

De raad van de gemeente Waalwijk
Postbus 10150
5140 GB  WAALWIJK

Uw brief wordt dan op de lijst van ingekomen stukken van de eerstkomende raadsvergadering gezet en wordt openbaar gemaakt.

Wilt u een onderwerp op de agenda van de raad plaatsen, dan kunt u hiervoor een zogeheten burgerinitiatief indienen. Meer informatie over de spelregels van het burgerinitiatief kunt u lezen in hoofdstuk 4 van onderstaand Reglement van Orde.
Meer informatie of vragen? Neem contact op met de griffie, tel. 0416 - 683 445 of mail naar griffie@waalwijk.nl

Volg de raad