De gemeente Waalwijk staat de komende jaren voor uitdagingen. Vanaf 2026 worden de uitdagingen nog groter. Dat komt vooral door de lagere uitkering die Waalwijk krijgt uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid. Waalwijk heeft een eerste aanzet gedaan om dit op te vangen. Waalwijk wil niet alleen bezuinigen, maar blijven investeren. Deze investeringen zijn essentieel voor de leefbaarheid in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.

Wethouder van financiën Timon Klerx licht toe: “Voor 2025 lukt het goed om de balans te vinden tussen investeren en bezuinigen. Vanaf 2026 wordt dit een stuk lastiger. Onze belangrijkste inkomstenbron, de Rijksoverheid, maakt dan jaarlijks € 6 miljoen minder naar ons over. Maar met alleen bezuinigen komen we er niet. We moeten blijven investeren om onze voorzieningen en diensten te behouden. Investeren in een vitale stad, maar ook in mens en maatschappij.”

Aanpakken van sociale veeldeling en investeren in samen redzaamheid

De komende jaren investeert Waalwijk fors in de implementatie van de nieuwe koers voor het sociaal domein laat wethouder Klerx weten: “Deze investering levert op de lange termijn een besparing op. Investeren in het sociaal domein is investeren in de toekomst van onze gemeenschap. Iedereen moet de ondersteuning krijgen die nodig is, maar er ligt een grote nadruk op samen redzaamheid. Ondertussen streven we tegelijkertijd naar financiële duurzaamheid als gemeente. We denken ook aan onze inwoners met een kleine beurs. We verhogen de zogenaamde armoedegrens naar 130% van het sociaal minimum. Zo kunnen meer inwoners die het financieel moeilijk hebben gebruik maken van voorzieningen als de voedselbank, PasWijzer en jeugdfonds sport en cultuur.”

Samenwerken aan een aantrekkelijke samenleving

Waalwijk wil groeien in het aantal inwoners om de vele voorzieningen die de gemeente rijk is te behouden. “Daar horen natuurlijk meer huizen bouwen bij. Die willen we vooral bouwen rondom de bestaande voorzieningen, binnen de bestaande bebouwde kom. Maar ook het verbeteren van het openbaar vervoer is noodzakelijk om te groeien als stad en gemeente. We gaan onderzoek doen om het busstation van Waalwijk en de bushalte aan de Noorder Allee op te waarderen. We willen hier hoogwaardige openbaar vervoershubs van maken. Op zo’n plek komen verschillende vormen van vervoer samen. Ook starten we met voorbereidingen om zelf windmolens te exploiteren. Zo kunnen onze inwoners optimaal profiteren van deze windmolens als ze er staan,” aldus wethouder Klerx.

Waalwijk trekt de komende vier jaar 2,8 miljoen euro uit voor het verbeteren van speel- en sportvoorzieningen in de openbare ruimte. Dit geld wordt gebruikt om bestaande speelplekken op te knappen en nieuwe sportfaciliteiten aan te leggen. Wethouder Klerx benadrukt het belang van deze investering: “We willen dat onze kinderen veilig en met plezier buiten kunnen spelen. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om te sporten en bewegen in de buurt.”

Waalwijk sluit 2023 positief af

De gemeente Waalwijk hield vorig jaar ruim 8,3 miljoen euro over. Dit was voornamelijk incidenteel. Zo kwam er meer geld binnen door omgevingsvergunningen, is er budget van 2023 naar 2024 overgeheveld en vielen de kosten voor jeugdzorg iets lager uit. Ruim 2 miljoen euro wordt in de Algemene Reserve gestort. Het overige overgebleven bedrag wordt verdeeld over andere reserves en projecten voor 2024. De complete jaarrekening is te bekijken op https://waalwijk.begrotingsapp.nl

Raadsbehandeling

De gemeenteraad bespreekt de kadernota op donderdag 20 juni met inwoners en fracties. Op 4 juli vindt het kaderstellend debat plaats. De jaarrekening wordt op 13 juni en 27 juni behandeld.