Algemeen

1. Waar vind ik het digitale loket en hoe log ik in?

Ga naar het belastingloket.

 

Combi-aanslag

2. Wat staat er op de aanslag?

De gemeente heeft de gemeentelijke belastingen zoveel mogelijk voor u op één aanslagbiljet gezet: de combi-aanslag. Naast de WOZ-waarde staan op deze aanslag maximaal zeven soorten belasting:

  • Onroerende-zaakbelastingen
  • Rioolheffing
  • Afvalstoffenheffing (vastrecht)
  • Hondenbelasting
  • Woonforensenbelasting
  • Reinigingsrecht
  • Reclamebelastingen

3. Wie ontvangt deze aanslag?

De gemeente kijkt voor de verzending van de aanslag naar de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Wie dan eigenaar of gebruiker van een woning/pand is krijgt deze aanslag.

- Verhuist u in de loop van een jaar naar een adres buiten de gemeente Waalwijk? Dan wordt de gebruikersbelasting naar rato verminderd. Dit geldt niet voor de gebruikersaanslag onroerende-zaakbelasting bij niet-woningen (winkels, bedrijven etc.).
Verkoopt u uw pand? Dan verrekent de notaris de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar. U moet wel het volledig bedrag aan eigenarenbelasting aan de gemeente Waalwijk betalen.

4. Er staat geen WOZ-waarde op mijn aanslag of ik heb geen combi-aanslag ontvangen. Hoe kan dat? 

Het kan zijn dat de waarde van uw pand nog niet bekend is (bijv. omdat uw verbouwing of uw bezwaar nog niet door ons is afgehandeld). U wordt hierover later geïnformeerd.

5. Er staan alleen gemeentelijke belastingen op mijn aanslag. Waarom?

Het kan zijn dat de waarde van uw pand nog niet bekend is (bijv. omdat uw verbouwing of uw bezwaar nog niet door ons is afgehandeld). De WOZ-waarde staat dan niet op de aanslag. Zodra de WOZ-waarde bepaald is, wordt u hierover geïnformeerd.

6. Mijn naam is verkeerd geschreven op de combi-aanslag/beschikking. Is het nu ongeldig?

Als er geen misverstand kan bestaan voor wie de aanslag/beschikking bedoeld is, dan is deze geldig. Staat er een onjuiste naam op de aanslag/beschikking, dan moet een nieuwe aanslag aan u worden gestuurd. Is de naam niet juist, dan moet u dit schriftelijk aan ons doorgeven.

7. Wij zijn beiden eigenaar van ons huis. Waarom is de WOZ-beschikking alleen gericht aan mijn partner?

In de Wet WOZ staat dat de beschikking maar aan één van de eigenaren gericht hoeft te zijn. Het is dus niet nodig dat de beschikking aan beide eigenaren is gericht. Er zijn regels vastgesteld aan wie de aanslag wordt opgelegd. Als u allebei eigenaar bent van het pand en u wilt graag de aanslag op naam van de ander dan moet u dat beiden schriftelijk aanvragen.

8. De aanslag staat op naam van “de erven van”, wat betekent dit?

Als de persoon die de WOZ beschikking en/of de aanslag gemeentelijke belastingen krijgt is overleden, dan wordt deze aanslag op naam gesteld van “de erven van (naam overledene)”.

9. Ik ben mijn aanslag kwijt, wat nu?

U kunt uw aanslagen ook raadplegen via het belastingloket. Bent u de aanslag kwijt en kunt u deze niet via internet opvragen, dan kunt u analoog een nieuw exemplaar opvragen. Let u wel op, aan het opvragen van een analoge kopie aanslag zijn kosten verbonden. Bewaar uw aanslag dus goed.

Wet Waardering Onroerende Zaken

10. Wat is een beschikking Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-beschikking)?

Een WOZ-beschikking is een officieel document van de gemeente waarmee de waarde van een woning/pand wordt vastgesteld.
De gemeente Waalwijk combineert de WOZ-beschikking met een aantal van de gemeentelijke belastingen en drukt deze af op één document.

11. Wat zijn onroerende zaken?

Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop deze staan. We kennen:
- gebouwde onroerende zaken (bijv. woningen of bedrijf)
- ongebouwde onroerende zaken (bijv. landbouwgrond of bouwgrond).

12. Wat is een WOZ-object (woning/ niet-woning)?

WOZ-objecten worden verdeeld in woningen en niet-woningen. Denk bij niet-woningen aan winkelruimten, kantoren, fabrieken, en andere bedrijfsobjecten.

13. Hoe zit het met woningen waar ook een bedrijfsruimte in zit?

WOZ-objecten die gedeeltelijk als woning en gedeeltelijk als bedrijf worden gebruikt, kunnen worden aangemerkt als niet-woning. Dit gebeurt als het WOZ-object voor minder dan 70% van de waarde in gebruik is als woning. Wordt het WOZ-object voor 70% of meer van de waarde gebruikt als woning, dan wordt het aangemerkt als woning.

14. Wat is de WOZ-waarde en hoe wordt deze bepaald?

De WOZ-waarde is de prijs die uw woning/pand na een goede voorbereiding en tijdens een eerlijk verkooptraject zou opbrengen als het verkocht was op 1 januari 2023. Deze verkoopwaarde heeft de gemeente bepaald op basis van nauwkeurig onderzoek onder vergelijkbare panden als het pand waarvan u gebruik maakt. Wij mogen daarbij volgens de wet niet kijken naar zaken als verhuur, erfpacht of hypotheek. Wij moeten er gewoon van uitgaan dat het pand direct van eigenaar kan wisselen. Lees meer over de waardebepaling.

15. Waar kan ik controleren of de gemeente de juiste WOZ-waarde heeft bepaald?

Om een prijs te bepalen voor uw woning/pand is een gemeentelijk taxatieverslag opgemaakt. U kunt het taxatieverslag opvragen via het belastingloket.

16. Wat is een taxatieverslag?

Met het taxatieverslag geeft de gemeente de burger inzicht in de gegevens die gebruikt zijn voor de taxatie. In het taxatieverslag worden de volgende gegevens weergegeven:
- het adres van het pand;
- de WOZ-waarde van het pand;
- de kadastrale gegevens;
- wat voor soort woning/bedrijf;
- het bouwjaar;
- de grootte van het pand (inhoud en oppervlakte);
- bijzondere kenmerken die van belang zijn voor de waardebepaling;
- een onderbouwing van de marktwaarde van een pand.
Bij het laatste punt, de onderbouwing, staan de verkoopprijzen en WOZ-waarden van een aantal vergelijkbare woningen. De vergelijkbare woningen hoeven niet identiek te zijn aan uw woning.
Bij niet-woningen wordt de WOZ-waarde onderbouwd door een berekening.

17. Hoe vraag ik een taxatieverslag op?

Heeft u een WOZ-beschikking ontvangen? Dan kunt u een taxatieverslag opvragen. Ga naar het belastingloket. Geen internet? Bel 0416-683 456 en u krijgt het taxatieverslag toegestuurd. Bedrijven kunnen het taxatieverslag opvragen door een email te sturen aan info@waalwijk.nl. Vermeldt u in uw email het aanslagbiljetnummer, uw naam en het adres van het bedrijfspand waar u het taxatieverslag van wilt ontvangen. .

18. Vanaf welke datum geldt de WOZ-waarde op de nieuwe WOZ-beschikking?

De WOZ-beschikking geldt vanaf 1 januari 2024.

19. Wat is het WOZ-tijdvak?

Dit is gelijk aan het belastingjaar. In dit geval 2024.

20. Wat is de waardepeildatum?

Voor 2024 is de waardepeildatum 1 januari 2023. Dit betekent dat de WOZ-waarde voor 2024 de waarde is die uw woning/pand op zou brengen als het op 1 januari 2023 verkocht was.

21. Wat is toestandsdatum?

Wanneer u na 1-1-2023 iets veranderd/verbouwd heeft aan uw woning/pand, dan bepaalt de gemeente de WOZ-waarde per 1-1-2024. Dit is de toestandsdatum.

22. Is in de waardebepaling mijn verbouwing, dakkapel of nieuwe schuur ook meegenomen?

Op grond van de Wet WOZ is de gemeente verplicht alle woningen/panden te waarderen naar de toestand aan het begin van het belastingjaar. Wanneer u na 1-1-2023 iets heeft veranderd/verbouwd heeft aan uw woning/pand, dan bepaalt de gemeente de WOZ-waarde per 1-1-2024 en zijn de wijzigingen aan uw pand meegenomen in de waardering. Op uw aanslagbiljet staat dan 1 januari 2024 vermeld als toestandsdatum.

23. Kan de WOZ-waarde gedurende het tijdvak nog wijzigen?

Nee. De WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Een tussentijdse stijging of daling als gevolg van de situatie op de woning- en bedrijvenmarkt leidt tussentijds dus niet tot een wijziging van de WOZ-waarde.

24. Wordt de WOZ-waarde van mijn tweede woning ook gebruikt voor belastingen?

Voor een tweede woning wordt de WOZ-waarde hetzelfde bepaald en gebruikt als bij een eerste woning.

25. Waarom ontvang ik een WOZ-beschikking voor een pand dat nog in aanbouw is?

De gemeente moet ook voor panden in aanbouw een WOZ-waarde vaststellen. Bij het bepalen van de waarde wordt rekening gehouden met de waarde van de grond en hoe ver het pand al gereed is aan het begin van het belastingjaar.

26. Door wie en waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt?

U heeft de WOZ-waarde 2024 nodig voor uw belastingaangifte in 2025.

De WOZ-waarde wordt door de gemeente gebruikt voor het bepalen van de onroerende-zaakbelasting.

De Rijksbelastingdienst beschikt over alle WOZ-waarden van gemeenten.
Deze wordt gebruikt voor :
- de inkomstenbelasting (het eigenwoningforfait, voorheen het huurwaardeforfait);
- de vermogensrendementsheffing (Box 3) voor woningen die "niet tot hoofdverblijf dienen" (de tweede woningen);
- bij vennootschapsbelasting, successiewet voor de erfbelasting en schenkbelasting voor woningen.

De Waterschappen gebruiken de WOZ-waarde voor de heffing van de waterschapsbelastingen.

27. Kan ik de WOZ-waarde ook voor iets anders gebruiken?

Ja, u kunt de WOZ-waarde onder andere voor de aanvraag of verlaging van een hypotheek gebruiken. Een aantal banken accepteert dat. Daarnaast gebruiken een aantal verzekeringsmaatschappijen de WOZ-waarde voor premieberekening van de opstalverzekering en inboedelverzekering. Ook notarissen, hypotheekverstrekkers en verzekeraars mogen de WOZ-waarde opvragen bij de gemeente.

Bezwaar WOZ/Belastingen

28. Waartegen kan ik bezwaar indienen?

Wanneer u het niet eens bent met (delen van) deze aanslag kunt u hier bezwaar tegen maken bij de heffingsambtenaar van de gemeente Waalwijk.

29. Ik ben het niet eens met de WOZ-waarde of andere delen van de aanslag. Wat moet ik doen?

Niet eens met de aanslag? Neem eerst telefonisch contact met ons op! Wij willen net als u dat het klopt.

Komen we er niet uit? Maak dan bezwaar. Dit kan eenvoudig met uw DigiD.
U kunt ook schriftelijk bezwaar maken t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.
Vergeet niet om het bezwaar te onderbouwen en ondertekenen.

Bezwaar maken kan tot zes weken na dagtekening van de aanslag. Let op. Als u bezwaar maakt betekent dit niet dat u niet hoeft te betalen. De aanslag moet voor de laatste vervaldatum betaald zijn. Het is mogelijk om schriftelijk uitstel van betaling aan te vragen. Dit is alleen van toepassing voor het gedeelte waar u bezwaar tegen aantekent. Het (eventuele) resterende bedrag dient u op tijd te betalen

Bezwaar maken is altijd gratis. U heeft hier geen gespecialiseerd bureau voor nodig. Deze bureaus komen in aanmerking voor een kostenvergoeding als het bezwaar gegrond is. Deze kosten worden door de gemeente betaald. Alle inwoners van Waalwijk betalen hier dus aan mee.

30. Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de uitspraak op mijn bezwaarschrift?

Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift dan kunt u in beroep
gaan bij de belastingrechter. Hieraan zijn wel griffiekosten verbonden. De gemeente
informeert u hierover in de uitspraak op uw bezwaarschrift.

31. Wat is de afhandelingstermijn van mijn bezwaarschrift gemeentelijke belastingen?

Volgens de wettelijke regels moet de gemeente voor belastingzaken en WOZ binnen het
kalenderjaar uitspraak doen.

Voor aanslagen die u tegen het einde van het jaar van ons ontvangt en u het  bezwaarschrift in de laatste zes weken van het jaar indient, moet de gemeente binnen zes weken na afloop van de bezwaartermijn uitspraak doen. De gemeente mag de beslistermijn indien nodig met vier weken verlengen.