Als u Nederlander wilt worden, zijn er verschillende voorwaarden waar u aan moet voldoen.Bij de naturalisatieprocedure krijgt u in Nederland met twee instanties te maken: de gemeente waar u woont en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).De gemeente adviseert u en begeleidt u bij de eventuele aanvraag tot Nederlander. De IND neemt de uiteindelijke beslissing.

Let op: mogelijk komt u in aanmerking voor de optieprocedure. Hiervoor gelden andere voorwaarden. Kijkt u dan hier.

Wat moet ik doen?

 • Ga naar de gemeente en dien een naturalisatieverzoek in. U betaalt de kosten meteen.
 • Bij het verzoek om naturalisatie moet u een formulier invullen waarin u verklaart dat u de verklaring van verbondenheid wilt afleggen. U verklaart dan dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven de verklaring niet in te vullen.
 • De gemeente stelt een advies op en stuurt dit naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
 • De IND beslist mede op basis van dit advies of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden om Nederlander te kunnen worden.
 • Is de beslissing positief, dan wordt u voorgedragen voor naturalisatie bij de Koning.
 • U krijgt altijd bericht over uw verzoek tot naturalisatie. Dit bericht kan positief zijn, of een afwijzing als u niet aan de voorwaarden voldoet.
 • Wordt u genaturaliseerd tot Nederlander? Gefeliciteerd! U verkrijgt het Nederlanderschap tijdens een ceremonie die door de gemeente wordt georganiseerd. Tijdens de ceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af. U bent verplicht aan de ceremonie deel te nemen en de verklaring af te leggen.
 • Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt dan bezwaar maken. In de beslissing staat hoe u dit kunt doen.

Naturalisatie van uw kinderen

Hebt u minderjarige kinderen die in Nederland wonen en staan geregistreerd bij de gemeente en de IND? Onder bepaalde voorwaarden naturaliseren zij met u mee. De gemeente bespreekt met u hoe dit werkt. Uw kinderen die niet in Nederland wonen, kunnen niet met u mee naturaliseren.

Vaststellen of wijzigen van uw naam

Misschien moet uw naam bij het verkrijgen van uw Nederlanderschap worden vastgesteld of gewijzigd. U kunt hier zelf om verzoeken. In de volgende gevallen is een naamsvaststelling of -wijziging noodzakelijk:

 • U hebt geen voornaam of achternaam.
 • Het uitspreken van uw naam levert in Nederland problemen op.
 • Uw naam wordt geschreven met letters of tekens die in Nederland niet gebruikelijk zijn (bijvoorbeeld in het Arabisch of Chinees schrift).
 • Door te trouwen hebt u de achternaam van uw man gekregen. Als u dit wilt, kunt u uw achternaam laten wijzigen in uw eigen meisjesnaam.

Hoe werkt het?

U kunt een naturalisatieverzoek indienen als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder. Of u bent getrouwd of getrouwd geweest voordat u 18 jaar werd.
 • U moet in principe afstand doen van uw huidige nationaliteit.
 • U bent ingeburgerd in Nederland. U bent ingeburgerd als u het verplichte inburgeringsexamen met succes hebt afgerond. Dit betekent dat u moet kunnen lezen en schrijven en gesprekken moet kunnen voeren in de Nederlandse taal. Deze onderdelen moet u afgerond hebben op niveau A2. Ook andere diploma's kunnen gelden als bewijs van inburgering (informeer bij de gemeente welke dit zijn). Verder moet u zijn opgenomen in de Nederlandse samenleving. Dit houdt onder andere in dat u met slechts 1 persoon tegelijk gehuwd mag zijn.
 • Goed gedrag. Er zijn geen ernstige vermoedens dat u gevaar oplevert voor de openbare orde, goede zeden, volksgezondheid of veiligheid van het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten).
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning. Dit kan een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd zijn of een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een niet-tijdelijk verblijfsdoel (zoals gezinshereniging of arbeid in loondienst).
 • U woont sinds minimaal 5 jaar onafgebroken en met een geldige verblijfsvergunning in Nederland of een van de eilanden uit de voormalige Nederlandse Antillen. In de volgende gevallen geldt een andere termijn:
  • U heeft een Nederlandse partner. Bent u minimaal 3 jaar onafgebroken samen (via huwelijk of andere vorm van samenleving) met dezelfde Nederlandse partner? Dan kunt u een verzoek indienen tot naturalisatie. Bent u minimaal 3 jaar getrouwd met deze partner, dan mocht u in deze 3 jaar ook in het buitenland wonen.
  • U bent een oud-Nederlander. Had u de Nederlandse nationaliteit en hebt u deze verloren? U hoeft dan niet een bepaalde periode in Nederland te hebben gewoond. U kunt uw verzoek vanuit het buitenland indienen. Soms kunt u gebruik maken van de optieprocedure.

Wat kost het?

Tarieven 2023

 20232024
Naturalisatie enkelvoudig standaard€ 970,00€ 1023,00   
Naturalisatie enkelvoudig verlaagd€ 722,00€ 760,00
Naturalisatie gemeenschappelijk standaard€ 1.238,00€ 1305,00
Naturalisatie gemeenschappelijk verlaagd€ 991,00€ 1044,00
Meenaturaliserend minderjarig kind€ 143,00€ 151,00

Wat moet ik meenemen?

 • uw verblijfsvergunning
 • uw geldige paspoort
 • uw geboorteakte
 • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

Als u getrouwd of geregistreerd partner bent of u woont samen met een Nederlandse partner, en dit staat niet geregistreerd bij de gemeente, moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

 • huwelijksakte
 • akte van geregistreerd partnerschap
 • bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner

Let op!

 • De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.
 • Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Als dit niet zo is, laat u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

Let op

Een origineel afschrift van uw geboorteakte en, indien van toepassing, een origineel afschrift van uw huwelijksakte, hoeft u niet in te leveren als u bij de gemeente al in de Basisregistratie Personen (BRP) geregistreerd bent en u bij deze registratie de documenten al ingeleverd hebt.

Let op! Staat u al geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP)? U hoeft dan geen origineel afschrift van uw geboorteakte (of huwelijksakte) in te leveren.

Pleegt u fraude bij het verkrijgen van het Nederlanderschap, dan loopt u het risico dat u het Nederlanderschap direct kwijtraakt. Hierdoor kunt u staatloos worden met alle problemen die daar bij horen.

Nederlander worden door optie

De eenvoudigste manier om Nederlander te worden is de optieprocedure. U kunt eerst nagaan of u voldoet aan de voorwaarden om Nederlander te worden door optie. Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan kunt u een naturalisatieverzoek indienen.