Als u een evenement in de Gemeente Waalwijk wilt organiseren is voor kleine evenementen (met minder dan 350 bezoekers) zoals buurtfeesten voortaan geen vergunning meer nodig, maar is een melding voldoende. Deze melding dient u minimaal 15 werkdagen voor aanvang van het klein evenement in te dienen.

Bij grotere evenementen is vaak een vergunning, een ontheffing of een verklaring van geen bezwaar nodig. Dit op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (deze APV vindt u bovenaan de pagina Openbare orde en veiligheid). Het is belangrijk dat u de vergunning, ontheffing of verklaring van geen bezwaar tijdig (dat wil zeggen acht weken vooraf) aanvraagt.

Klein evenement melden

Vergunning evenement aanvragen

Wat moet ik doen?

Soms heeft de gemeente veel tijd nodig om af te stemmen met politie, brandweer en eventueel met andere organisaties. Dien uw aanvraag voor een evenementenvergunning of uw melding ruim van tevoren in.

De gemeente Waalwijk maakt het volgende onderscheidt in evenementen:

 • een evenement met minder dan 350 bezoekers (klein)
 • een evenement met 350 tot 1600 bezoekers (middel)
 • een evenement met meer dan 1600 bezoekers (groot)

Hoe werkt het?

Het is voor iedereen verboden zonder vergunning van de burgemeester op of aan de weg een feest te geven, een evenement te organiseren of een wedstrijd te houden. De burgemeester kan aan u - onder specifieke voorwaarden ter bescherming van de (verkeers)veiligheid, publieke gezondheid en openbare orde - een vergunning verlenen. Een vergunning moet u schriftelijk aanvragen met behulp van een bij de gemeente beschikbaar aanvraagformulier evenementen. Dit formulier kunt u opvragen bij de afdeling vergunning en handhaving.

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2007 de procedure voor een evenementenvergunning vereenvoudigd. Voor kleine evenementen zoals buurtfeesten is voortaan geen vergunning meer nodig, maar is een melding voldoende. Wel moet worden voldoen aan een aantal voorwaarden, te weten:

Algemeen:

 • Het evenement duurt tot uiterlijk 00.00 uur.
 • De plaats van het evenement moet binnen 12 uur na afloop schoon en netjes zijn.
 • Er mogen geen wegafzettingen plaatsvinden.
 • Er wordt geen entreegeld gevraagd
 • Er mag geen zwak-alcoholische drank tegen betaling worden verstrekt.
 • Kleine tenten, terrassen e.d. mogen niet worden geplaatst in perken, enkel op verhardingen en grasvelden.
 • Reclame (bijv. borden) op het evenemententerrein is verboden.

Veiligheid tijdens een evenement:

 • Voor optochten/ lopende orkesten/ toer- of wandeltocht: per 75 deelnemers is 1 verkeersregelaar verplicht (voor informatie Politieteam Waalwijk: 0900-8844).
 • Hulpdiensten moeten een vrije doorgang van minimaal 4,5m hebben. Afzettingen moeten makkelijk te verwijderen zijn.
 • Een goed gevulde EHBO trommel is noodzakelijk.
 • Als een busroute wordt afgezet moet de organisatie contact opnemen met busmaatschappij Arriva (Dave.vanhummel@arriva.nl).

Veilig barbecueën: de voorbereiding

 • Een barbecue moet op stevige poten staan op een goede, stevige, vlakke ondergrond.
 • De barbecue staat ten minste twee meter vanaf een tent of vijver.
 • Een barbecue mag niet onder een afdak staan.

Veilig barbecueën: gebruik van gas

 • Uitsluitend een goedgekeurde gasfles met toebehoren is toegestaan.
 • De gasfles moet rechtop naast de barbecue staan.

Veilig barbecueën: gebruik van elektriciteit

 • Een elektrische barbecue mag niet binnen twee meter van water staan.
 • Snoeren moeten zodanig worden gelegd dat ze niet leiden tot struikelgevaar.

Veilig barbecueën: tijdens het barbecueën

 • Naast de barbecue moet een blusmiddel aanwezig zijn (een emmer water of blusapparaat).

Gebruik tent tijdens evenement: algemeen

 • Het gebruiksoppervlak van de tent niet groter is dan 125 m2.
 • Maximaal 75 personen in de tent aanwezig zijn.
 • De tent op ten minste 5 meter afstand van overige bebouwing wordt geplaatst.
 • Koken, bakken en braden in tent verboden is.
 • De afstand tussen een opstellingsplaats buiten de tent voor bak- en braadinrichting of een bakwagen ten minste 5 meter bedraagt.

Gebruik tent tijdens evenement: omgeving van de tent

 • De toegangen tot het terrein en de tent moeten worden vrijgehouden van geparkeerde auto's, (brom)fietsen en overige obstakels.
 • De tent moet voor brandweervoertuigen tot op een afstand van ten minste 40 meter bereikbaar zijn.
 • Ten behoeve van het verkeer van de hulpverlenende diensten moet een doorgaande route met een breedte van 4.50 meter en een hoogte van 4.00 meter worden vrijgehouden.
 • Hekwerken die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk kunnen worden verwijderd.
 • De in de omgeving aanwezige brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden voor blusvoertuigen, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.

Gebruik tent tijdens evenement: (nood)uitgang

 • Een (nood)uitgang heeft een vrije doorgang met een breedte die niet kleiner is dan 0.85 m en een hoogte van ten minste 2.00 m.
 • Indien niet meer als 50 personen van de tent gebruik maken kan worden volstaan met één (nood)uitgang.
 • Als nooduitgang mag worden aangemerkt: een opening in de tent, of een deur welke met de vluchtrichting meedraait. Gordijnen of tentdoek, welke de vrije doorgang kunnen belemmeren en/of verhinderen, mogen niet in nooduitgangen worden aangebracht.
 • Indien de tent aan de lange zijde een geheel open gedeelte heeft, is het niet noodzakelijk bovengenoemde nooduitgang aan te brengen.
 • De ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, looppaden en vluchtwegen moeten te allen tijde over de minimaal vereiste breedte zijn vrijgehouden van obstakels en steeds voldoende stroef zijn. Dit geldt eveneens voor het als verlengstuk van de vluchtwegen aan te merken gedeelte van het aansluitend terrein.
 • Binnen een straal van 2 meter van de (nood)uitgang(en) mogen geen tafels, stoelen, tuien of andere obstakels aanwezig zijn; tussen de tafels met de daaromheen gegroepeerde stoelen en/of andere opstellingen moeten ruime gangpaden aanwezig zijn, die rechtstreeks naar de uitgangen leiden.
 • Rondom de tent inclusief de scheerlijnen, moet voldoende ruimte beschikbaar zijn (ten minste 2 meter) voor een snelle en veilige ontvluchting vanuit de tent naar de openbare weg.

Gebruik tent tijdens evenement: kleine blusmiddelen

 • Er moet minimaal één goedgekeurd blusmiddel in de tent aanwezig zijn.
 • Voor deze kleine blusmiddelen kunt u gebruik maken van:
  Poederblusser type ABC 6 kgKoolzuursneeuwblusser (CO2) 6 kgSchuimblusser 6 ltr
 • De kleine blusmiddelen moeten voor onmiddellijk gebruik, makkelijk bereikbaar en voor een ieder goed zichtbaar zijn.

Gebruik tent tijdens evenement: stoffering en versiering

Versieringen moeten worden aangebracht zoals omschreven in de folder Feestversiering? Het kan en móet veilig!

Bekijk hier tips over brandveiligheid

Wat kost het?

Tarief 2024:

 • Evenement tot 350 bezoekers (melding, indien passend binnen art. 2.25 lid 2 APV): gratis
 • Evenement tot 350 bezoekers (vergunning): € 169,65
 • Evenement 350 tot 1600 bezoekers (vergunning): € 299,95
 • Evenement boven de 1600 bezoekers (vergunning): € 599,80

Indien de aanvraag wordt aangevraagd minder dan 10 werkdagen voor de datum van het evenement, worden de verschuldigde leges verhoogd met 25%.

Tarief 2023:

 • Evenement tot 350 bezoekers (melding, indien passend binnen art. 2.25 lid 2 APV): gratis
 • Evenement tot 350 bezoekers (vergunning): € 161,55
 • Evenement 350 tot 1600 bezoekers (vergunning): € 285,65
 • Evenement boven de 1600 bezoekers (vergunning): € 571,20

Indien de aanvraag wordt aangevraagd minder dan 10 werkdagen voor de datum van het evenement, worden de verschuldigde leges verhoogd met 25%.

Tips

Gebruik maken van gemeentelijke materialen

Als u een vergunning, een ontheffing of een verklaring van geen bezwaar heeft aangevraagd voor een evenement kunt u, indien nodig, gebruik maken van gemeentelijke materialen waaraan kosten zijn verbonden (voor vrijwilligerorganisaties zijn er geen kosten aan verbonden). Meer informatie vindt u hier.