Brandveiligheid en melding

Wil je een gebouw in gebruik nemen, dan moet er soms een gebruiksmelding worden gedaan. Dit is om ervoor te zorgen dat de kans dat er brand uitbreekt wordt beperkt en de gevolgen van een eventuele brand zo klein mogelijk worden gehouden.

Je moet 4 weken voor het in gebruik nemen van een gebouw een gebruiksmelding indienen bij de gemeente. Het is verboden het gebouw in gebruik te nemen als dit niet is gedaan.

Hoe werkt het?

Wonen

Een gebruiksmelding is verplicht bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur of een woonfunctie voor zorg.

Niet-wonen

Een gebruiksmelding is verplicht als het totaal aantal personen in het bouwwerk groter is dan het aantal personen genoemd in tabel 6.6 van artikel 6.6 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Dit geldt voor structurele, maar ook incidentele gevallen.

In een gebouw (of deel van een gebouw) met meerdere gebruiksfuncties (bijvoorbeeld industrie en kantoor) moeten de personen bij elkaar worden opgeteld. Vervolgens bepaalt de gebruiksfunctie met het laagste aangewezen aantal aanwezige personen of er een gebruiksmelding gedaan moet worden of niet.

Vergunningcheck

Wil je zeker weten of je een gebruiksmelding moet doen? Doe dan de Vergunningcheck op het Omgevingsloket. Ga daarvoor naar het Omgevingsloket, kik bovenaan op Vergunningcheck. Vul de locatie in en kies voor de werkzaamheid Groepen mensen ontvangen of huisvesten in een gebouw of op een terrein. Beantwoord de vragen en bekijk het resultaat.

Wat moet ik doen?

Moet je een gebruiksmelding doen? Dat kan via het Omgevingsloket. Ga daarvoor naar het Omgevingsloket , kik bovenaan op Aanvragen. Log in en start de aanvraag. Kies voor de activiteit Bouwwerk brandveilig gebruiken - Melding (Rijk).

Wat kost het?

Tarief 2024

Aan het indienen van een melding zijn geen legeskosten verbonden.

Wat moet ik meenemen?

Bij het invullen van het aanvraagformulier hebt u in ieder geval de volgende gegevens nodig:

  • naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de aanvrager of gemachtigde;
  • adres- en kadastrale gegevens van het gebouw;
  • wat is het gebruik, hoeveel mensen laat u toe in het gebouw, welke installaties zijn er aanwezig?;
  • als u eerder een vergunning hebt aangevraagd of melding hebt gedaan; het dossiernummer van die vergunning of melding;
  • waar vereist, een situatieschets en plattegrondtekening van het gebouw(en).

Overgang Wabo naar Omgevingswet

Vergunningplicht vervalt

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) komt het brandveilig gebruik van een bouwwerk alleen voor als meldingsplichtige activiteit. De bestaande vergunningplichtige activiteit (Wabo, artikel 2.1, lid 1, onder d) vervalt hiermee.

Overgangsrecht

Een nog niet afgehandelde melding 'brandveilig gebruik' op grond van het Bouwbesluit wordt beschouwd als een melding op grond van het Besluit bouwwerken leefomgeving en wordt dus ook zo afgehandeld. Het overgangsrecht uit artikel 8.1.1 van het Invoeringsbesluit bepaalt dat.