Bodemvervuiling verwijderen

Ten behoeve van aankoop of verkoop van grond, bij bouwwerkzaamheden en bij ontwikkeling van een ruimtelijk plan is vaak een bodemonderzoek noodzakelijk. Een bodemonderzoek wordt door een milieu adviesbureau uitgevoerd wat erkend is volgens de regels van Kwalibo.

Bodemrapportage online opvragen

Wat moet ik doen?

Het bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door bodemintermediairs die aan de kwaliteitseisen voldoen (KWALIBO). Onderzoeken die niet voldoen aan de regels worden door de gemeente geweigerd. Wanneer blijkt dat er sprake is van een vorm van bodemverontreiniging die volgens de wet niet mag blijven bestaan, zult u de bodem moeten (laten) saneren.

Bodemonderzoek

Nadat de uitslag van het bodemonderzoek bekend is, kunnen de volgende situaties ontstaan:

 • De bodem is niet verontreinigd: de gemeente verleent zo nodig een omgevingsvergunning.
 • De bodem is verontreinigd, maar niet ernstig (onder de interventiewaarde): de gemeente verleent onder bepaalde voorwaarden een omgevingsvergunning. U moet misschien wel saneren, maar hoeft geen saneringsplan te overleggen.
 • De bodem is ernstig verontreinigd (boven de interventiewaarde): de gemeente verleent mogelijk geen omgevingsvergunning. U moet dan van tevoren een door de provincie goedgekeurd saneringsplan hebben overlegd. Sanering moet plaatsvinden voordat u met de bouw start en op de manier die de wet voorschrijft.

Hoe werkt het?

U kunt in verschillende situaties met bodemverontreiniging in aanraking komen.

Particulieren

De Woningwet schrijft voor dat er niet gebouwd mag worden op verontreinigde grond. Om dat te kunnen bepalen is een bodemonderzoek vaak nodig. Als uit een bodemonderzoeksrapport blijkt dat ter plaatse van de nieuwbouwlocatie een verontreiniging aanwezig is, worden er voorwaarden aan uw vergunning gekoppeld. Doorgaans betekent dit dat een nader bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. Als hieruit blijkt dat de bodem ter plaatse van de nieuwbouwlocatie geschikt is dan heeft het geen belemmeringen ten aanzien van uw bouwplannen.

Hebt u grond in bezit of wilt u grond aankopen, dan kunt u te maken krijgen met mogelijke vervuiling. Daarom moet u bij het aankopen van grond inzage zien te krijgen in de kwaliteit van de grond, zo nodig via een bodemonderzoek.

Bedrijven en instellingen

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met een procedure voor het saneren van een verontreinigd bedrijfsterrein. Mogelijke aanleidingen hiervoor zijn:

 • U wilt een bedrijfsterrein kopen/verkopen, huren/verhuren of (ver)pachten.
 • U wilt uw bedrijf uitbreiden en u hebt een omgevingsvergunning nodig.
 • U wilt een (milieu)verzekering afsluiten.
 • Door een brand of een ander ongewoon voorval raakt uw grond verontreinigd.
 • U wordt door de overheid gesommeerd uw bodem te onderzoeken en/of te saneren.
 • De bank wil bij een kredietaanvraag de waarde van het onderpand weten.
 • De accountant wil bij de opstelling van de jaarrekening de waarde van uw bedrijfsterrein weten.
 • U wilt uw oudedagsvoorziening, voorzover die afhankelijk is van de waarde van uw bedrijfsterrein, zeker stellen.

In al deze gevallen is het verstandig en soms verplicht om te laten onderzoeken of de bodem van uw bedrijfsterrein verontreinigd is.

Wat moet ik meenemen?

 • De resultaten van het bodemonderzoek;
 • Een saneringsplan (bij vervuilde grond).

Aanvullende informatie

Vervuiling kan gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en een verontreinigd terrein kunt u niet meer voor alle functies gebruiken.

Ontstaan van bodemvervuiling

Bodemverontreiniging kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door uw eigen activiteiten, zoals

 • Het werken met chemische stoffen, oliën, andere milieugevaarlijke stoffen en/of zware metalen, die in de bodem terechtkomen.
 • Het opslaan of storten van (vloei)stoffen of afvalstoffen in de bodem.
 • Het laten uitstromen van verontreinigd water of slib op of in de bodem.

De bodem kan ook zijn verontreinigd door toedoen van anderen, zoals

 • Activiteiten die in het verleden op uw bedrijfsterrein hebben plaatsgevonden.
 • De verspreiding van verontreiniging van uw buren over uw terrein.
 • Het neerslaan van verontreinigende stoffen uit de lucht.
 • Verontreinigd oppervlaktewater.
 • Verontreinigd grondwater.

Tips

Huis of grond kopen

Wilt u een huis of grond kopen, vraag dan aan de makelaar of de grond schoon is. Vraag ook of er ooit een olietank in de grond is geplaatst. De meeste vervuilingen op particuliere grond komen door een olietank in de tuin.

In het koopcontract kunt u laten opnemen wie de sanering moet betalen, als toch blijkt dat de grond vervuild is.

Vervuiling is gevaarlijk voor de volksgezondheid

Een vervuilde bodem kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. Zo kan het voor kinderen gevaarlijk zijn om op een vervuild terrein te spelen en kan het ongezond zijn groenten te eten die op vervuilde grond geteeld zijn. Ook het grondwater kan vervuild raken, waardoor de drinkwatervoorziening in gevaar kan komen.