W przypadku posiadania prawa jazdy uzyskanego w innym kraju niż Holandia, w określonych przypadkach może dojść do jego wymiany na prawo jazdy holenderskie.

Nie ma potrzeby dokonywania natychmiastowej wymiany prawa jazdy. Przez jakiś okres można posługiwać się w Holandii zagranicznym prawem jazdy.

- Warunki

Zagraniczne prawo jazdy można wymienić jedynie, jeżeli:

Prawo jazdy wydane poza Unią Europejską Rijbewijs afgegeven buiten EU

  • W przypadku prawa jazdy wydanego poza Unią Europejską obowiązuje, że w roku wydania prawa jazdy jego posiadacz mieszkał w kraju je wydającym przynajmniej przez 185 dni. Można to wykazać przesyłając kopię paszportu, oświadczenie pracodawcy lub dokumenty związane z wynagrodzeniem i podatkowe.
  • W przypadku praw jazdy wydanych poza terytorium UE, obowiązuje, że wymiana w oparciu o niższy wiek dla danej kategorii jest niemożliwa. Tak więc dla określonych kategorii prawa jazdy musi osiągnięty zostać dany wiek, tak jak przewidziane jest to w Holandii.

Złożenie wniosku o wymianę Omwisseling aanvragen

Do wymiany zagranicznego prawa jazdy na holenderskie dochodzi w następujący sposób:

  • Należy najpierw zapoznać się z przewodnikiem „Wniosek o wymianę prawa jazdy na prawo jazdy holenderskie”, w którym podane jest, co należy mieć ze sobą, aby złożyć wniosek o wymianę zagranicznego prawa jazdy i jakie muszą zostać spełnione dodatkowe warunki.
  • Ze wszystkimi dokumentami należy zgłosić się do gminy, w której jest się zameldowanym. Musisz umówić się na spotkanie w celu wymiany prawa jazdy.

    Umów się na wizytę
  • Poprosić o formularz wniosku wymiany prawa jazdy na holenderskie, który można wypełnić na miejscu. Pamiętaj, przy wymianie prawa jazdy trzeba zostawić swoje akualne prawo jazdy w gminie. Gmina wyda tymczasowo stemplowaną kopie Twojego prawa jazdy, tę kopie można używać do czasu wydania nowego dokumentu.
  • Urząd gminy wysyła wniosek wraz z dokumentem prawa jazdy do Organu Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów (RWD). Pamiętaj, przy wymianie prawa jazdy trzeba zostawić swoje akualne prawo jazdy w gminie. Gmina wyda tymczasowo stemplowaną kopie Twojego prawa jazdy. Jednakże nie jest to oficjalny dokument i jest się narażonym na mandat. Podczas kontroli drogowej, zawsze trzeba pokazać swoje oficjalne prawo jazdy. Dlatego podczas wymiany prawa jazdy, nie można jezdzić na drogach publicznych.
  • RWD w przypadku wyrażenia zgody przesyła w ciągu 10 dni roboczych pismo, w którym podane zostaje, kiedy można odebrać wymienione prawo jazdy w urzędzie gminy. Pilna prośba nie jest możliwa.
  • RWD odsyła podlegające wymianie prawo jazdy z powrotem do państwa, w którym zostało wydane. Nie ma możliwości dokonania zwrotu tego prawa jazdy jego posiadaczowi.

- Ważne Belangrijk

Wniosek o wymianę zagranicznego prawa jazdy można złożyć wyłącznie w gminie, w której jest się zameldowanym. W przypadku złożenia wniosku bezpośrednio do RWD, wniosek nie zostaje rozpatrzony.

Jeżeli osoba posiadała wcześniej holenderskie prawo jazdy (ważne jeszcze po 30 czerwca 1985 roku), to w przypadku wymiany prawa jazdy wydanego przez państwa UE/EVA, w przypadku gdy na zagranicznym prawie jazdy znajdują się kategorie, które wcześniej nie były ujęte na prawie jazdy holenderskim, wystarczy przesłać oświadczenie zagranicznego organu.

W przypadku zagubienia prawa jazdy lub jego kradzieży, należy przedłożyć protokół lub oświadczenie o zagubieniu sporządzone przez gminę. Oprócz tego należy przedłożyć oryginalne zaświadczenie (nie starsze niż 6 miesięcy) organu, które wydało prawo jazdy. Z zaświadczenia musi wynikać, czy prawo jazdy jest jeszcze ważne i kiedy zostało wydane.

W przypadku, gdy nie ma możliwości wymiany prawa jazdy, to aby móc wejść w posiadanie holenderskiego prawa jazdy, trzeba przystąpić do regularnego egzaminy teoretycznego i praktycznego przeprowadzanego przez Centralny Urząd Egzaminowania i Szkolenia Kierowców.

Postanowienie w sprawie standardu dowodowego Beschikking Bewijsregel

W przypadku, gdy ktoś przebywa w Holandii z powodów zawodowych (jest imigrantem z powodu posiadanej wiedzy technicznej lub naukowej) i objęty jest regulacją 30%, to ma prawo wymienić swoje prawo jazdy na prawo jazdy holenderskie, bez względu na państwo, w którym zostało wydane. Jest to możliwe wyłącznie, jeżeli prawo jazdy jest ważne. W tym celu potrzebne jest uzyskanie z Urzędu Skarbowego „Postanowienia w sprawie standardu dowodowego” (oświadczenia). Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Urzędem Skarbowym w Heerlen.

Międzynarodowe prawa jazdy Internationale rijbewijzen

Międzynarodowe prawo jazdy jest jedynie zalegalizowanym tłumaczeniem krajowego prawa jazdy. Nie ma więc możliwości wymiany takiego prawa jazdy na prawo jazdy holenderskie.

Niepodlegające wymianie Niet geschikt voor omwisseling

W przypadku, gdy nie ma możliwości wymiany prawa jazdy, trzeba przystąpić do regularnego egzaminu teoretycznego i praktycznego przeprowadzanego przez Centralny Urząd Egzaminowania i Szkolenia Kierowców.