Veel gestelde vragen over het betalen van gemeentelijke belastingen

Als ik de gemeente machtig voor automatische incasso, wanneer gaat dit dan in?

Als wij de machtiging voor de 25ste van de maand binnen hebben, gaat de automatische incasso nog dezelfde maand in.

 

Wat gebeurt er als ik het bedrag van de automatische incasso niet kan betalen?

Als het bedrag dat afgeschreven gaat worden niet op uw rekening staat, wordt de automatische incasso gestorneerd (teruggeboekt). De gemeente zal het bedrag eind volgende maand nogmaals proberen te innen. Mocht dit weer niet lukken dan trekt de gemeente de automatische incasso in en dient u het openstaand bedrag vóór de laatste vervaldatum, vermeld op het aanslagbiljet te betalen of als de vervaldatum al is verstreken, in één keer over te maken.


Wat moet ik doen als ik de gemeentelijke belastingen niet kan betalen?

Heeft u niet de mogelijkheid om de aanslag vóór de laatste vervaldatum te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met Team Financiën telefoonnummer 0416-683904. Via email: invorderingbelasting@waalwijk.nl
Het kan ook zijn dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding


Wat gebeurt er met een afgegeven machtiging voor automatische incasso bij overlijden?

Na een overlijden is de door de overledene afgegeven machtiging nog steeds geldig voor de nog te betalen resterende belasting. Indien de rekening is geblokkeerd kunt u als nabestaanden een nieuwe machtiging afgeven of zelf het nog openstaand bedrag betalen.


Geldt de automatische betaling alleen voor het lopend belastingjaar?

Nee, zolang u de machtiging niet hebt ingetrokken, geldt de machtiging automatische incasso voor alle lopende en volgende belastingjaren.


Kan ik in de loop van het jaar nog besluiten tot automatische incasso?

Ja, zelfs als u al één of meer termijnen heeft betaald, kunt u alsnog gebruik maken van automatische incasso. Het nog openstaand bedrag wordt dan gedeeld door het aantal nog lopende termijnen die gelden voor de automatische incasso.


Ik ben het niet eens met mijn aanslag en heb een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente moet ik dan toch deze aanslag betalen?

Ja, u moet de aanslag voor de laatste vervaldatum betalen. U kunt in uw bezwaarschrift(brief) wel aangeven dat u uitstel van betaling wil voor het betreffende bedrag waarvoor u bezwaar maakt. Het gaat hier om het bedrag waar u bezwaar tegen aantekent. Het (eventuele) resterende bedrag dient u op tijd te betalen.


Ik heb mijn huis verkocht en woon niet meer in de gemeente Waalwijk. Toch betaal ik nog gemeentelijke belastingen. Hoe kan dit?

Bij een koophuis is het zo dat degene die op 1 januari het juridisch eigendom heeft de OZB en rioolheffing voor dat hele jaar betaalt. Het is gebruikelijk dat dit bij de notaris met de nieuwe eigenaar verrekend wordt. Let wel op: U betaalt de opgelegde aanslag aan de gemeente of er wel of geen verrekening heeft plaatsgevonden via de notaris.


Wat moet ik doen als ik een aanmaning heb, maar deze niet of niet in één keer kan betalen?

U moet de aanmaning (inclusief de aanmaningskosten) binnen 14 dagen na de dagtekening(vermeld op de aanmaning) betalen.
Als u dat niet doet en u geen contact met de gemeente heeft opgenomen, dan gaan wij door met het invorderingsproces. Dit betekent extra kosten die bovenop uw openstaand belastingbedrag komen. De gemeente adviseert u dan ook om in zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met Team Financiën/Invordering telefoonnummer 0416-683904.


Wat moet ik doen als ik een dwangbevel heb ontvangen?

Als u een dwangbevel heeft ontvangen, betekent dit dat u na de herinnering, aanmaning nog steeds niet de aanslag gemeentelijke belastingen heeft voldaan. Een dwangbevel dient u binnen 2 dagen na ontvangst te betalen.


Wat is loonbeslag?

Als u een dwangbevel hebt een ontvangen en deze niet betaalt,  kan de gemeente of onze belastingdeurwaarders van het bureau Flanderijn beslag leggen op uw loon en/of uitkering. Voordat hiertoe wordt overgegaan ontvangt u een vooraankondiging waarin wij aangeven een beslaglegging op uw loon en/of uitkering uit willen voeren. U wordt dan alsnog in de gelegenheid gesteld om te betalen. Betaalt u dan nog niet en hebben wij niets van u gehoord dan gaan wij over tot de beslaglegging. U en uw werkgever krijgen hiervan schriftelijk bericht. Uw werkgever en/of uitkeringsinstantie maakt het vastgestelde bedrag (bedrag boven de beslagvrije voet) over aan de gemeente of onze belastingdeurwaarder. De werkgever is wettelijk verplicht om hieraan mee te werken.

Probeer loonbeslag te voorkomen:|

  • door op tijd te reageren als u de vooraankondiging ontvangt of zoal eerder;
  • vraag op tijd een betalingsregeling aan en komt deze na;
  • vraag hulp als u meer schulden hebt en deze niet kan betalen, de gemeente Waalwijk biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van de preventiecoach van Team Wijz, telefoonnummer 0416-683456.

Wat is een beslagvrije voet bij een loonbeslag?

Bij een loonbeslag wordt rekening gehouden met de beslagvrije voet. Dat is het deel van uw inkomen/uitkering dat u mag houden voor uw vaste lasten en voor levensonderhoud.
De hoogte van de beslagvrije voet is wettelijk vastgelegd. Wat het bedrag is hangt onder andere af van uw gezinssamenstelling. De beslagvrije voet is minimaal 90% van de bijstandsnorm voor uw situatie, inclusief vakantiegeld.
Uw werkgever en/of uitkeringsinstantie maakt het vastgestelde bedrag over aan de gemeente of aan onze belastingdeurwaarder. De werkgever is wettelijk verplicht om hieraan mee te werken.
Als u denkt dat de beslagvrije voet niet goed is berekend kunt u contact opnemen met Team Financiën of de belastingdeurwaarder en vragen of deze aangepast kan worden. U moet dit onderbouwen waarom u denkt dat het niet klopt.

Ik heb financiële problemen wat te doen?

Neem zo snel mogelijk contact op met team financiën/invordering van de gemeente Waalwijk 0416-683904.