Można zostać prawnym rodzicem przez uznanie dziecka. Można tego dokonać już przed jego urodzeniem. Uznania dziecka dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego gminy lub u notariusza.

Uznanie nie jest potrzebne

Nie ma potrzeby dokonania uznania dziecka, w przypadku, gdy dochodzi do automatycznego uznania rodzicielstwa. Takim przypadkiem jest przypadek biologicznej matki. Mężczyzna lub duo-matka zostaje automatycznie uznana za prawnego rodzica w 2 przypadkach:

 • małżeństwa z matką
 • zarejestrowanego partnerstwa z matką

Uwaga! Duo-matka, zgłaszając urodzenie dziecka, musi przedstawić oświadczenie „dawca nieznany”. W przypadku, kiedy tego nie zrobi, to może zostać prawnym rodzicem przez uznanie dziecka.

Władza rodzicielska

Uznanie dziecka nie powoduje, że ktoś staje się od razu prawnym jego przedstawicielem. Najpierw należy złożyć wniosek o przyznanie władzy rodzicielskiej. Po uzyskaniu władzy rodzicielskiej można podejmować decyzje w sprawach opieki i wychowania dziecka. Możliwe jest również zarządzanie majątkiem dziecka.

– Warunki

Uznanie dziecka oznacza obowiązek utrzymywania dziecka. Zachowuje się również prawo do kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Dziecko nabywa prawo do ustawowej części spadku.

Dziecko może uznać mężczyzna, który ukończył 16 lat. Również duo-matka może dokonać uznania dziecka. Przy tym obowiązują następujące zasady:

 • Dziecko nie ma żadnego prawnego ojca
 • Jeżeli dziecko posiada 2 rodziców, to nikt inny nie może dokonać uznania dziecka.
 • Jeżeli osoba objęta jest nadzorem, to decyzję w tej sprawie musi wydać sąd.
 • Jeżeli w wyniku istniejącego pokrewieństwa osoba nie może wziąć ślubu z matką dziecka, to nie może go uznać.
 • Jeżeli osoba jest biologicznym ojcem dziecka, to nie może wycofać się później z uznania dziecka

– Przebieg spraw

 • Najpierw matka musi zgodzić się na uznanie dziecka.
 • Następnie należy udać się do Urzędu Gminy w celu uznania dziecka.
 • Urzędnik stanu cywilnego sprawdza dane osobowe i stan cywilny osoby. Jeżeli osoba ta lub przyszła matka nie są ujęte w gminnym systemie ewidencji osób, w której uznane zostaje dziecko, to najpierw musi dojść do kontroli danych osoby w gminie, w której zarejestrowana jest dana osoba lub matka dziecka.
 • Następnie urzędnik sporządza tzw. „akt uznania nienarodzonego dziecka”.
 • Jeżeli w chwili tej w gminie obecna jest matka, obie osoby podpisują akt. W taki sposób matka wydaje pozwolenie na uznanie dziecka. Jeżeli matka nie jest obecna w chwili sporządzania aktu, to swoje pozwolenie wydaje w postaci podpisanego oświadczenia. Oświadczenie to należy przedstawić w trakcie procedury uznania dziecka.
 • Jeżeli sprawa dotyczy pierwszego dziecka ze związku i dojdzie do wyboru nazwiska osoby uznającej dziecko, to należy dokonać wyboru nazwiska w trakcie procesu uznawania dziecka. W takim przypadku matka musi być obecna przy podpisywaniu aktu.
 • Jak tylko dziecko urodzi się, uznanie nabiera mocy prawnej. Z chwilą tą osoba staje się prawnym ojcem dziecka.

Wypis z aktu uznania

Po uznaniu dziecka osoba otrzymuje wypis z aktu uznania, który należy mieć przy sobie w gminie w trakcie dokonywania zawiadomienia o narodzeniu dziecka.

– Potrzebne dokumenty

Jeżeli matka obecna jest również w gminie, to należy posiadać następujące dokumenty:

 • Ważny dokument tożsamości osoby uznającej
 • Ważny dokument tożsamości matki

Jeżeli matka nie jest obecna w gminie, to należy posiadać następujące dokumenty:

 • Ważny dokument tożsamości osoby uznającej
 • Pozwolenie na piśmie matki, które podpisane jest przez matkę
 • Kopię ważnego dokumentu tożsamości matki

Jeżeli osoba uznająca lub matka mieszkają poza granicami, to należy posiadać również następujące dokumenty:

 • zagraniczne zaświadczenie, że osoba uznająca nie pozostaje w związku małżeńskim.

– Koszty

Stawki obowiązujące w roku 2023

15,70 EUR

– Kontekst

W chwili, w której zostanie sporządzony akt uznania istnieje możliwość otrzymania wypisu z niego. Jest on potrzebny w trakcie dokonywania zawiadomienia o narodzinach.

– Kontakt

0416-683456

info@waalwijk.nl

Godziny otwarcia

– Umówienie wizyty

Byśmy mogli służyć jak najlepiej naszym interesantom istotne jest, by w określonej sprawie umówić się na spotkanie z nami.

W celu umówienia się na spotkanie należy skontaktować się z gminnym Centrum Obsługi Interesantów (0 416 683 456). Centrum to od razu wyznaczy termin spotkania lub przełączy zainteresowanego do pracownika, który może to zrobić.

Proszę zapoznać się z Godziny otwarcia