Stappenplannen

Voor wie relevant?

De informatie op deze pagina is met name relevant voor aanvragers met initiatieven die niet rechtstreeks passen in het omgevingsplan. De stappenplannen geven inzicht in de te ondernemen stappen als u een buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning (Bopa) wilt aanvragen, of een wijziging van het omgevingsplan (OP). De GoFlo, zoals te vinden in het document onderaan de pagina, is het format dat gebruikt kan worden wanneer u een buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning wilt aanvragen. GoFlo staat voor “Goede Onderbouwing van de effecten op de Fysieke LeefOmgeving”.

Totstandkoming

De gemeente Waalwijk heeft de stappenplannen samen met een aantal regiogemeenten en adviesbureau Bro ontwikkeld.

Waarom deze stappenplannen?

Aan initiatieven die niet rechtstreeks passen in het omgevingsplan en waarvoor het omgevingsplan ook geen (toereikende) binnenplanse afwijkmogelijkheden bevat, kan in beginsel op twee manieren worden meegewerkt:

  • Via een buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning (een Bopa) of
  • Via een wijziging van het omgevingsplan (OP).

In een vooroverleg of nadat een aanvraag is ingediend, moet eerst bepaald worden of het (principe)verzoek zich leent voor een Bopa of een wijziging van het omgevingsplan.

In de stappenplannen zetten we de (on)mogelijkheden uiteen.

Het rapport bestaat uit twee onderdelen: Stappenplan Bopa en Stappenplan omgevingsplan. Daarbij besteden we aandacht aan de punten waar de gemeente op moet letten bij het bepalen of een Bopa kan worden verleend, of dat een wijziging van het omgevingsplan nodig is. Voor initiatiefnemers zijn de stappenplannen een handig hulpmiddel om op inhoud en proces de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet te begrijpen.

Format voor de GoFlo

GoFlo staat voor ‘goede onderbouwing van de effecten op de fysieke leefomgeving’ en

volgt daarmee de ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ op, zoals we die nu kennen. Het begrip GoFlo is overigens geen wettelijk begrip, maar een begrip dat we hanteren om de onderbouwing van een Bopa te duiden.

Voor de Bopa moet de aanvrager de gegevens verstrekken die nodig zijn om ‘de gevolgen van die activiteit te beoordelen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en instructie(regels)’. Dit ruim geformuleerde aanvraagvereiste voor de Bopa is geconcretiseerd in een goede onderbouwing voor de fysieke leefomgeving: GoFlo.

Daarin worden alle relevante gevolgen van de aangevraagde activiteit voor de fysieke leefomgeving uiteengezet, er wordt onderbouwd dat de activiteit in overeenstemming is met een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en dat de activiteit ook uitvoerbaar is. De GoFlo is daarmee een handig hulpmiddel voor de initiatiefnemer bij het indienen van zijn aanvraag voor een Bopa.

Om het gebruiksgemak van de stappenplannen en GoFlo te vergroten, is het een interactief document met stroomschema’s. Het stroomschema geeft een totaaloverzicht van de te zetten stappen in zo eenvoudig mogelijke taal.