Planschade is schade, veroorzaakt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

Als in een plan een andere bestemming wordt gegeven aan een gebied - bijvoorbeeld als in een plan wordt bepaald dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland, kan dat leiden tot een waardevermindering van de omliggende huizen. B&W kunnen dan onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming uitkeren voor de schade. Als u vindt dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen, neemt u dan contact op met de gemeente.

Wat moet ik doen?

Een verzoek tot tegemoetkoming in de schade moet schriftelijk worden ingediend binnen 5 jaar nadat de schadeoorzaak onherroepelijk is geworden. U kunt hierbij gebruik maken van een formulier. U ontvangt altijd schriftelijk bericht van de beslissing.

Hoe werkt het?

De plannen

De ruimtelijke plannen waarbij planschade kan ontstaan, zijn in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) vastgelegd. Het kan gaan om de volgende 'schadeoorzaken':

 • een bepaling uit een bestemmingsplan of inpassingsplan;
 • een bepaling uit een beheersverordening;
 • een bepaling uit een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan of inpassingsplan;
 • een omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;
 • het aanhouden van een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning;
 • een bepaling uit een provinciale verordening op grond waarvan een omgevingsvergunning geweigerd kan worden;
 • een bepaling uit een exploitatieplan op grond waarvan een omgevingsvergunning geweigerd kan worden;
 • een koninklijk besluit dat de Wro buiten toepassing laat vanwege de landsverdediging.

De schade

De schade kan bestaan uit:

 • Inkomensderving. Dit is bijvoorbeeld het geval als een onderneming minder inkomsten heeft door het plan.
 • Vermindering van de waarde van een onroerende zaak. Dit is bijvoorbeeld het geval als een huis minder waard wordt.

Tegemoetkoming in de schade

U kunt een tegemoetkoming in de schade krijgen als de schade niet redelijkerwijs voor uw rekening behoort te blijven, of niet op een andere manier is verzekerd.

Niet in alle gevallen kunt u tegemoetkoming krijgen:

 • Bij schade in de vorm van inkomensderving: Het bedrag aan schade dat niet hoger is dan 2% van uw inkomen onmiddellijk voor het ontstaan van de schade blijft voor uw eigen rekening.
 • Bij schade in de vorm van waardevermindering van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een huis): Het bedrag aan schade dat niet hoger is dan 2% van de waarde van de onroerende zaak op het moment dat de schade ontstond, blijft voor uw eigen rekening. Anders ligt dit als de waardevermindering het gevolg is van de bestemming van de tot de onroerende zaak behorende grond of van op de onroerende zaak betrekking hebbende regels van het bestemmingsplan of inpassingsplan.

Wat moet ik meenemen?

Vermeldt in uw verzoek om tegemoetkoming in de schade in ieder geval de volgende gegevens:

 • Door welke schadeoorzaak de schade is ontstaan. Noem bijvoorbeeld het ruimtelijk plan waardoor de schade veroorzaakt is.
 • Een omschrijving van de schade.
 • Motivering en onderbouwing van de hoogte van de door u gevraagde tegemoetkoming.
 • Gegevens over de locatie waar u schade hebt geleden (eventueel met kadastraal nummer), als het gaat om schade aan een onroerende zaak.
 • Uw bank- of girorekeningnummer.

Aanvullende informatie

Een verzoek om tegemoetkoming in de schade als gevolg van een bestemmingsplan is iets anders geregeld dan een gewone schadevergoeding. Bij een gewone schadevergoeding is het burgerlijk (civiel) recht van toepassing. Het gaat dan om schade die niet door gemeentelijke plannen veroorzaakt wordt, zoals schade bij een ongeval. Op tegemoetkoming in de schade uit bestemmingsplannen is bestuursrecht van toepassing.