Kabels en leidingen leggen in openbare grond

Het zonder vergunning plaatsen van kabels en leidingen in de openbare grond is verboden. U dient voor het leggen van kabels en leidingen een vergunning of instemmingsbesluit aan te vragen. Voorts gelden voor vergunningverstrekking specifieke randvoorwaarden die mede afhankelijk zijn van plaatselijke omstandigheden.

Wat moet ik doen?

Aanvragen

De aanvraag kan digitaal gedaan worden via MOOR. De aanvraag dient inclusief alle tekeningen en benodigde formulieren ingediend te worden. De vergunning wordt ook digitaal via MOOR verleend. 

Kleine werkzaamheden

Voor werkzaamheden aan kabels en leidingen korter dan 25 m heeft u alleen een meldingsplicht. Ook deze melding dient u in MOOR te doen. 

Bovengrondse leidingen

Voor de plaatsing van bovengrondse infrastructurele werken is een omgevingsvergunning vereist. In het Omgevingsloket online kunt u een aanvraag indienen.

Hoe werkt het?

Bovengrondse kabels en leidingen

 • Bovengrondse kabels en leidingen brengen vrijwel altijd beperkingen mee voor de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de grond die onder de leidingen ligt.
 • Het is verboden te bouwen onder of direct naast hoogspanningsmasten.
 • De bouwhoogte onder de straalpaden van telefonie en dergelijke is gelimiteerd.

Ondergrondse kabels en leidingen

 • Ondergrondse kabels en leidingen hebben een veiligheidszone. Deze is afhankelijk van de aard van de leiding. In deze zones geldt een beperking van de bebouwingsmogelijkheden.
 • De beheerders van ondergrondse kabels en leidingen, zoals energiebedrijven en de Gasunie, willen dat de kabels en leidingen uitsluitend worden gelegd in openbaar gebied. Huisaansluitingen zijn hierop de enige uitzondering.

Wat kost het?

De richtlijntarieven graafwerkzaamheden kunt u vinden via deze link.

Tarieven 2023 Vergunning graafwerkzaamheden kabels en leidingen

1.12.1Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) van de gemeente Waalwijk voor de aanleg van kabels, c.q. leidingen of ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verbrand met het verkrijgen van instemming, toestemming en vergunning omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, per locatie voor een ononderbroken tracé, 
1.12.1.1tot een lengte van 25 meter€ 0,00
1.12.1.2tot een lengte van 100 meter€ 290,20
1.12.1.3Met een lengte van 100 tot en met 500 meter€ 450,50
1.12.1.4Met een lengte van meer dan 500 meter wordt het onder 1.12.1.3 vermelde tarief verhoogd voor elke 100 meter boven 500 meter of gedeelte daarvan, met een bedrag van€ 33,35
1.12.2Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare gemeentegrond en de aanbieder van het netwerk, wordt het op grond van dit hoofdstuk berekende bedrag verhoogd met:€ 66,80
1.12.2.1Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het op grond van dit hoofdstuk berekende bedrag verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 
1.12.2.2Indien een begroting als bedoeld in 1.12.2.1 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

Wat moet ik meenemen?

- Een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

 • In enkelvoud volledige en duidelijk leesbare tekeningen van het gewenste tracé schaal 1:1000 (inclusief straatnamen en lengtes van de kabels en leidingen);
 • Opgave van eventuele objecten die bij uitvoering van de werkzaamheden worden geplaatst (incl. situering ervan)
 • Beschrijving van maatregelen voor bereikbaarheid en bescherming van de aanwezige kabels en leidingen
 • Omschrijving van eventuele opbrekingen van de verhardingen
 • Het verkeersplan conform CROW-richtlijn 96b
 • Maatregelen ter bescherming van de openbare voorzieningen (bomen etc.).
 • Maatregelen ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen en opstallen in de nabijheid.

- Planning van het gehele werk inclusief de faseringen en de werkvolgordes.
 

Aanvullende informatie

De Telecommunicatiewet is binnen de gemeente Waalwijk opgenomen in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI gemeente Waalwijk 2013). Het collegebesluit voor de vaststelling van de verordening kunt u vinden onder het kopje Downloads. 

In artikel 3 van de AVOI wordt verwezen naar de nadere regels, te vinden bij Downloads.

Verdere informatie over deze AVOI vind u in de toelichting en in het Handboek kabels en leidingen. Beiden vindt u onder Downloads.

Tips

Voor verdere informatie en vragen kunt u contact opnemen met:
de heer A. de Jonge, tel:0416-683456, mobiel: 06-22806781 of mail naar adejonge@waalwijk.nl