Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de geadresseerde en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mailbericht ontvangt of anderszins in handen krijgt, is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding of vermenigvuldiging daarvan.

De gemeente Waalwijk kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door het onjuist, onvolledig of niet-tijdig versturen en ontvangen van dit bericht. De gemeente Waalwijk betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het voorkomen van virussen in de (eventuele) bijlage(n) bij dit bericht. Desondanks dient u zelf de bijlage(n) te controleren op de aanwezigheid van virussen en kan de gemeente Waalwijk niet aansprakelijk worden gehouden indien bijlage(n) schade, waaronder schade aan computer(systeem), veroorzaken.

Elektronische berichten geadresseerd aan de gemeente Waalwijk zullen uitsluitend als officiële aanvraag / melding / klacht / bezwaar in behandeling worden genomen indien deze worden gestuurd naar het adres info@waalwijk.nl. Verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur kunnen niet via de elektronische weg ingediend worden (art. 2:15 Awb).

Een dergelijk e-mailbericht moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De voorwaarden zijn vermeld op de website. Indien het e-mailbericht aan de voorwaarden voldoet zal de afzender zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging krijgen. Indien het e-mailbericht niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt de (kennelijke) afzender daarvan uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van het op de hoogte gesteld en wordt de gelegenheid geboden binnen een redelijke termijn het bericht te corrigeren, aan te vullen of toe te lichten, tenzij dit van de gemeente of het bestuursorgaan redelijkerwijs niet kan worden gevergd.