Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden.

Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan het aanbieden van goederen, waartoe ook geschreven of gedrukte stukken worden gerekend, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen, indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

Het verbod geldt niet voor een inzameling die wordt gehouden:
a. in besloten kring, of;
b. door een instelling met een CBF-keurmerk, of
c. door een andere, door het college aangewezen instelling.

Voldoet u hieraan dan hebt u geen vergunning nodig en is een melding voldoende. 
In alle andere gevallen moet u een aanvraag indienen.

Wat moet ik doen?

Vraag de vergunning aan bij de gemeente. Zorg ervoor dat u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

In uw aanvraag moet u aantonen dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • De naam van de organisatie die de collecte organiseert.
  • Een omschrijving van de collecte.
  • De periode waarin u de collecte wilt houden.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bekijkt of de gevraagde periode past in het collecterooster. Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het CBF.

Hoe werkt het?

https://www.cbf.nl/collecterooster(externe link)

De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houdt zij bij wanneer er collectes zijn. De gemeente kijkt of uw collecte past in het rooster.

Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster(externe link) inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente bekijken. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

Wat kost het?

Tarief 2023:

Voor het inzamelen van geld of goed (o.a. collecte) € 107,70

Kijk vooraf bij de gemeente het collecteplan in en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen. Hiermee vermindert u de kans op afwijzing.