Soms hebt u een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in leven bent. Bijvoorbeeld als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. Gaat het om een buitenlandse instantie die hierom vraagt, dan kunt u dit aantonen met een attestatie de vita. Vraag persoonlijk de attestatie de vita aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

Wat moet ik doen?

Verklaring van in leven zijn/attestatie de vita aanvragen

Een verklaring van in leven zijn kunt u persoonlijk bij de gemeente waar u staat ingeschreven aanvragen. U krijgt het document dan direct mee.

Uitsluitend voor pensioendoeleinden kunt u de attestatie de vita gratis krijgen. U moet dan wel een bewijs meenemen.

Hoe werkt het?

Een attestatie de vita is een internationaal bewijs. U kunt hiermee in het buitenland aantonen dat u in leven bent. Dit is bijvoorbeeld van belang als u recht hebt op een pensioen dat uitgekeerd wordt door een buitenlandse instantie. Een attestatie de vita wordt afgegeven in de Nederlandse taal en de Franse taal. In het bewijs staan uw naam, uw adres en een verklaring dat u op het moment van afgifte in leven bent. Het bewijs is 6 maanden geldig.

Sommige buitenlandse instanties eisen dat hun eigen buitenlandse formulieren door de gemeente worden ingevuld. Dat is tegen de internationale afspraken in. De gemeente Waalwijk zal in dat geval altijd het internationale formulier aan u meegeven en zal het formulier van de buitenlandse instantie alleen invullen met gegevens die overeenkomen met de gegevens op het internationale formulier.

Wat kost het?

Verklaring van in leven zijn

2023: € 15,70  per 01-01-2024 € 16,60

Heeft u het nodig voor uw pensioen, dan wordt het kosteloos verstrekt. U moet dan wel de originele brief kunnen tonen van het pensioenfonds dat er om vraagt.

Attestatie de vita

2023: € 15,70 per 01-01-2024 € 16,60

Heeft u het nodig voor uw pensioen, dan wordt het kosteloos verstrekt. U moet dan wel de originele brief kunnen tonen van het pensioenfonds dat er om vraagt.

Wat moet ik meenemen?

Persoonlijke aanvraag
  • geldig identiteitsbewijs
  • Indien van toepassing de originele brief van het pensioenfonds waarin staat dat hierom gevraagd wordt.

Tips

Een attestatie de vita is in het Nederlands en in het Frans. Hierin staan uw naam, uw adres en een verklaring dat u op dat moment leeft. Het bewijs is 6 maanden geldig.