Wilt u een horecabedrijf of slijterijbedrijf exploiteren, schenken in het openbaar of een wijziging leidinggevende doorgeven, dan hebt u een alcoholvergunning, wijziging aanhangsel leidinggevende of ontheffing nodig. 

Nieuw Register Sociale Hygiëne: bevestig uw inschrijving


Stond u voor 1 juli 2023 ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne? Dan moet u voor 1 juli 2028 uw registratie herbevestigen om in het nieuwe register te komen. Vanaf 1 juli 2023 neemt de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) het register over van Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). Lees meer over het nieuwe Register Sociale Hygiëne of bekijk de veelgestelde vragen.

Alcoholvergunning, Model A (Regulier) aanvragen: zie hiervoor het aanvraagformulier in pdf bestand onderaan de pagina onder downloads. Stuur deze ingevuld naar info@waalwijk.nl. 

Alcoholvergunning, Model B (Para-commercieel) aanvragen: zie hiervoor het aanvraagformulier in pdf bestand onderaan de pagina onder downloads. Stuur deze ingevuld naar info@waalwijk.nl. 
 

Exploitatievergunning aanvragen

Ontheffing alcoholwet aanvragen

Melding wijziging leidinggevende

Als horecabedrijf of (sport)vereniging mag je 8 keer per jaar een festiviteit organiseren waarbij je je niet hoeft te houden aan de geluidsnormen. Hiervoor moet je wel een kennisgeving indienen door middel van onderstaand formulier. Dit doe je minimaal 2 weken van te voren.

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Wat moet ik doen?

U vraagt de exploitatievergunning, de alcoholvergunning of een wijziging leidinggevende  aan bij de gemeente waar uw horeca- of slijterijbedrijf is gevestigd.

U vraagt de ontheffing op grond van artikel 35 alcoholwet aan bij de gemeente wanneer u zwak-alcoholische drank zonder vergunning schenkt, bijvoorbeeld bij een evenement.

Het aanvraagformulier kunt u online invullen of downloaden (zie onderaan de pagina).

In de volgende gevallen moet u een (nieuwe) vergunning/ontheffing aanvragen:

 • U wilt een (horeca)zaak starten.
 • U wilt een (horeca)zaak overnemen.
 • U wilt alcoholhoudende drank schenken als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.
 • De in de bestaande vergunning genoemde 'leidinggevende' wijzigt.
 • Als de lokaliteiten (gebruik en afmetingen ruimte) wijzigen.
 • Als u ter plaatse zwak-alcoholische drank schenkt zonder vergunning bij een evenement.

Hoe werkt het?

Met een alcoholvergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder, met uitzondering van 14-15 jarige stagiaires die in het kader van hun beroepsopleiding alcoholische dranken mogen verstrekken.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Reguliere horeca (café, lunchroom, restaurant e.d.)

U kunt hiervoor aanvraagformulier Alcoholvergunning, Model A, en bijlage A behorende bij Model A gebruiken.

Verenigingen en stichtingen (Para-commercieel)

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.
 • Een lijst met barvrijwiligers dient te worden overlegd of te staan in het bestuursreglement. 

• De leidinggevende mag vervangen worden door een barmedewerker die schenkinstructies gevolgd heeft.

U kunt hiervoor aanvraagformulier Alcoholvergunning, Model B gebruiken.

Voor verdere details kunt u contact opnemen met het team Vergunningverlening via ons algemene nummer 0416-683 456 of info@waalwijk.nl ovv ‘vergunningen’.

Op 24 november 2021 heeft de gemeente Waalwijk Bibob beleid vastgesteld waarin wordt aangegeven hoe het gemeentebestuur de Wet Bibob in de toekomst zal toepassen. In dit beleid is aangegeven in welke categorieën van gevallen voortaan standaard een bibobtoets wordt uitgevoerd. Vraagt u een  alcoholvergunning aan dan wordt er altijd een Bibob-toets uitgevoerd. Ook wanneer u een exploitatievergunning voor horeca, prostitutie, coffeeshop, growshop of smartshop aanvraagt, dan zal er standaard een Bibob-toets worden uitgevoerd. 

Uitzondering hierop zijn aanvragen van verenigingen en stichtingen en wijzigingen van leidinggevenden op de alcoholvergunning, niet zijnde de exploitant.

Wat kost het?

Tarief 2024:

Vergunning art. 3,4 Alcoholwet: € 367,65
Wijziging vergunning: € 113,10

Tarief 2023:

Vergunning art. 3,4 Alcoholwet: € 350,10
Wijziging vergunning: € 107,70

Wat hoort bij de aanvraag?

 • Een geldig identiteitsbewijs van alle personen die op de vergunning worden genoemd.
 • Een Verklaring Sociale Hygiëne voor alle leidinggevenden. . (U moet hier wel over beschikken maar u hoeft het niet te overleggen. De gemeente checkt dit zelf).
 • Een gewaarmerkt bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).
 • Zo nodig: de arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn. De gemeente haalt de benodigde gegevens van de Kamer van Koophandel uit het Handelsregister online.

Verder dient bij reguliere horeca (geen verenigingen of stichtingen) de vragenlijst Bibob worden ingeleverd.

Aanvullende informatie

De gemeente beslist in principe binnen 8 weken op een aanvraag voor een alcoholvergunning voor een horeca- of slijterijbedrijf. Op de aanvraag voor een vergunning door een vereniging of stichting beslist de gemeente binnen 14 weken.

Formulieren

Model A: is voor rechtspersonen en natuurlijke personen, met uitzondering van rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een naamloze of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijlage model A: horende bij een aanvraag model A.

Model B: is voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten van culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een naamloze of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.