© Alle rechten voorbehouden - Gemeente Waalwijk.
Redactie: Gemeente Waalwijk
Fotografie: Communicatie gemeente Waalwijk

Deze website is met zeer grote zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er verschillen ontstaan tussen de officieel vastgestelde tekst en de tekst op de pagina's van deze website. In die gevallen geldt de officieel vastgestelde en gewaarmerkte schriftelijke tekst. Aan alle op deze site getoonde informatie of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Iedereen die de informatie van deze website gebruikt of informatie op de website plaatst, gaat automatisch akkoord met deze disclaimer gestelde bepalingen. Misbruik wordt aanhangig gemaakt bij de bevoegd zijnde rechtbank. Alle informatie op deze website, in welke vorm dan ook (denk onder meer aan teksten, illustraties en andere bestanden die kunnen worden gedownload) is en blijft eigendom van de gemeente Waalwijk, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. De informatie mag door de gebruiker worden opgeslagen voor eigen gebruik. Verder mag niets van de op deze website getoonde of van deze website te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Waalwijk (Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk). De informatie die door de gemeente Waalwijk op deze website wordt aangeboden, mag uiteraard wel worden gebruikt als bron voor vrije nieuwsgaring. De gemeente Waalwijk heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren op te speuren van alle op deze website gebruikte secundaire informatiematerialen, zoals teksten en afbeeldingen. Desondanks kan het voorkomen dat er eigenaars zijn van dergelijke materialen, die hun materiaal aantreffen op deze website. De gemeente Waalwijk verzoekt deze personen contact op te nemen met de gemeente. Dan kan het materiaal onmiddellijk van de website worden verwijderd, of kan er een regeling worden getroffen voor het blijvende gebruik van het materiaal.
Bezoekers kunnen een bijdrage leveren aan de inhoud van de website (zoals bijvoorbeeld bij discussies) van de gemeente Waalwijk. Vooropgesteld dient te worden gemeld dat de gemeente op geen enkele wijze verantwoordelijkheid kan en wil nemen voor door derden op de website geplaatste informatie. Iedereen die informatie in welke vorm dan ook op de website van de gemeente Waalwijk plaatst, wordt geacht verklaard te hebben:
- dat op deze informatie geen copyright rust en dat deze niets bevat dat strijdig is met wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging, smaad of laster;
- tegenover de gemeente Waalwijk aansprakelijk te zijn voor alle gevolgen die vervolging of een actie tot schadevergoeding wegens belediging, smaad of laster mogen hebben; 
- dat hij de gemeente Waalwijk vrijwaart van alle vorderingen die derden tegen de gemeente mochten instellen op grond van de inhoud of de vorm en structuur van de informatie.