Vergaderingen en bijeenkomsten

In verband met de coronacrisis wijkt de raad van zijn gebruikelijke vergaderschema (zie hieronder). 
Tot 1 juni vergadert de raad zoveel mogelijk digitaal. De digitale raadsvergaderingen zijn op 9 april en 14 mei. De agenda van deze vergaderingen staat een week van te voren op waalwijk.notubiz.nl . Om technische redenen is het niet mogelijk de digitale raadsvergadering via een livestream te volgen. De audio wordt achteraf online gezet. Ook het verslag wordt achteraf online gezet.

DIRECT NAAR VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN. 

Het gebruikelijke vergaderschema ziet er als volgt uit:

De raad vergadert in een vierweekse cyclus op donderdagavond. Deze cyclus is vastgelegd in een vergaderschema. 

Wekelijks Waalwijks podium*
week 1: Input
week 2: Forum met aansluitend Besluit (A)
week 3: Ontmoeting
en op dinsdag agendacommissie
week 4: Debat & Besluit (B)

* Bij geen Waalwijks podium begint de aansluitende bijeenkomst om 19.30 uur.


Waalwijks podium - wekelijks vanaf 19.30 uur
Inwoners kunnen een brief, petitie of burgerinitiatief* kort toelichten en overhandigen aan de raad via de (vice)voorziiter. Na de toelichting van de inwoner kunnen de raadsleden kort informatieve vragen stellen. Echter, geen discussie en het college heeft geen rol. Het stuk wordt op de lijst van ingekomen stukken van Besluit (A) gezet.

Input - week 1 vanaf 19.30 uur
De Input, voorgezeten door een raadslid, bestaat uit twee gedeelten:
1. Informatieronde: het college informeert de raad over onderwerpen.
2. Vragenronde: raadsleden en fractievolgers kunnen vragen aan het college stellen over raadsvoorstellen die op Besluit (A) van week 2 staan.

Forum met aansluitend Besluit (A) - week 2 vanaf 19.30 uur
Het Forum, voorgezeten door een of meer raadsleden, bestaat uit twee gedeelten:
1. Discussieronde:
De raad bespreekt met inwoners en organisaties voorstellen die op de agenda van aansluitend Besluit (A) staan. Zowel raadsleden als inwoners kunnen deze voorstellen agenderen. Dit is inclusief burgerinitiatieven. Ook bespreekt de raad ingekomen brieven en petities met inwoners; alleen raadsleden kunnen deze agenderen voor het Forum. Inwoners kunnen zich aanmelden om mee te praten. College kan na afronding van elk onderwerp kort reageren.
2. Vragenhalfuurtje:
Raadsleden en fractievolgers kunnen vragen aan het college stellen n.a.v. uitsluitend onderwerpen die in de discussieronde besproken zijn.

Aansluitend stelt de raad in deze eerste raadsvergadering vast welke voorstellen hamerstukken en bespreekstukken worden. Hamerstukken (A-stukken) neemt de raad zonder discussie aan. Bespreekstukken (B-stukken) komen op de agenda van de tweede raadsvergadering (B) in week 4. Deze vergadering duurt kort.

Ontmoeting - week 3 vanaf 19.30 uur
Dit is een avond van de raad en kan op diverse wijzen worden ingevuld: interactieve avond met inwoners, werkbezoek, cursus enz. Bij een interactieve avond nodigt de raad inwoners en organisaties uit om mee te luisteren en hun mening te geven over onderwerpen die op de raadsagenda staan. 

Debat & Besluit (B) - week 4 vanaf 19.30 uur
De raad debatteert en neemt een besluit over de B-stukken en burgerinitiatieven.

Meer informatie of aanmelden?
Neem contact op met de griffie: griffie@waalwijk.nl of 0416-683 445.

* Burgerinitiatief
Wilt u een onderwerp op de agenda van de raad plaatsen, dan kunt u hiervoor een burgerinitiatief indienen. De regelgeving rond burgerinitiatieven is terug te vinden in hoofdstuk 4 van het Reglement van Orde Werkzaamheden raad (zie pdf onderaan deze pagina). U kunt ook contact opnemen met de griffie over de spelregels.