Vergaderingen en bijeenkomsten

De raad vergadert zowel digitaal als fysiek in de raadzaal. Vanwege de coronacrisis is de raadzaal voorlopig niet voor het publiek toegankelijk. De vergaderingen worden uitgezonden via een livestream op waalwijk.notubiz.nl/live

De planning van de vergaderingen, de agenda's en de vergaderstukken vindt u op waalwijk.notubiz.nl

De raad vergadert in een vierweekse cyclus op donderdagavond. Deze cyclus is vastgelegd in een vergaderschema:
 

Wekelijks Waalwijks podium
week 1: e-Input
week 2: e-Forum* met aansluitend e-Besluit (A)
week 3: Ontmoeting
en op dinsdag agendacommissie
week 4: Debat & Besluit (B)

Waalwijks podium - wekelijks vanaf 19.30 uur
Wilt u een brief, petitie of burgerinitiatief** toelichten en overhandigen aan de raad? Dan kunt u zich aanmelden bij griffie@waalwijk.nl of bel (0416) 683445. Dan overleggen we hoe u dit kunt doen in deze tijd van corona. Het stuk wordt op de lijst van ingekomen stukken van Besluit (A) gezet.

e-Input - week 1 vanaf 19.30 uur
De e-Input, is een online bijeenkomst. De e-Input wordt voorgezeten door een raadslid en bestaat uit twee gedeelten:
1. Vragenronde: raadsleden en fractievolgers kunnen vragen aan het college stellen over raadsvoorstellen die op Besluit (A) van week 2 staan.
2. Informatieronde: het college informeert de raad over onderwerpen.

e-Forum* met aansluitend e-Besluit (A) - week 2 vanaf 19.30 uur
Het e-Forum is een online bijeenkomst die voorgezeten wordt door een of meer raadsleden. Inwoners en organisaties krijgen gelegenheid tot inspreken op raadsvoorstellen én ingekomen brieven. 

Het e-Forum bestaat uit twee gedeelten:

1e gedeelte: inspraakronde
Inwoners en organisaties kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Neem contact op met griffie@waalwijk.nl voor meer informatie en aanmelden om in te spreken (kan tot uiterlijk de dag voor het e-Forum, onder vermelding van het onderwerp).

2e gedeelte: vragenhalfuurtje
Raadsleden en fractievolgers kunnen vragen aan het college stellen n.a.v. uitsluitend onderwerpen die bij de inspraakkronde zijn besproken.

Aansluitend vindt e-Besluit (A) plaats, dit is een online raadsvergadering. De raad stelt vast welke voorstellen hamerstukken en bespreekstukken worden. Hamerstukken (A-stukken) neemt de raad zonder discussie aan. Bespreekstukken (B-stukken) komen op de agenda van de tweede raadsvergadering (B) in week 4. Deze vergadering duurt kort.

Ontmoeting - week 3 vanaf 19.30 uur
Dit is een avond van de raad en kan op diverse wijzen worden ingevuld: interactieve avond met inwoners, werkbezoek, cursus enz. Bij een interactieve avond nodigt de raad inwoners en organisaties uit om mee te luisteren en hun mening te geven over onderwerpen die op de raadsagenda staan. 

Debat & Besluit (B) - week 4 vanaf 19.30 uur
De raad debatteert en neemt een besluit over de B-stukken en burgerinitiatieven. De raadsleden zijn bij deze vergadering fysiek aanwezig in de raadzaal. Deze vergadering is wel openbaar, maar vanwege de coronacrisis is de raadzaal niet toegankelijk voor publiek en pers. De vergadering is te volgen via waalwijk.notubiz.nl/live.

 
Meer informatie of aanmelden?
Neem contact op met de griffie: griffie@waalwijk.nl of 0416-683 445.

** Burgerinitiatief
Wilt u een onderwerp op de agenda van de raad plaatsen, dan kunt u hiervoor een burgerinitiatief indienen. De regelgeving rond burgerinitiatieven is terug te vinden in hoofdstuk 4 van het Reglement van Orde Werkzaamheden raad (zie pdf onderaan deze pagina). U kunt ook contact opnemen met de griffie over de spelregels
.