Speech burgemeester Kleijngeld installatie raad 29 maart 2018

Dames en heren,

Ik feliciteer u allen van harte met uw lidmaatschap van de gemeenteraad van Waalwijk. U hebt er allen het laatste half jaar hard aan getrokken. Campagnetijd is een intensieve tijd en tegelijkertijd ook heel spannend. Gaan we winnen, verliezen of behouden we onze zetels? Blijven we de grootste of komen we wel terug in de raad? En welke invloed heeft de landelijke politiek op de uitslag? Ook al heb je vier jaar lang nog zo je best gedaan, je hebt daarop geen invloed, hoe vervelend dit ook is. Dat is nu eenmaal de situatie, die zich eens in de vier jaar in de lokale politiek voordoet.

Verkiezingen betekenen ook veranderingen. Er zijn 12 nieuwe gezichten in de raadzaal, die hun rol als volksvertegenwoordiger gaan oppakken.

Ondanks alle inspanningen in de campagnetijd blijft het opkomstpercentage van 47.1 te laag. Ook al is het hoger dan bij de vorige verkiezingen, we moeten morgen verder gaan met te laten zien dat we de inwoners serieus nemen. Daar ligt een uitdaging en verantwoordelijkheid voor ons allemaal, u als raadsleden, het college en de ambtelijke organisatie.

Steeds meer taken komen op het bordje van de gemeente te liggen. De afstand tussen het gemeentebestuur en de inwoners wordt steeds kleiner en directer. De inwoners worden steeds mondiger, weten elkaar én de overheid via sociale media steeds vaker en intensiever te vinden. Dat vraagt om een andere rol van de overheid en ook van de raad.

Het brengt me bij de term overheidsparticipatie. Voor alle duidelijkheid; dat is een flinke stap verder dan burgerparticipatie waarover we tot voor kort vaak spraken. Bij burgerparticipatie maakt de overheid het plan en vraagt aan de inwoners wat ze ervan vinden. Overheidsparticipatie draait deze verhouding om. Inwoners maken een plan en vragen de overheid wat die ervan vindt. In de strategische visie hebben we afgesproken dat we deze omwenteling serieus willen nemen. Dat betekent ook voor de raad een andere houding en de noodzaak om een stapje terug te zetten. Daarbij is het wel van belang dat de overheid in de richting van welwillende inwoners gezag uitstraalt in plaats van macht. U als raad speelt een belangrijke rol om het vertrouwen in een betrouwbare overheid en bestuur vast te houden en op sommige terreinen terug te winnen. Hier ligt ook een uitdaging voor de nieuw te vormen coalitie.

Een ander belangrijk onderwerp dat ik aansnijd is integriteit. Te vaak en in te veel gemeenten komen integriteitskwesties voor. Het is een thema dat de griffie en ikzelf graag op korte termijn met u willen bespreken. De rode draad wanneer het over integriteit gaat is simpel: ‘Laten we het er samen over hebben.’ Het gaat volgens mij niet zozeer om de formele regels als wel om de vragen: Waar loop je tegenaan? Wat heb ik tijdens een verjaardagsfeestje losgelaten wat beter niet gezegd had kunnen worden? Hoe ga ik om met het lidmaatschap van mijn vereniging in verhouding tot mijn raadswerk? Welke beloftes doe ik in verhouding tot wat ik kan waarmaken? Welke fouten heb ik gemaakt en hoe voorkom ik dat een volgende keer? Mijn pleidooi is om dit geregeld en openlijk met elkaar te bespreken. En geregeld betekent mijns inziens minstens één keer per kalenderjaar.

Vanavond sta ik hier niet te veel bij stil. Het is voor u allen een bijzondere avond. Een feestelijk moment. Zo dadelijk ga ik u vragen de eed óf de verklaring en belofte af te leggen. Hierna breekt voor u een uitdagende en boeiende periode aan. Volksvertegen-woordiger is een bijzondere en mooie functie.

Ik wens u allen, in het bijzonder de 12 nieuwkomers, de komende vier jaar heel veel wijsheid toe.