Rekenkamercommissie

De raad heeft ter ondersteuning van zijn controlerende taak een rekenkamercommissie ingesteld. Deze commissie doet onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde beleid, bestuur en de uitvoering daarvan.

De commissie bestaat uit de volgende drie externe leden:
- mevrouw Judith Hendrickx (voorzitter)
- mevrouw Marloes van Rijswijk - van Mook (lid)
- de heer Mark Barrois (lid)
Het secretariaat wordt gevoerd door de griffie.

In maart 2021 heeft de rekenkamercommissie het onderzoek naar de governance van Parkmanagement afgerond. Zij beraadt zich nu over een nieuw onderzoeksonderwerp. 

De rapporten van de afgeronde onderzoeken vindt u in het archief.