Insteekhaven

Waarom een nieuwe haven

De huidige haven van Waalwijk biedt ondanks renovatie van de sluis in 2015, geen toekomstbestendige oplossing. Het transport over het water groeit en de binnenvaartschepen worden steeds groter. De regio Midden-Brabant heeft nog geen haven waar grotere containerschepen (klasse V) kunnen overslaan. Met de komst van een nieuwe Waalwijkse insteekhaven verandert dat. De haven van Waalwijk is bedoeld als centrale schakel in Midden-Brabant voor de handeling en doorstroom van goederen vanuit Rotterdam, Antwerpen en het Europese achterland. Hiermee wordt de positie van Waalwijk en Midden-Brabant als tweede logistieke hotspot van Nederland versterkt. Daarnaast is de start van een logistiek bedrijventerrein Haven 8, direct ten zuiden van de insteekhaven, een belangrijke ontwikkeling die de behoefte aan een efficiënte, op de toekomst voorbereide, containerhaven verder zal voeden. Dit is positief voor de economische ontwikkeling van de regio én dus voor Waalwijk.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Oostelijke insteekhaven’, Waalwijk

Het college van Waalwijk maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan  ‘Oostelijke insteekhaven’ van donderdag  7 juni 2018 tot en met woensdag 18 juli 2018 ter inzage ligt.

Met dit plan wordt de ontwikkeling van een nieuwe insteekhaven, containerterminal en een bedrijfsperceel van 9 ha. voor watergerelateerde (logistieke) bedrijvigheid mogelijk gemaakt ten noorden van de bestaande industriehaven op bedrijventerrein Haven.

Herbegrenzing Verordening ruimte 2014

In het ontwerpbestemmingsplan wordt tevens uitgegaan van een herbegrenzing van de aanduidingen ‘zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling’, ‘Rivierbed’ en ‘Natuur Netwerk Brabant’ zoals opgenomen in de provinciale Verordening Ruimte 2014. In dit kader is er het voornemen een verzoek in te dienen bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant tot herbegrenzing. Op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan zijn de locaties waarop het verzoek betrekking heeft als volgt aangeduid:

  • overige zone - in Verordening ruimte te verwijderen Rivierbed
  • overige zone - in Verordening ruimte toe te voegen Rivierbed
  • overige zone - in Verordening ruimte te verwijderen Natuur Netwerk Brabant
  • overige zone - in Verordening ruimte toe te voegen zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling.

MER

Ten behoeve van dit bestemmingsplan is een milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd. Het milieueffectrapport (MER) is als bijlage opgenomen bij het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 7.10 van de Wet Milieubeheer. Het is dus niet mogelijk afzonderlijke zienswijzen tegen het MER in te dienen. De commissie MER wordt gedurende de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan geconsulteerd.

Stukken inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oostelijke insteekhaven’ kan gedurende de termijn van terinzagelegging  door een ieder tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 (bezoekersingang Winterdijk). Tevens kan het ontwerp worden bekeken via de onderstaande links. De digitale verbeelding van het plan kan worden bekeken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, met IDN: NL.IMRO.0867.bpwwoostinstkhaven-on01.

Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren/pdf versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze over dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk door de zienswijze binnen genoemde periode te zenden naar de raad van de gemeente Waalwijk, postbus 10150 5140 GB Waalwijk.

Ook het indienen van zienswijzen per e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus:info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via www.waalwijk.nl/Pub/Home/Gemeente/Contact-met-de-gemeente/Voorwaarden-waar-een-e-mailbericht-aan-de-gemeente-aan-moet-voldoen.html.

Voor vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer mr. M. de Vries via mdevries@waalwijk.nl of telefonisch via 0416- 683870.

Miljoenenproject

De ontwikkeling van de haven heeft veel steun in de logistieke regio Waalwijk-Tilburg, zowel van verschillende overheden als het bedrijfsleven. De nieuwe haven kost  30 miljoen euro en diverse partijen betalen hieraan mee. Behalve de gemeente, provincie en het rijk dragen de betrokken ondernemers uit Waalwijk en Heusden bij via een speciaal bedrijvenfonds. Het ministerie van Infrastructuur stelt, ter versterking van de binnenvaart, 5 miljoen euro beschikbaar en nog eens 7 miljoen euro komt van de provincie.

Reguliere aanbesteding medio 2018

Vanaf  januari 2017 heeft de gemeente besloten om de aanbesteding van de insteekhaven zelf ter hand te nemen. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang  voor een minder complexe aanbesteding. De gronden behorende bij de insteekhaven worden apart verkocht, het ontwerp en het definitief ontwerp worden door de gemeente opgesteld en aanbesteed en de MER en bestemmingsplan wordt in gang gezet. Tevens blijft de gemeente in overleg met de jachthaven over de verplaatsing.

De uitkomsten van deze werkzaamheden zijn op 26 oktober 2017 ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad. De Raad heeft besloten om de werkzaamheden van een nieuwe aanbesteding van de insteekhaven te continueren. Het streven is om medio 2018 te starten met de aanbesteding. In het najaar 2018 zijn de uitkomsten van de aanbestedingsprocedure dan bekend.

Verplaatsing Jachthaven Waalwijk

De huidige Jachthaven Waalwijk ligt midden in de locatie voor de nieuwe insteekhaven en moet dus verhuizen. Waar de jachthaven komt, is nog niet definitief bekend. Hierover vinden gesprekken plaats met de werkgroep Jachthaven, Rijkswaterstaat, het waterschap en de provincie.
 

Extra Documenten:

.