Insteekhaven

Waarom een nieuwe haven?

Het transport over het water groeit en de binnenvaartschepen worden steeds groter. Schaalvergroting en kostenreductie zijn de belangrijkste drijvers. De regio Midden-Brabant heeft nog geen haven waar grotere containerschepen (klasse V) kunnen overslaan. Met de komst van een nieuwe Waalwijkse insteekhaven verandert dat. De haven van Waalwijk is bedoeld als centrale schakel in Midden-Brabant voor de handeling en doorstroom van goederen vanuit Rotterdam, Antwerpen en het Europese achterland. Hiermee wordt de positie van Waalwijk en Midden-Brabant als tweede logistieke hotspot van Nederland versterkt. Daarnaast is de start van een logistiek bedrijventerrein Haven 8, direct ten zuiden van de insteekhaven, een belangrijke ontwikkeling die de behoefte aan een efficiënte, op de toekomst voorbereide, containerhaven verder zal voeden. Dit is positief voor de economische ontwikkeling van de regio én dus voor Waalwijk.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Oostelijke insteekhaven’ Waalwijk

De raad van Waalwijk heeft op 31 januari 2019 het bestemmingsplan ‘Oostelijke insteekhaven’ gewijzigd vastgesteld overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Daarbij heeft de raad besloten op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten van exploitatie anderszins is verzekerd.

Met dit plan wordt de ontwikkeling van een nieuwe insteekhaven, containerterminal en een bedrijfsperceel van 9 ha. voor watergerelateerde (logistieke) bedrijvigheid mogelijk gemaakt ten noorden van de bestaande industriehaven op bedrijventerrein Haven.

Omdat het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld, dient de bekendmaking ervan zes na de vaststelling plaats te vinden, zo bepaalt artikel 3.8, lid 4, Wro. De provincie heeft echter laten weten er geen bezwaar tegen te hebben dat publicatie nu reeds plaatsvindt.

Inzage
Het bestemmingsplan ligt tezamen met bijlagen en bijbehorend raadsbesluit met ingang van 21 februari a.s. gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk (Taxandriaweg 6). U kunt het bestemmingsplan ook bekijken via de onderstaande links . De digitale verbeelding van het plan kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN: NL.IMRO.0867.bpwwoostinstkhaven-va01.
 
Procedure
Met ingang van de dag na die dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden aangetekend door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, of die niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (met name ook tegen welk onderdeel van het besluit het beroep zich richt).
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien sprake is van een spoedeisende zaak, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van genoemde afdeling.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit tot vaststelling van genoemd bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie
Voor meer informatie over dit plan kunt u contact opnemen met de heer mr. M. de Vries van het team Ruimte, Economie & Werk via mdevries@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 - 683 870

Miljoenenproject

De ontwikkeling van de haven heeft veel steun in de logistieke regio Waalwijk-Tilburg, zowel van verschillende overheden als het bedrijfsleven. De nieuwe haven kost €30 miljoen euro en diverse partijen betalen hieraan mee. Behalve de gemeente, provincie en het rijk dragen de betrokken ondernemers uit Waalwijk en Heusden bij via een speciaal bedrijvenfonds. Het ministerie van Infrastructuur stelt, ter versterking van de binnenvaart, € 5 miljoen euro beschikbaar en nog eens € 7 miljoen euro komt van de provincie.

Reguliere aanbesteding medio 2018

Na de eerdere integrale (DBFMO) aanbesteding, die geen bieding heeft opgeleverd, heeft de gemeente  in januari 2017  de aanbesteding van de insteekhaven zelf ter hand genomen. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden in een afrondende fase. De gronden behorende bij de insteekhaven worden apart verkocht, het ontwerp en het definitief ontwerp worden door de gemeente opgesteld en aanbesteed en de MER en bestemmingsplan is in gang gezet. Tevens blijft de gemeente in overleg met de jachthaven over  een goede oplossing,  nu de watersporters hun huidige plek moeten opgeven voor de nieuwe insteekhaven.

Eind 2018 is de aanbesteding gestart. Medio 3e kwartaal 2019 zijn de uitkomsten van de aanbestedingsprocedure bekend en zal de raad een gunningsbesluit worden voorgelegd.

Verplaatsing Jachthaven Waalwijk

De huidige Jachthaven Waalwijk ligt midden in de locatie voor de nieuwe insteekhaven en moet dus verhuizen. Waar de jachthaven komt, is nog niet bekend. Hierover vinden gesprekken plaats met de werkgroep Jachthaven, Rijkswaterstaat, het waterschap en de provincie.

Extra Documenten:

.