Insteekhaven

Waarom een nieuwe haven?

Het transport over het water groeit en de binnenvaartschepen worden steeds groter. Schaalvergroting en kostenreductie zijn de belangrijkste drijvers. De regio Midden-Brabant heeft nog geen haven waar grotere containerschepen (klasse V) kunnen overslaan. Met de komst van een nieuwe Waalwijkse insteekhaven verandert dat. De haven van Waalwijk is bedoeld als centrale schakel in Midden-Brabant voor de handeling en doorstroom van goederen vanuit Rotterdam, Antwerpen en het Europese achterland. Hiermee wordt de positie van Waalwijk en Midden-Brabant als tweede logistieke hotspot van Nederland versterkt. Daarnaast is de start van een logistiek bedrijventerrein Haven 8, direct ten zuiden van de insteekhaven, een belangrijke ontwikkeling die de behoefte aan een efficiënte, op de toekomst voorbereide, containerhaven verder zal voeden. Dit is positief voor de economische ontwikkeling van de regio én dus voor Waalwijk.

Bestemmingsplan ‘Oostelijke insteekhaven’, Waalwijk

Om het project te kunnen realiseren, moet het bestemmingsplan worden herzien. Hiervoor is het ontwerpbestemmingsplan ‘Oostelijke insteekhaven’ in procedure gebracht.  Met het bestemmingsplan wordt de ontwikkeling van een nieuwe insteekhaven, containerterminal en een bedrijfsperceel van 9 ha. voor watergerelateerde (logistieke) bedrijvigheid mogelijk gemaakt ten noorden van de bestaande industriehaven op bedrijventerrein Haven. De voorbereidingen voor het bestemmingsplan zijn in volle gang. Naar verwachting kan het plan begin 2019 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.  

MER

Ten behoeve van dit bestemmingsplan is een milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd. Het milieueffectrapport (MER) wordt als bijlage opgenomen bij het bestemmingsplan conform artikel 7.10 van de Wet Milieubeheer. De commissie MER is over het ontwerpbestemmingsplan geconsulteerd.

De digitale versie van het bestemmingsplan is in te zien via  www.ruimtelijkeplannen.nl.

Miljoenenproject

De ontwikkeling van de haven heeft veel steun in de logistieke regio Waalwijk-Tilburg, zowel van verschillende overheden als het bedrijfsleven. De nieuwe haven kost €30 miljoen euro en diverse partijen betalen hieraan mee. Behalve de gemeente, provincie en het rijk dragen de betrokken ondernemers uit Waalwijk en Heusden bij via een speciaal bedrijvenfonds. Het ministerie van Infrastructuur stelt, ter versterking van de binnenvaart, € 5 miljoen euro beschikbaar en nog eens € 7 miljoen euro komt van de provincie.

Reguliere aanbesteding medio 2018

Na de eerdere integrale (DBFMO) aanbesteding, die geen bieding heeft opgeleverd, heeft de gemeente  in januari 2017  de aanbesteding van de insteekhaven zelf ter hand genomen. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden in een afrondende fase. De gronden behorende bij de insteekhaven worden apart verkocht, het ontwerp en het definitief ontwerp worden door de gemeente opgesteld en aanbesteed en de MER en bestemmingsplan is in gang gezet. Tevens blijft de gemeente in overleg met de jachthaven over  een goede oplossing,  nu de watersporters hun huidige plek moeten opgeven voor de nieuwe insteekhaven.

Eind 2018 is de aanbesteding gestart. Medio 3e kwartaal 2019 zijn de uitkomsten van de aanbestedingsprocedure bekend en zal de raad een gunningsbesluit worden voorgelegd.

Verplaatsing Jachthaven Waalwijk

De huidige Jachthaven Waalwijk ligt midden in de locatie voor de nieuwe insteekhaven en moet dus verhuizen. Waar de jachthaven komt, is nog niet bekend. Hierover vinden gesprekken plaats met de werkgroep Jachthaven, Rijkswaterstaat, het waterschap en de provincie.

Extra Documenten:

.