College

College

Burgemeester:
Sacha Ausems

Secretaris:
Jan Lagendijk

Wethouders:
John van den Hoven 
Ronald Bakker
Dilek Odabasi-Seker
Eric Daandels

Het college van Waalwijk is het dagelijks bestuur van de gemeente. Ook zorgt het college voor het uitvoeren van landelijke regelingen, het zogenaamde medebewind. Voorbeelden daarvan zijn het uitvoeren van de Algemene Bijstandswet, de Werkloosheidswet en de Wet Milieubeheer. Als dagelijks bestuur is het college van Waalwijk de eerst verantwoordelijke instantie voor de financiën van de gemeente. Het college voert het personeelsbeleid van de gemeentelijke organisatie. Het college heeft voor de uitvoering van haar taken tal van wettelijke bevoegdheden. Een voorbeeld daarvan is het aan- en verkopen van gemeentelijke eigendommen. In het college heeft iedere wethouder zijn eigen taakgebied of portefeuille, maar over het gebruiken van bepaalde bevoegdheden moet door het college als geheel besloten worden. Burgemeester en wethouders beslissen bij meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de burgemeester dubbel telt als de stemmen staken. 
Het college is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de gemeenteraad en kan door de gemeenteraad ter verantwoording worden geroepen.

De gemeentesecretaris vormt (als hoogste ambtenaar) de link tussen de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur. Hij woont als adviseur van het college de vergaderingen van het college bij.

Het college vergadert eens per week op de dinsdagochtend. Dit zijn besloten vergaderingen.

De burgemeester

Wat doet zij:
De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester heeft een aantal eigen wettelijke taken en bevoegdheden. Zij is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Daarnaast houdt zij zich ook bezig met het Algemeen bestuur inclusief publiekszaken, huisvesting van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie, DIV (Documentaire Informatie Voorziening), Media en Communicatie, Personeel en Organisatie, internationale contacten, gemeenschappelijke regelingen, waarden en normen, handhaving en veiligheid en de zorgportefeuilles op basis van de Wet Dualisering. De wet spreekt over zijn 'zorgplicht' ten aanzien van bijvoorbeeld de tijdige voorbereiding van beleid en de goede samenwerking met andere overheden. Zij moet besluiten van de gemeenteraad en het college uitvoeren, maar als zij die in strijd met de wet of het algemeen belang acht, dan kan zij zo'n besluit voor vernietiging voordragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming van de burgemeester geldt steeds voor een periode van zes jaar. Na advisering door de gemeenteraad wordt een burgemeester meestal automatisch herbenoemd. Alleen de Kroon, de Koning en de ministers, kan de burgemeester ontslaan, de gemeenteraad dus niet.

Burgemeester Sacha Ausems

Wilt u de burgemeester persoonlijk spreken? Maak dan een afspraak.
Dat kan via de secretaresse van de burgemeester Jeanette van der Hall. 
E-mailadres: jvanderhall@waalwijk.nl 
Bellen kan natuurlijk ook: 0416-683809.

Wethouders

Wat doen wij:
Wethouders worden door de raad benoemd. Elke wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille.

Wilt u een wethouder persoonlijk spreken? Maak dan een afspraak. Dat kan via de secretaresses van de wethouders.

Wethouders Ronald Bakker en Dilek Odabasi-Seker
Afspraak maken?
E-mailadres: ondersteuningwethouders@waalwijk.nl
Bellen kan natuurlijk ook: 0416-683811.

Wethouders John van den Hoven en Eric Daandels
E-mailadres: ondersteuningwethouders@waalwijk.nl 
Bellen kan natuurlijk ook: 0416-683810.

Vergaderingen

Besloten vergadering iedere dinsdagochtend om 9.00 uur.

Collegebesluiten

Declaraties en representatie college