In de milieueffectrapportage wordt onderzocht wat de effecten van zonnevelden en windturbines zijn. Denk bijvoorbeeld aan de impact van geluid en slagschaduw, de impact op de natuur en aan veiligheid. Ook de effecten op de inrichting van het landschap nemen we hierin mee. Via de milieueffectrapportage willen we alle belangen die spelen goed afwegen. Daarom is er gedurende het hele proces veel aandacht voor participatie van betrokkenen in de omgeving.

 

Bekijk de concept-milieueffectrapportage!

De conceptversie van het onderzoeksrapport is gereed. Voluit: het plan-milieueffectrapport (PlanMER). Er is onderzocht wat de (milieu) effecten van windmolens zijn in gemeente Waalwijk. Hierin zijn allerlei factoren meegenomen, zoals geluid, slagschaduw, natuur, landschap en nog vele andere factoren. Dit onderzoeksrapport is belangrijk omdat het inzicht geeft voor de keuze waar windmolens bij voorkeur geplaatst kunnen worden. In het rapport zijn vijf verschillende mogelijke opstellingsvarianten, zogenaamde alternatieven, voor wind onderzocht. Hieronder vindt u de documenten op een rij. Omdat de onderzoeken ingewikkeld kunnen zijn, is er ook een makkelijker leesbare samenvatting toegevoegd.

Bijlagen: 

Zo kunt u reageren op het concept-onderzoek

Iedereen mag reageren op de onderzoeksresultaten. Dat kan tussen 30 november 2022 en 2 januari 2023. U kunt uw reactie insturen per e-mail of per post.

Reageren per e-mail:

duurzaam@waalwijk.nl

Reageren per post:

Gemeenteraad van Waalwijk
Postbus 10150
5140 GB WAALWIJK

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle reacties worden gelezen door de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.). Zij brengen een advies uit over de concept-milieueffectrapportage. Begin dit jaar heeft de Commissie m.e.r ook een advies uitgebracht op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)(externe link). Ook wordt uw geanonimiseerde reactie beantwoord in een openbaar reactiedocument. Hierin leest u wat er met uw reactie en met de reacties van anderen wordt gedaan.

Afbakening van de onderzoeken: NRD

Begin 2022 is vastgesteld wat er precies onderzocht wordt, hoe en met welke diepgang. Daarvoor is een programma van eisen opgesteld: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Geschiktheidskaarten

De kaarten zijn opgesteld voor turbines van 130 en 170 meter hoog. Ze maken duidelijk welke delen van het zoekgebied geschikt zijn voor de ontwikkeling van windenergie (groen), welke delen mogelijk geschikt zijn met het oog op belemmeringen (oranje) of welke delen niet geschikt zijn. Zowel het groene als het oranje gebied zijn dus nog steeds onderdeel van het zoekgebied. De geschiktheidskaarten van het zoekgebied hebben een update gekregen. U kunt de kaarten bij downloads bekijken.

Participatie

De gemeente organiseert dit jaar diverse themabijeenkomsten voor de buurt en andere belanghebbenden. U bent van harte welkom om het gesprek aan te gaan over het onderzoek en uw input aan te dragen. Tijdens deze inloopbijeenkomsten staat steeds een concreet onderzoeksthema centraal. Stel uw vragen of ga in gesprek met experts, onderzoekers, initiatiefnemers en lokale belangenverenigingen. U hoeft niet van het begin tot einde aanwezig te zijn, u bent welkom op het moment dat voor u past. Wel verzoeken wij u om zich aan te melden via duurzaam@waalwijk.nl. Dan kunnen wij een goede inschatting maken van het aantal deelnemers.

Overzicht van de themabijeenkomsten

Nieuwsbrief

Wilt u via e-mail op de hoogte gehouden worden? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Zonne- en windenergie in Waalwijk