Woonvisie

Woonvisie Waalwijk 2010 - 2019
Over woonlasten en lusten

Het college van Waalwijk heeft de woonvisie geactualiseerd. Voor deze actualisering waren verschillende aanleidingen. De woonvisie is vertrekpunt voor het nieuwe woningbouwprogramma dat weer de basis vormt voor de nieuwe prestatieafspraken met woningcorporaties en afspraken met andere ontwikkelende partijen. Anderzijds wilde het college zich uitspreken over betaalbaar, duurzaam en gedifferentieerd bouwen. De woonvisie levert bovendien belangrijke input aan andere beleidsterreinen, de structuurvisie, de ontwikkeling van pluspunten en de woonomgeving binnen de gemeente.

In de visie pleit het college voor behoud en versterking van het karakter van de gemeente Waalwijk, een levendig centrum, rustige groene wijken en kernen met een eigen karakter. Daarin past 'gerichte verdichting', altijd in combinatie met versterking van de kwaliteit van de woonomgeving. Waalwijk ziet groei als een middel om aan de woonbehoefte te voldoen niet als doel. Daarbij wil de gemeente een tweetal concrete regelingen uitwerken die leiden tot besparing op energielasten zowel voor de eigen woningbezitter als de sociale huursector. Dit omdat de kosten van gas en elektriciteit een steeds groter deel van de woonlasten gaan vormen.
De Woonvisie is vastgesteld door de raad op 2 juli 2009.