Privacyverklaring Ombudscommissie Waalwijk

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens en hoe lang bewaren wij deze. Op deze pagina vindt u het antwoord op deze vragen.

1. Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van personen die contact met ons hebben (bijv. via de website, mail of telefoon) . In dit contact kunnen wij om persoonsgegevens vragen, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om verzoeken om klachtbehandeling in behandeling te nemen en daarover met u contact te hebben. Deze gegevens slaan wij op in ons digitaal beveiligde systeem (archief).

Wij zorgen er te allen tijden voor dat we de aan ons verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Hiermee nemen wij onze wettelijke geheimhoudingsplicht en beroepsgeheim in acht.
Eindrapporten en het jaarverslag van de Ombudscommissie worden enkel in geanonimiseerde vorm openbaar gemaakt. Openbaarmaking geschiedt door plaatsing daarvan op onze website.

2. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van ons werk: het behandelen van verzoeken om klachtbehandeling. Ook bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.

U kunt ons altijd vragen uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of -zover de wet dat ons toestaat- te verwijderen.