Werkwijze, taken en bevoegdheden

Juiste adres

Als u een verzoek bij de Ombudscommissie heeft ingediend, bekijkt de commissie wat er aan de hand is en hoe uw klacht het beste kan worden behandeld. De eerste vraag is of u bij de commissie aan het juiste adres bent. Zo niet, dan verwijst de commissie u naar de juiste instantie en/of stuurt zij uw klacht door.

Als u de gemeente nog niet in de gelegenheid heeft gesteld uw klacht te behandelen, verwijst de commissie u door naar de gemeentelijke klachtencoördinator of stuurt de klacht zelf door. De wet verplicht ons namelijk om de klacht aan de juiste instantie door te sturen. Als de klachtbehandeling door de gemeente niet leidt tot een voor u bevredigende oplossing, kunt u de Ombudscommissie verzoeken om naar uw klacht te kijken. Heeft u uw klacht nog niet bij de gemeente ingediend, dan kunt u dit doen via de de website van de gemeente. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via (0416) 683 456 en vragen naar een klachtencoördinator.

Interventie

Mocht blijken dat uw verzoek snel en eenvoudig, bijvoorbeeld met een telefoontje zou kunnen worden opgelost, dan neemt de secretaris contact op met de gemeente. Met zo’n interventie kan een klacht vaak op korte termijn worden opgelost, zodat u alsnog een reactie, informatie of een afspraak krijgt. Daarmee kunnen verdere formele klachtenprocedures worden voorkomen.

Behandeling van het verzoek

Als de Ombudscommissie besluit om uw verzoek inhoudelijk in behandeling te nemen, start de Ombudscommissie een onderzoek. Zij gaat na of de gemeente behoorlijk heeft gehandeld en of er een oplossing kan worden gevonden door bijvoorbeeld een gesprek te regelen. Soms zal de Ombudscommissie een hoorzitting houden, waarbij ze alle betrokken partijen uitnodigt om een beter inzicht te krijgen in de omstandigheden van het verzoek.

Verslag van bevindingen en rapport (onderzoek)

Indien er een hoorzitting plaats heeft gevonden en de Ombudscommissie op de hoogte is van alle benodigde feiten en omstandigheden, stelt zij eerst de bevindingen van haar onderzoek op en vraagt om een reactie hierop aan de partijen. Daarna maakt de commissie haar rapport op. Daarin vermeldt zij haar oordeel over het verzoek en doet zij eventueel een aanbeveling.

Doel van de commissie

De Ombudscommissie helpt bij het oplossen van problemen tussen burger en gemeente. Ze probeert zoveel mogelijk een goede verstandhouding tussen burger en overheid te bewerkstelligen en/of te behouden. Ook wil de commissie een betere gemeentelijke dienstverlening bevorderen, waar burgers tevreden over zijn. Waar nodig ziet ze toe op een juiste toepassing van de interne klachtenregeling en een behoorlijke klachtbehandeling.

De taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de commissie zijn onder andere:

  • Informatie verstrekken
  • Doorverwijzen
  • Verzoek behandelen
  • Houden van een hoorzitting
  • Onderzoek op eigen initiatief
  • Bemiddelen

Om haar taken goed te kunnen uitoefenen is Ombudscommissie toegerust met bepaalde bevoegdheden. Zoals het ondervragen van ambtenaren, verzoekers en getuigen, het doorzoeken van archieven en inschakelen van deskundigen.

Wat is  behoorlijk?

Uitgangspunt bij het beoordelen van een verzoek is of de gemeente zich al dan niet behoorlijk heeft gedragen. Dit staat in artikel 9:27 van de Algemene wet bestuursrecht. De Nationale ombudsman en de gemeentelijke ombudsmannen en –commissies hebben voor dat doel gezamenlijk een zogenaamde Behoorlijkheidswijzer opgesteld.

De behoorlijkheidsnormen uit deze Behoorlijkheidswijzer vormen een belangrijke basis voor het oordeel van de Ombudscommissie. 

  • Privacy- en cookieverklaring Ombudscommissie Waalwijk

    Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van personen die contact met ons hebben (bijv. via de website, mail of telefoon) . Ook gaan wij in op het gebruik van cookies op de website.