Tegemoetkoming in planschade

U kunt van de gemeente schade vergoed krijgen die het gevolg is van een onherroepelijk bestemmingsplan, een onherroepelijke ontheffing van het bestemmingsplan of een projectbesluit. Deze zogeheten 'tegemoetkoming in schade', voorheen 'planschade', is het financiële nadeel dat u heeft door het verschil tussen de nieuwe (onvoorziene) planologische situatie en de bestaande/oude situatie.

Een aanvraag voor tegemoetkoming in schade kunt u als eigenaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders door het aanvraag formulier voor tegemoetkoming in planschade in te vullen

Door invoering van de Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008 zijn de regels voor tegemoetkoming in schade gewijzigd. Deze regels worden gefaseerd ingevoerd. Vraag bij het indienen van een aanvraag welke regels precies op uw aanvraag van toepassing zijn. De belangrijkste veranderingen zijn:
-het verzoek om tegemoetkoming moet gemotiveerd worden door de aanvrager. Deze moet zowel de aard als de hoogte van de schade onderbouwen.
-in veel gevallen geldt een eigen risico van 2% van de waardevermindering. De wetgever noemt dit 'normaal maatschappelijk risico'.
voor het indienen van een verzoek is een bedrag van €500,-- verschuldigd. Wordt geheel of ten dele positief op de aanvraag beslist dan wordt dit bedrag teruggestort.’

Lees voor meer informatie ook de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade.