Openbaar gebied en bruggen

Openbaar gebied

Een beperkte aanpassing van de verkaveling heeft er, samen met het aantrekken van de economie, voor gezorgd dat er de laatste paar jaar veel kavels verkocht zijn. Op dit moment wordt er dan ook volop gebouwd. Zodra er geen bouwactiviteiten meer zijn worden de klinkers omgedraaid en wordt de weg definitief bestraat. Daarbij zal onderscheid gemaakt worden in een rijbaan en een zogenaamde rabatstrook. Dit is een strook die gebruikt kan worden om te lopen, te parkeren, containers te stallen op de dag van leging, etc. De rabatstook komt te liggen aan de zijde van de weg die niet grenst aan de groenstrook/sloot, dus bij de Herman Boerhaavestraat aan de westzijde en bij de H.J.M. Wiegersmastraat aan de oostzijde.

Bruggen

Veel van de kavels in Waesgeerd-West zijn alleen bereikbaar via een brug. Kopers kunnen de ligging van deze brug zelf bepalen. Daarbij gelden in principe twee spelregels:

  • Bruggen dienen minimaal twee meter van de perceelsgrens te liggen.
  • Bruggen dienen minimaal twee meter van de bomen te liggen.

Als een koper daarom vraagt, is de gemeente bereid om te bekijken of een boom verplaatst kan worden. Van de eerste spelregel wordt niet afgeweken.

Onder elke brug hangt een de afvoer voor vuilwater. Deze afvoer ligt net onder de waterlijn en is dus niet zichtbaar. Een extra buis om de leiding zorgt ervoor dat de afvoer beschermd is en in de winter niet bevriest. Bestaande aansluitingen kunnen anders uitgevoerd zijn en worden niet aangepast.

De gemeente Waalwijk legt de bruggen aan en zorgt voor het onderhoud. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Inritten

Kopers van een kavel dat niet gelegen is aan een sloot, mogen zelf kiezen aan welke zijde van de woning zij een inrit wensen, links of rechts. Elk kavel krijgt slechts één inrit.