Voorontwerp bestemmingsplan Schotse Hooglandersstraat ong Waspik

Het college van Waalwijk maakt op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het (voorontwerp)bestemmingsplan “Schotse Hooglandersstraat ong” ter inzage ligt.

Ligging plangebied 
Het plangebied waar de ontwikkeling is voorzien, is gelegen tussen Waspik en Waspik Zuid. De locatie is gesitueerd op het adres Schotse Hooglandersstraat naast nummer 14. Op de gronden naast nummer 14 zal een vrijstaande woning worden opgericht. 

Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan “Schotse Hooglandersstraat ong” met bijbehorende documenten liggen met ingang van 10 juni 2021 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 17.00-19.30 uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

Tevens is het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische weg als pdf te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen in procedure) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer: NL.IMRO.0867.bpWsshooglanders14-VO01. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het voorontwerpbestemmingsplan “Schotse Hooglandersstraat ong” met bijbehorende documenten.

Zienswijzen over het bestemmingsplan kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Het indienen van een zienswijze per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet (zoekopdracht op gemeentelijke website: voorwaarden mailbericht), zoals naam en adres en voorzien is van een handtekening en onder vermelding van zienswijze op voorontwerpbestemmingsplan “Schotse Hooglandersstraat ong”.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en/of inzage op een ander tijdstip en/of een nadere toelichting op de plannen kunt u binnen de gestelde periode contact opnemen met: de heer R. Klimsop, tel. 0416- 683456, rklimsop@waalwijk.nl.