Voorontwerp bestemmingsplan Nieuwevaart 89-93 te Sprang-Capelle

Wij hebben een aanvraag ontvangen voor de herziening van het bestemmingsplan voor de locatie Nieuwevaart 89-93 in Sprang-Capelle. Naar aanleiding hiervan maakt het college van Waalwijk het volgende bekend:

Vooraankondiging 1.3.1 Bro 
Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor de percelen aan de Nieuwevaart 89-93 in Sprang-Capelle, kadastraal bekend als gemeente Capelle, sectie O, nummers 509, 510, 529, 533, 534, 671 (ged.), 672, 973 en 974. 
Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt hier gemeld dat u tegen dit voornemen geen zienswijzen kunt indienen en dat er geen advies over het voornemen wordt gevraagd aan een onafhankelijke instantie.

Inspraak 
Het college van Waalwijk heeft besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwevaart 89-93’ in procedure te brengen en hierop inspraak te verlenen. Het plan heeft betrekking op de sanering van rundveebedrijf aan de Nieuwevaart 89 en 93 in Sprang-Capelle. Hiervoor in de plaats worden vier woonbestemmingen gerealiseerd in combinatie met de aanleg van natuur. De bestaande bedrijfswoningen worden herbestemd tot reguliere woningen en er worden twee bouwvlakken voor woningen toegevoegd: één aan de Nieuwevaart en één aan de 1e Wittedijk.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 7 oktober a.s. gedurende 6 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk (Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk) en kan tevens worden bekeken via de onderstaande link. De digitale verbeelding van het voorontwerp kan worden bekeken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via IDN: NL.IMRO.0867.bpnieuwevaart8993-VO01.

Binnen de termijn van terinzagelegging kan een ieder een inspraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij het college van Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Het indienen van een inspraakreactie per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet (zoekopdracht op gemeentelijke website: voorwaarden mailbericht), zoals naam en adres en voorzien is van een handtekening en onder vermelding van inspraak op voorontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwevaart 89-93’.

Omgevingsdialoog 
Op 10 november a.s. organiseert de initiatiefnemer van het plan een informatiebijeenkomst om de omgeving hierover te informeren. Direct omwonenden worden hiervoor rechtstreeks uitgenodigd. Heeft u als omwonende (nog) geen bericht ontvangen, of bent u als niet-omwonende geïnteresseerd, kunt u zich per e-mail aanmelden bij de heer I. van de Weijer van Ordito via Ivdw@ordito.nl.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. M. de Vries van het team Ruimte, Economie & Werk (mdevries@waalwijk.nl / 0416-683870).