Voorontwerp bestemmingsplan Nieuwevaart 68 Sprang-Capelle

Vooraankondiging

Overeenkomstig artikel 1.3.1. Bro maakt het college van Waalwijk bekend dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locatie Nieuwevaart 68 te Sprang-Capelle te Waalwijk. Met dit bestemmingsplan wordt beoogd om een agrarisch ondernemer ruimte te bieden om de landbouwtak van zijn bedrijf te vergroten. Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt hier gemeld dat u tegen dit voornemen geen zienswijzen kunt indienen en dat er geen advies over het voornemen wordt gevraagd aan een onafhankelijke instantie.

Inspraak

Op 8 oktober  2019 heeft het college van Waalwijk besloten om het voorontwerp-bestemmingsplan “Nieuwevaart 68 te Sprang-Capelle” in procedure te brengen en hierop inspraak te verlenen.

Het voorontwerp-bestemmingsplan “Nieuwevaart 68 te Sprang-Capelle” ligt met bijbehorende documenten met ingang van 17 oktober 2019 a.s. gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 17.00-19.30  uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig). Tevens is het voorontwerp-bestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische weg als pdf te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen in procedure) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl  met IDN nummer NL.IMRO.0867.BPWWnieuwevaart68-VO01. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend.

Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder zijn/haar inspraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Ook het indienen van een inspraakreactie per e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet die zijn te raadplegen via www.waalwijk.nl  (via zoekopdracht: voorwaarden mailbericht) onder vermelding van inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan “Nieuwevaart 68 Sprang-Capelle”. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie op het plan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Schuurmans via e-mail: mschuurmans@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 - 683871.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 23 oktober 2019 zal er op de locatie, Nieuwevaart 68 te Sprang-Capelle, een inloopavond plaatsvinden. U bent van harte welkom tussen 19.00 en 20.30 uur op Nieuwevaart 68 te Sprang-Capelle voor uitleg en vragen over de plannen en de bestemmingsplanprocedure. Aanmelden is niet nodig.

Contactgegevens

Voor meer informatie en/of inzage buiten openingstijden kunt u contact opnemen met mevrouw M. Schuurmans via e-mail: mschuurmans@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 - 683871.