Voorontwerp bestemmingsplan Kasteellaan Waalwijk

Vooraankondiging ex artikel 1.3.1 Bro en inspraak voorontwerp-bestemmingsplan “Waalwijk - Kasteellaan”

Vooraankondiging

Overeenkomstig artikel 1.3.1. Bro maakt het college van Waalwijk bekend dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locatie van de voormalige R.K. basisschool Besoyen aan de Kasteellaan en Burgemeester Verwielstraat te Waalwijk.

Het college is voornemens medewerking te verlenen aan het tot stand komen van dit bestemmingsplan voor het realiseren van 75 appartementen (sociale huur) op dit perceel.

Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt hier gemeld dat u tegen dit voornemen geen zienswijzen kunt indienen en dat er geen advies over het voornemen wordt gevraagd aan een onafhankelijke instantie.

Inspraak

Op 23 juni 2020 heeft het college van Waalwijk besloten om het voorontwerp-bestemmingsplan “Waalwijk - Kasteellaan” in procedure te brengen en hierop inspraak te verlenen. Met dit plan wordt de bouw van 75 appartementen aan de Kasteellaan 71 en Burgemeester Verwielstraat 2a  Waalwijk mogelijk gemaakt. De nieuwe woningen worden ontsloten via de Loondonk.

Het voorontwerp-bestemmingsplan “Waalwijk – Kasteellaan” ligt met bijbehorende documenten met ingang van 25 juni 2020 a.s. gedurende 6 weken (t/m 5 augustus 2020) voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00  uur (tijdens avondopenstelling zijn inhoudelijk bij de het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

U kunt de stukken (PDF) ook via onderstaande hyperlinks bekijken.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn/haar inspraakreactie over het voorontwerp-bestemmingsplan naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Ook het indienen van een inspraakreactie per e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet die zijn te raadplegen via www.waalwijk.nl, via zoekopdracht: voorwaarden mailbericht, onder vermelding van inspraakreactie voorontwerp-bestemmingsplan “Waalwijk - Kasteellaan”.

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie op het plan kunt u contact opnemen met de heer J. Kroes via jkroes@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 – 683931.

Informatie plan

In verband met de huidige maatregelen in het kader van het corona-virus, kan op dit moment geen inloopbijeenkomst ingepland worden.

Op www.casade.nl/kasteellaan vindt u meer informatie over de nieuwbouw aan de Kasteellaan. Ook kunt u hier een presentatiefilm bekijken waarin we u uitgebreid het plan laten zien en toelichten. 

Contactgegevens

Voor meer informatie en/of inzage buiten openingstijden kunt u contact opnemen met de heer J. Kroes via jkroes@waalwijk.nl of telefonisch via 0416-683931.