Voorontwerp bestemmingsplan Grotestraat 403 en 409-413

Vooraankondiging

Het college van Waalwijk maakt op grond van artikel 1.3.1 Bro bekend dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de percelen aan de Grotestraat 403, 405, 409, 411 en 413 en Laageinde 20d te Waalwijk kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie F nummers 363, 741, 348, 740, 1657 en 222.

Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt hier gemeld dat u tegen dit voornemen geen zienswijzen kunt indienen en dat er geen advies over het voornemen wordt gevraagd aan een onafhankelijke instantie.

Inspraak

Het college van Waalwijk heeft besloten om het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Grotestraat 403 en 409-413’ in procedure te brengen en hierop inspraak te verlenen. Met dit plan wordt de realisatie van 62 appartementen en 1 groepswoning met 10 eenheden inclusief bijbehorende parkeer- en groenvoorzieningen mogelijk gemaakt op de voormalige bedrijfs- en kantoorlocaties aan de Grotestraat 403, 405, 409, 411 en 413 en Laageinde 20d in Waalwijk.

Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 18 oktober 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk (Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk). Het plan kan ook worden bekeken via de onderstaande links. De digitale verbeelding van het voorontwerp kan worden bekeken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via IDN: NL.IMRO.0867.BPWWGrotestr403413-VO01. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een inspraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij het college van Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 23 oktober 2018 van 19:00 uur tot 20:30 uur wordt namens de initiatiefnemer een inloopbijeenkomst gehouden in de Aula van BS Baardwijk, Balade 7 in Waalwijk,  waarbij u kennis kunt nemen van het plan en hierover vragen kunt stellen. Aanmelden voor deze avond is niet nodig.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E. de Bruin van het team Ruimte, Economie & Werk (edebruin@waalwijk.nl / 0416-683416).