Voorontwerp-bestemmingsplan gemengd gebied

Het college van Waalwijk heeft besloten om het voorontwerp-bestemmingsplan “Gemengd Gebied” in procedure te brengen en hierop inspraak te verlenen. Dat betekent dat we voor de oude bebouwingslinten van Waspik, Sprang-Capelle en Waalwijk werken aan een nieuw bestemmingsplan. Globaal omschreven gaat het om de volgende bebouwingslinten:

  • Waspik: Benedenkerkstraat, Kerkstraat, Dorpsplein, Raadhuisstraat, ’t Vaartje, Spoorstraat, Schotse Hooglandersstraat;
  • Sprang-Capelle: Heistraat, Julianalaan (oneven), Raadhuisstraat, Van der Duinstraat, Kerkstraat, Torenstraat, Oosteind, Tilburgseweg, Sprangsevaart;
  • Waalwijk: Westeinde, Grotestraat (exclusief Centrum), Laageinde, Loeffstraat, Hoogeinde.

In de toelichting van het voorontwerp-bestemmingsplan is een kaart opgenomen van het plangebied. Het plan is gebaseerd op de Beleidsnotitie Gemengd Gebied uit 2015. Bij het schrijven daarvan zijn vertegenwoordigers van bewoners en bedrijven uit het gebied betrokken. 

Het voorontwerp-bestemmingsplan “Gemengd Gebied” ligt met bijbehorende documenten met ingang van 11 november 2016 gedurende 6 weken (t/m 22 december 2016) voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00  uur (tijdens avondopenstelling zijn inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

Tevens is het vastgestelde plan met bijbehorende documenten langs elektronische weg te raadplegen via onderstaande hyperlinks (PDF) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer:

NL.IMRO.0867.bpWWgemengdgebied-VO01

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn/haar inspraakreactie over het voorontwerp-bestemmingsplan naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Ook het indienen van een inspraakreactie per e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet die zijn te raadplegen via www.waalwijk.nl,  via zoekopdracht “voorwaarden mailbericht” onder vermelding van “Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Gemengd Gebied”.

Inloopavonden

Voor dit plan organiseren we twee inloopavonden op:

  • 15 november 2016
  • 29 november 2016

U bent van harte welkom tussen 19.30 en 21.30 uur in het stadhuis aan de Taxandriaweg 6 in Waalwijk. Tijdens deze avonden kunt u vragen stellen en informatie krijgen over dit plan. Er hangen kaarten en met computers helpen we u de digitale versie van het plan te bekijken. Vooraf aanmelden voor een inloopavond hoeft niet, maar is wel fijn. Dan weten we hoeveel koffie we klaar kunnen zetten.

Contact

Voor het aanmelden voor een inloopavond, indienen van een mondelinge inspraakreactie op het plan, meer informatie en/of inzage buiten openingstijden kunt u contact opnemen met Maaike Clijsen, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening van de gemeente Waalwijk. Zij is bereikbaar via e-mail mclijsen@waalwijk.nl. U kunt ook bellen naar telefoonnummer (0416) 683 456.

Te downloaden: