Voorontwerp bestemmingsplan Akkerlanen

Vooraankondiging

Overeenkomstig artikel 1.3.1. Bro maakt het college van Waalwijk bekend dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Akkerlanen te Waalwijk.

Het college is voornemens om de bouw van maximaal 210 woningen in het gebied mogelijk te maken. Het stedenbouwkundig ontwerp voorziet in een mix van diverse soorten woningen die deels projectmatig en deel via (collectief) particulier opdrachtgeverschap worden gebouwd.

Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt hier gemeld dat u tegen dit voornemen geen zienswijzen kunt indienen en dat er geen advies over het voornemen wordt gevraagd aan een onafhankelijke instantie.

Inspraak

Op 15 april  2019 heeft het college van Waalwijk besloten om het voorontwerp-bestemmingsplan “Akkerlanen” in procedure te brengen en hierop inspraak te verlenen.

Het voorontwerp-bestemmingsplan “Akkerlanen” ligt met bijbehorende documenten met ingang van 25 april 2019 a.s. gedurende 6 weken (t/m 5 juni 2019 ) voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00  uur (tijdens avondopenstelling zijn inhoudelijk bij de het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

Tevens is het voorontwerp-bestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische weg als pdf te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl  (type: ruimtelijke plannen in procedure) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl  met IDN nummer NL.IMRO.0867.BPWWAkkerlanen-VO01 Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend.

Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder zijn/haar inspraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Ook het indienen van een inspraakreactie per e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet die zijn te raadplegen via www.waalwijk.nl (via zoekopdracht: voorwaarden mailbericht) onder vermelding van inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan “Akkerlanen”.

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie op het plan kunt u contact opnemen met de heer R. Scholten via e-mail: rscholten@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 - 683483.

Inloopbijeenkomst

Op maandag 13 mei 2019 zal er in het Mandemakers Stadion, Akkerlaan 2 Waalwijk een inloopavond plaatsvinden. U bent van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur in het Mandemakers Stadion voor uitleg en vragen over het plan en de bestemmingsplanprocedure. Aanmelden is niet nodig.

Crisis- en herstelwet

Te zijner tijd is op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Akkerlanen” afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis – en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is nu nog niet aan de orde. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.

Contactgegevens

Voor meer informatie en/of inzage buiten openingstijden kunt u contact opnemen met de heer R. Scholten via e-mail: rscholten@waalwijk.nl of telefonisch via 0416-683483.